กฟผ. ฉลองความสำเร็จ 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว รูปแบบใหม่ ยกระดับการลดใช้พลังงาน


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดงานฉลองความสำเร็จ 30 ปีการจัดการด้านไฟฟ้า หรือ Demand Side Management : DSM พร้อมเปิดตัว ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว รูปแบบใหม่ ซึ่งจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป และเปิดตัวโครงการโรงเรียนเบอร์ 5 เป็นครั้งแรกในงาน เพื่อยกระดับความเข้มข้นของการประหยัดพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์นโยบาย Carbon Neutrality ของประเทศ ในงาน LED EXPO ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 20 – 24 กันยายน 2566 . ณ Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ทิศทางพลังงานไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด กระทรวงพลังงานจึงจัดทำกรอบแผนพลังงานชาติมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี พ.ศ.2573 โดยตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 50% ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีเป้าหมายลดความเข้มของการใช้พลังงาน 30% และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ผ่านกลยุทธ์ภาคบังคับ เช่น มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS) มาตรการด้านภาษีในภาคขนส่ง กลยุทธ์ภาคส่งเสริม เช่น มาตรการเปลี่ยนอุปกรณ์และส่งเสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มาตรการสนับสนุนการลงทุนเพื่อดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน และกลยุทธ์ภาคสนับสนุน เช่น มาตรการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Side Management (DSM) ที่ กฟผ. ดำเนินการ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศอย่างมหาศาล และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคต และขอชื่นชมความยินดีกับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ กฟผ.และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ด้านประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในการใช้พลังงาน ทั้งการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างทัศนคติด้านการประหยัดพลังงานแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าผ่านกลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร และอุปนิสัย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 40 โครงการ สามารถกระตุ้นให้เกิดการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ากว่า 35,600 ล้านหน่วย หรือประมาณ 1.78 แสนล้านบาท และนำไปสู่การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศลงกว่า 19.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

ในโอกาสครบรอบ 30 ปี DSM กฟผ. ได้เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว รูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับความเข้มข้นของการประหยัดพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2567 ดังนี้ โดยมีความพิเศษ ดังนี้

1.เพิ่มเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จาก 1-3 ดาว เป็น 1-5 ดาว เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม

  1. แสดงปริมาณการลดการปล่อย CO2 ตลอดช่วงการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5
  2. เพิ่มสัญลักษณ์กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Circular Economy) เพื่อขยายบทบาทของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากช่วงการเลือกซื้อสู่การดูแลตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle) ของอุปกรณ์

4.เพิ่ม QR Code เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น เช่น การใช้งาน การติดตั้งและการบำรุงรักษาตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวโครงการโรงเรียนเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.โรงเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2.โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน 3.โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน และ 4. อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา โดยมีเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวแล้วกว่า 4 ล้านคน และเครือข่ายโรงเรียนกว่า 1,300 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมภายในงานอื่นๆ กฟผ.ได้รวบรวมมหกรรมสินค้าเบอร์ 5 จากผู้ประกอบการกว่า 60 บริษัท ออกบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าราคาพิเศษ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะสามารถลุ้นรับข้อเสนอพิเศษ เช่น “DSM 30 ปี 30 นาทีทอง” และเมื่อซื้อสินค้าครบทุก 500 บาท ลุ้นรับของรางวัล Lucky Draw ทุกวัน และลุ้นรางวัลใหญ่ในวันสุดท้าย 24 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น. กิจกรรมส่งเสริมการใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูง เพียงนำหลอดไฟเก่ามาแลกหลอดไฟใหม่วันละ 100 ชุด เฉพาะวันที่ 20 – 22 กันยายน พ.ศ. 2566


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save