IEEE PES Dinner Talk 2023 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย


IEEE PES Dinner Talk 2023

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society – Thailand หรือ IEEE PES – Thailand) จัดงาน IEEE PES  Dinner Talk 2023 ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2023 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง Meeting the Energy Needs of a Dynamic World การตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง  โดยมี วิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) กล่าวรายงาน ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

IEEE PES – Thailand และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้ร่วมจัดงาน IEEE PES Dinner Talk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานและอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ

ดร.จิราพร ศิริคำ
ดร.จิราพร ศิริคำ

ดร.จิราพร ศิริคำ รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายระดับชาติ ไทยเราพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ใน ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ใน ค.ศ. 2065 ในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าใหม่ โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน RE ไม่น้อยกว่า 50% และมีการพิจารณาระบบกักเก็บพลังงาน ESS ร่วมด้วยโดยไม่ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าระยะยาวสูงขึ้น ส่งเสริมการผลิตและการใช้ RE ให้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานจากทุกภาคส่วนให้เข้มข้นขึ้น

เพราะ กฟผ. สร้างความมั่นใจด้วยระบบไฟฟ้าที่มั่นคง เพราะเราเป็นองค์การหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของประเทศไทย จากแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย และกระจายอยู่ทั่วประเทศ ถูกเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายของระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วทุกภูมิภาค นำความสว่างไสว ทำให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์สาธารณสุขการคมนาคมการศึกษา การท่องเที่ยว และการสื่อสารระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นส่วนความสำคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของพลังงานไฟฟ้า ที่ส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้าก่อนส่งไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ความมั่นคงในระบบส่งไฟฟ้าต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ปราศจากไฟตก ไฟดับ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดบ่งบอกถึงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า โดยจะส่งผลต่อความน่าเชื่อมั่นในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ที่จะเป็นภาคส่วนในการช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิลาศ เฉลยสัตย์
วิลาศ เฉลยสัตย์

วิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า Meeting the Energy Needs of a Dynamic World MEA ในการพัฒนาธุรกิจ Smart Energy ในพื้นที่โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้าน District Cooling ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงานที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

เพราะ MEA สร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร และจะมีการขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนจะเป็นคงอค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รถ EV เป็นพัธนธมิตรหลักใน Green Business Ecosystem และต้องเป็นผู้นพในการบริหารจัดการพลังงางแบบครบวงจร โดยใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid

โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า รองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติพายุ ลมแรงที่อาจพัดกิ่งไม้ แผ่นสังกะสี หรือป้ายโฆษณามาเกี่ยวสายไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าล้ม อุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้า หรือเกี่ยวสายสื่อสาร ทำให้เสาไฟฟ้าล้มได้เช่นกัน และที่สำคัญเมื่อนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าออก ก็จะทำให้ประชาชนได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองหลวงได้เต็มตาอย่างแท้จริง

ศุภชัย เอกอุ่น

ศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า PEA นำเสนอในหัวข้อบทใหม่พลังงานสีเขียวของประเทศไทยโอกาสและความท้าทายของ PEA ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนพลังงานสะอาด Solar Roof ให้สำนักงาน PEA ทั่วประเทศและการให้บริการในรูปแบบ ESCO Model สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า บูรณาการ EV Platform/ Application PEA Volta Business Model พัฒนาธุรกิจชาร์จรถไฟฟ้า ให้บริการระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จในเครือข่ายโดยผู้ประกอบการไม่ต้องพัฒนา Platform เอง เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าไม่ต้องดาวน์โหลดหลาย Application การพัฒนาระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ ของ PEA โครงการระบบมิเตอร์อัจฉริยะ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลพยากรณ์พลังงานหมุนเวียน PEA นำร่องขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยพลังงานทดแทนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบ ‘โมเดลเศรษฐกิจ BCG’ อันเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับนโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศไทย ที่ต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายใน พ.ศ. 2593

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดพลังงานช่วงนี้ที่ค่อนข้างผันผวนซึ่งส่งผลมาจากหลายปัจจัย เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบัน และกล่าวถึงความท้าทายของพลังงานที่ต้องการบริหารจัดการ 3 ด้าน (Energy Trilemma) ให้สมดุล คือ 1.การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 2.การดูแลสิ่งแวดล้อม 3.การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม ซึ่งความท้ายทายนี้มีโอกาศลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้ ซึ่งสามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้ ซึ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจ คือ Electrification, Power Grid, Hydrogen, CCUS ซึ่งทำให้รูปแบบการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานเปลี่ยนไป และมียอดในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง

พิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง

นอกจากนี้ ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง โดย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัล จำนวน  4 รางวัล ประกอบด้วย

IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2023
IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2023
IEEE PES Thailand Chapter Women in Power Award 2023
IEEE PES Thailand Chapter Women in Power Award 2023
IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2023
IEEE PES Outstanding Chapter Volunteer Award 2023
IEEE PES Outstanding Engineer Award 2023
IEEE PES Outstanding Engineer Award 2023

ภายในงานยังมีการเสวนาเปิดมุมมองใหม่ของผู้บริหารหญิงจากองค์กรเอกชนชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ได้แก่

เสวนาเปิดมุมมองใหม่ของผู้บริหารหญิงจากองค์กรเอกชนชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

 • คุณโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
 • คุณศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
 • ดร.รสยา เธียรวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 • คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเมนส์ จํากัด

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ยังเป็นกลไกสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานด้านนโยบายและทิศทางการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของผู้นําในองค์กรชั้นนําด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมพลังงานในอนาคตต่อไป

IEEE PES Dinner Talk 2023


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save