WEBINAR หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร การจัดการอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19”

CONCRETE ASIA Webinar ร่วมกับ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Thai Tca และ TSEA – สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย จัดสัมมนาออนไลน์เพื่ออัปเดตเทรนด์ในอุตสาหกรรมภายใต้หัวข้อ “ความพร้อมของอุตสาหกรรมคอนกรีต การก่อสร้างอาคาร และการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อพิชิตความท้าทายเเละความพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและหลังพ้นวิกฤตการณ์โควิด-19”

วสท.-สภาวิศวกร-สภาสถาปนิก เสนอนำ “ข้อกำหนดมาตรฐาน BIM Standard ของสภาวิศวกร” ยกร่างเป็นมาตรฐานวิชาชีพของไทย

ปัจจุบันผู้ประกอบการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยได้นำเทคโนโลยีระบบ Building Information Modeling (BIM) ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้างที่สร้างแบบจำลองเสมือนจริงในคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการออกแบบ การก่อสร้าง และการพัฒนาโครงการ รวมทั้งช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และลดปัญหาความขัดแย้งของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีการกำหนดกรอบการใช้ BIM จากสภาวิชาชีพที่กำกับดูแล ดังนั้น…