ออราเคิล อัปเดตOracle Cloud Fusion ยกระดับองค์ธุรกิจไทยสู่โลกดิจิทัล เสนอรัฐใช้โซลูชันจัดระบบการแจกจ่ายวัคซีน


กรุงเทพฯ -11 สิงหาคม 2564: ออราเคิลประกาศอัปเดตโซลูชันด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) และโซลูชันซัพพลายเชน Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) การอัปเดต Oracle Cloud ERP นั้นจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้า ในการสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจรูปแบบใหม่ผ่านระบบการทำงานแบบไร้สัมผัส ยกระดับประสบการณ์การทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น  และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ออราเคิลยังได้นำเสนอการอัปเดตระบบอีกมากมายสำหรับระบบจัดซื้อ Oracle Fusion Cloud Procurement ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในโซลูชั่น Oracle Cloud SCM

จากคำแนะนำนับร้อยของลูกค้า ออราเคิลนำแนวคิดจากผู้ใช้งานจริงเพื่อการพัฒนาและขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยกระดับการทำธุรกิจของลูกค้าจากการใช้นวัตกรรมของออราเคิล ถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

อีกทั้งออราเคิลยังคงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมอีกมากมายในโซลูชั่น Oracle Cloud ERP พร้อมการอัปเดตแอปพลิเคชัน  ประกอบด้วย

1.การบริหารการทำงานอัจฉริยะ ยกระดับระบบการเลียนแบบเครื่องจักรกล ช่วยให้ทีมการเงินสามารถนำรูปแบบระบบการเลียนแบบเครื่องจักรกลมาจากแอปพลิเคชันอื่นๆ มาใช้งานได้ เช่น แผนการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลประวัติ หรือแผนการบริหารข้อมูลการดำเนินงานอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงิน สามารถนำมาใช้งานได้ในโซลูชั่น Oracle Cloud EPM ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้โซลูชันสามารถยืนยันความถูกต้องและนำข้อมูลมาเสริมในแผนงานต่าง ๆ ทั้งยังช่วยสร้างการตัดสินใจจากข้อมูลที่แม่นยำ และคาดการณ์โอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.ทักษะการรายงานด้านบัญชีการเงินของ Oracle Digital Assistant ช่วยให้ทีมการเงินสามารถบริหารจัดการด้านการบันทึกรายการก่อนตัดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และขั้นตอนการปิดงบได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Oracle Digital Assistant ผู้ใช้งานจึงสามารถมองเห็นภาพรวมข้อมูลด้านประสิทธิภาพองค์กรของตนเองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผ่านการตั้งคำถามง่าย ๆ เช่น “อะไรคือยอดก่อนตัดบัญชีในวันนี้?”

3.ขั้นตอนและการแสดงผลการบริหารความเสี่ยงรูปแบบใหม่ของออราเคิล ช่วยให้สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านการวิเคราะห์รายการ และธุรกรรมของผู้ใช้งานด้วยพลังการประมวลผลของ AI กระบวนการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ และระบบควบคุมที่ติดตั้งมาให้พร้อมทำงานอย่างฉับไวเพื่อให้ทันต่อการคุกคามด้านความมั่นคง ด้วยระบบแสดงผลการบริหารความเสี่ยงของออราเคิล Oracle Risk Management จะช่วยยกระดับการรับรู้ถึงความเสี่ยง การประสานงาน และการควบคุมดูแลของฝ่ายบริหาร เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

4.การรวมการวางแผน การตั้งงบประมาณ และการดำเนินงานตัวช่วยรับประกันแผนและดำเนินงานในโปรเจคต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร เช่น ผู้ใช้สามารถนำเสนอโครงการใน Oracle Cloud EPM และส่งตรงเข้าไปยังระบบการบริหารจัดการโครงการของออราเคิล  Oracle Project Management เพื่อเริ่มดำเนินการ หรือจัดสรรการควบคุม และการอนุมัติงบประมาณได้อย่างง่ายดาย ด้วยโซลูชั่นเดียวและด้วยระบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของโปรเจกต์ ทำให้ดำเนินการได้รวดเร็ว เอื้อต่อการกำหนดแนวทางองค์กรให้สอดคล้องกับภาพรวมทั้งหมด

Oracle Procurement ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดต้นทุน คือ

การแยกรายการจ่าย (Spend Classification)ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโซลูชัน Oracle Procurement จะช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อมีความเข้าใจถึงรูปแบบรายการจ่ายขององค์กร และเห็นภาพรวมรายการจัดซื้อได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงการแยกรายการจ่ายเป็นหมวดหมู่ต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วยลดภาระงานที่ต้องใช้แรงงานและลดปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากคนทำงาน ผ่านการใช้ระบบ Machine Learning

ระบบบริหารซัพพลายเออร์อัจฉริยะ (DataFox Supplier Intelligence): ด้วย AI บน Oracle DataFox Data Management จะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติซัพพลายเออร์ และข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงที่เป็นปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ลูกค้าสามารถยืนยันความถูกต้องข้อมูลซัพพลายเออร์ที่มีการทำงานร่วมกัน และติดตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ สถานะทำงานผ่านระบบแจ้งเตือน รวมถึงประเมิณคะแนนชี้วัดความเสี่ยงในการทำงานของซัพพลายเออร์

การบริหารคุณสมบัติซัพพลายเออร์ (Supplier Qualification Management) การอัปเดตใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าประเมินซัพพลายเออร์ได้อย่างครอบคลุม หุ้นส่วนองค์กรสามารถให้ข้อเสนอเพิ่มเติม และสำรวจข้อมูลจากซัพพลายเออร์ และช่วยตรวจสอบคุณสมบัติซัพพลายเออร์  ให้ลูกค้าสามารถทำการประเมินขีดความสามารถของซัพพลายเออร์ และความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบและแม่นยำ

ระบบห่วงโซ่อุปทานตามลักษณะโครงการ (ProjectDriven Supply Chain) ตัวช่วยสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ต้นทุนสูง เช่น ภาคอุตสาหกรรมผลิต สามารถควบคุมความเสี่ยงของโปรเจคพร้อมระบบการวางแผน การดำเนินงาน และการตรวจสอบแบบครบวงจร ระบบซัพพลายเชนตามลักษณะโครงการ ช่วยให้ลูกค้าสามารถรวบรวมสรุปข้อมูล ออกใบเสร็จ และจัดหาเงินทุนสำหรับวัตถุดิบ การผลิต และการบำรุงรักษาตามลักษณะโครงการได้

วัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศ และผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศไทย กล่าวว่า  ปัจจุบันนี้องค์กรธุรกิจในประเทศแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวการใช้งานระบบคลาวด์ และมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเร่งคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ให้ทัดเทียมกับตลาดโลก ในฐานะผู้ให้บริกาด้านซอฟต์แวร์ Software as a Service (SaaS) ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของโลก ออราเคิลได้คิดค้นนวัตกรรมที่รวดเร็วอย่างสม่ำเสมอ โดยลูกค้าผู้ใช้แอปพลิเคชัน Oracle Fusion Cloud Applications มากกว่า 13,000 องค์กรธุรกิจ จะได้ใช้งานเวอร์ชันเดียวกันและเข้าถึงความสามารถและฟีเจอร์การทำงานทั้งหมด โดยสามารถเปิดการใช้งานได้เอง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้ Oracle Cloud Applications เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการอื่นในตลาด

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้โซลูชัน Oracle Cloud ERP คือ กลุ่มธนาคาร เช่น SCB เงินติดล้อและธนาคารชั้นนำต่างๆ กลุ่มค้าปลีก ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านตลาดค้าปลีก และกลุ่มประกันภัย  เป็นต้น

ในส่วนของลูกค้าโรงพยาบาลที่ใช้โซลูชันของ Oracle ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงแรมบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลเวชธานี เป็นต้น  แต่ไม่ได้ใช้เวอร์ชั่นใหม่ เนื่องจากติดปัญหาการให้บริการในช่วง COVID-19แพร่ระบาดของเชื้อ แต่หากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย น่าจะกลับมาลงทุนอีกครั้ง

ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ มีการนำโซลูชันของออราเคิลไปใช้ในการบริหารและแจกจ่ายวัคซีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโซลูชันที่ให้ใช้ฟรี

“อยากให้รัฐบาลไทยนำโซลูชันนี้ไปใช้ในการบริหารและแจกจ่ายวัคซีน แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว เนื่องจากโซลูชันดังกล่าวสามารถบริหารจัดการตั้งแต่การลงทะเบียน ฉีดวัคซีนชนิดไหน มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง และจะได้ฉีดเข็ม 2 เมื่อใด อีกทั้งยังมีระบบการบริหารสามารถกระจายการฉีดวัคซีนไปยังกลุ่มที่มีความต้องการเร่งด่วนได้ โดยออราเคิลได้เสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว คาดว่ากระทรวงสาธารณสุขจะนำมาใช้ในเร็วๆนี้” วัลลภา กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save