Dassault Systèmes ชูโซลูชั่นทำงานบนแพลตฟอร์ม Medidata หนุนบริษัทยา -นักวิจัย – สตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมสู้ COVID-19


Dassault Systèmes ชูโซลูชั่นทำงานบนแพลตฟอร์ม Medidata หนุนบริษัทยา -นักวิจัย – สตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมสู้ COVID-19

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย : Dassault Systèmes (แดสสอลท์ ซิสเต็มส์) ผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ 3DEXPERIENCE ที่นำเสนอโลกเสมือนจริงให้แก่ผู้คนและองค์กรธุรกิจ เดินหน้าสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้า คู่ค้า และชุมชนทั่วโลกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID‐19 ชูโซลูชั่นซึ่งผ่านการทดสอบโดยภาคอุตสาหกรรม ทำงานบนแพลตฟอร์ม Medidata ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ช่วยให้บริษัทยา นักวิจัยในสถาบันการศึกษา และธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถทำการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการทดลองทางคลินิกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ

แซมซัน เคา

แซมซัน เคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท Dassault Systèmes จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศหลักของ Dassault Systèmes ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าในสายผลิตภัณฑ์และสายการผลิตในไทยค่อนข้างมาก ซึ่งจะเป็นกลไกการขับเคลื่อนซัพพลายเชนของโลก โดยที่คู่ค้าการผลิต ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากนักลงทุนญี่ปุ่น ในอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การที่รัฐบาลไทยมียุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน Industry4.0 ถือเป็นการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนกระบวนการผลิตอย่างบูรณาการ

การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในความเสี่ยงดังกล่าวกลับมีโอกาสด้าน Global Supply Chain เนื่องจากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกไม่สามารถตอบสนอง Global Supply Chain ได้ จึงเป็นโอกาสของไทยในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเติมเต็ม Global Supply Chain โดยพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความเป็น Digitalization และทันสมัย (Modernization) มากขึ้น นำไปสู่การออกแบบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบูรณาการมากที่สุด

“การ Adopt เทคโนโลยีดิจิทัล ทำได้โดยเสริมสร้างทักษะแรงงานในภาคการผลิต ให้มีทักษะในการบริหารจัดการนวัตกรรมใหม่ๆ การ Retrain และ Reskill เพื่อเพิ่มทักษะ ตอบสนองยุทธศาสตร์ Thailand 4.0” แซมซัน เคา กล่าว

นับตั้งแต่จีน ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตขนาดใหญ่ประสบปัญหาในการผลิต จะเห็นได้ว่าทางประเทศตะวันตกมีความต้องการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ค่อนข้างมาก ไทยน่าจะได้ประโยชน์ในการผลิตป้อนตลาดในส่วนนี้เพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีปริมาณมหาศาล อุตสาหกรรมไทยจึงต้องมีความพร้อม และสร้างสมดุล รวมทั้งความปลอดภัยให้พนักงาน เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเชื้อ COVID-19 จะแพร่รระบาดนานแค่ไหน ทั้งนี้ Dassault Systèmes มีโปรแกรมจำลองสถานการณ์ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ยันปลายน้ำ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้พนักงาน ในเรื่อง Social Distancing ได้

แซมซัน เคา กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ Dassault Systèmes มีโซลูชั่นซึ่งผ่านการทดสอบโดยภาคอุตสาหกรรม ทำงานบนแพลตฟอร์ม Medidata ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ช่วยให้บริษัทยา นักวิจัยในสถาบันการศึกษา และธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถทำการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และการทดลองทางคลินิกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

Dassault Systèmes ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อนำเสนอโซลูชั่นใหม่ ๆ สำหรับองค์กรด้านชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน แอพพลิเคชั่นการสร้างแบบจำลองของไหล SIMULIA XFlow ช่วยให้นักออกแบบโรงพยาบาลเหลยเสินซาน (Leishenshan Hospital) ซึ่งเพิ่งสร้างขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สามารถทำการออกแบบและสร้างแบบจำลองสำหรับระบบจ่ายอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงพยาบาล

“ทางด้านการแพทย์ Dassault Systèmes มีแพลตฟอร์ม Medidata ที่นำนวัตกรรมของบริษัทฯ มาทำ Critical Trial ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพื่อทำการ Simulate และหาโซลูชั่นแก้ปัญหาเชื้อ COVID-19 ที่สำคัญบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับนักวิจัยจากหลายประเทศ เพื่อหาหนทางในการรักษาเชื้อ COVID-19 ” แซมซัน เคา กล่าว

ชุมชน 3DEXPERIENCE Lab ทั่วโลก หนุนสตาร์ทอัพพัฒนานวัตกรรมรับมือ COVID‐19

ชุมชน 3DEXPERIENCE Lab ทั่วโลก หนุนสตาร์ทอัพพัฒนานวัตกรรมรับมือ COVID‐19

ขณะนี้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากมีความต้องการใช้งานเป็นจำนวนมาก กระบวนการผลิตไม่เพียงพอ อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวมีราคาสูง ทุกประเทศพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นโอกาสให้เกิดสตาร์ทอัพรายใหม่ๆ ที่เข้ามาพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์มากขึ้น

โดย Dassault Systèmes ได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบรับรองธุรกิจสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการสนับสนุน โดยจัดหาแอพพลิเคชั่นทางด้านวิศวกรรมที่รองรับการทำงานร่วมกัน รวมถึงบริการด้านการตลาด และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาโซลูชั่น การสร้างแบบจำลอง และการตรวจสอบรับรองประสิทธิผลร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ เพื่อเร่งกระบวนการผลิตตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลในประเทศนั้น ๆ

โครงการ Open Innovation มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น อะไหล่สำหรับระบบการพิมพ์ 3 มิติ หรือเพิ่มความรวดเร็วในการออกแบบเพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจ/อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ โดยประสานงานร่วมกับชุมชนอาสาสมัคร วิศวกร นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และนักประดิษฐ์

ทั้งนี้ “Open COVID‐19 Community” บนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ได้รวบรวมสมาชิกของ 3DEXPERIENCE Lab จากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ เพื่อทำงานร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพดังกล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save