สทวน. ร่วมกับจุฬาฯ และสวทช จัดทำ “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม” (Science for Industry: Sci-FI)


ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม” (Science for Industry: Sci-FI) ณ ห้องประชุมหว้อกอ 1-2 สวทน. อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 14 เพื่อพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรองรับความต้องการของกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมแบบ Tailor-mad

สทวน. ร่วมกับจุฬาฯ และสวทช จัดทำ “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม” (Science for Industry: Sci-FI)
พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม”

โดยในระยะแรกเน้นการสร้างบุคลากรระดับกลางในอุตสาหกรรม (Middle Manager) ที่มีความสามารถตรงกับตำแหน่งที่อุตสาหกรรมต้องการ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความสามารถด้าน Process Improvement และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสามารถด้าน Product Design ส่วนระยะยาวเน้นการพัฒนากำลังคนให้สามารถเติบโตได้ด้วยจากความรู้ความสามารถแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการ โดยนำร่องจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ของ สวทช. และมี สวทน. ร่วมสนับสนุนผลักดันสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดการการทำงานร่วมกันทั้งด้านกำลังคนและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นอย่างเห็นรูปธรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม

สำหรับโครงการฯ นี้จะมีระยะเวลาการทำงาน 2 ปี เริ่มโครงการในรุ่นที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2562 มีนิสิตจำนวน 12 คนและมี 6 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน), บริษัท อาหารเสริม จำกัด ในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท สิทธินันท์ จำกัด, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แฟคเกอร์ จำกัด ส่วนรุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 และเริ่มโครงการในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป