TICTA 2020 เผยโฉมซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลไทยให้เข้มแข็ง – ขับเคลื่อน Digital Transformation


เอทีซีไอเ ประกาศผลพร้อมโชว์ศักยภาพซอฟต์แวร์เด่นแห่งชาติ TICTA 2020 มอบรางวัลชนะเลิศ 19 ผลงานและรองชนะเลิศ 16 ผลงานจากจำนวนร่วมแข่งขัน 177 ผลงาน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลไทยให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนประเทศด้าน Digital Transformation

โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards (TICTA) เป็นโครงการที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ดำเนินจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทุกภาคส่วน

สำหรับงาน TICTA2020 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digitalization for New Normal” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการนำดิจิทัลไปใช้กว้างขวางขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางธุรกิจการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย

วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานในพิธีมอบรางวัล TICTA 2020 กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯ ว่าโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านดิจิทัลและพัฒนาผู้ประกอบการ บุคลากร อันเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันบนเวทีประชาคมโลก

พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมเอทีซีไอ กล่าวว่า เอทีซีไอขอขอบคุณกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการ Thailand ICT Awards ในปีนี้ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมโดยภาพรวม การดำเนินโครงการในปีนี้ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี มีจำนวนผลงานร่วมแข่งขัน 177 ผลงานและคุณภาพของงานมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น แม้ว่าจะมีอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมของโครงการก็ตาม

TICTA2020 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 หมวดหลัก และผู้ร่วมแข่งขันสามารถเลือกเข้าแข่งขัน Cross Category หรือ Technology of the Year ได้ด้วย โดยปีนี้ได้เพิ่มเทคโนโลยี Blockchain เป็นสาขาย่อยในหมวด Technology of the Year มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 19 ผลงาน และรางวัลรองชนะเลิศ 16 ผลงาน ซึ่งได้จัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและกรรมการตัดสินถ่ายภาพกับทีมชนะเลิศ

สำหรับผลงานที่มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเห็นได้ชัดขึ้นจากหมวดการแข่งขันเทคโนโลยี ได้แก่ Big Data Analytics และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ซึ่งสามารถรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคได้ และควรจะพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายและลึกขึ้น หรือมีการออกแบบโครงสร้างการรักษาความปลอดภัย (Security) ได้ดี รวมถึงการใช้ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการคาดการณ์และช่วยการตัดสินใจด้านการเงินและการลงทุน

ร่วมถ่ายภาพกับทีมรองชนะเลิศ