ซีพี ออลล์ หนุนสร้าง AI LAB รร.บ้านหนองเเสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น ส่งเสริมทให้เยาวชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี

THW 2024

ซีพี ออลล์ หนุนสร้าง AI LAB รร.บ้านหนองเเสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น ส่งเสริมทให้เยาวชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
ซีพี ออลล์ หนุนสร้าง AI LAB รร.บ้านหนองเเสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น ส่งเสริมทให้เยาวชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการสร้าง AI Lab ในโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการ “CONNEXT ED” โดยสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ อุปกรณ์ไอที และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกลุ่ม ABCD เพื่อช่วยเสริมทักษะทักษะเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านการเขียนโค้ด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ Digital Disruption  และNew Normal แก่เยาวชนและคนในชุมชน ควบคู่กับการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น
ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น

ธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุค Digital Disruption ประกอบกับผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษาต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ จึงได้พยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกลุ่ม ABCD อันประกอบด้วย A = AI (ปัญญาประดิษฐ์), IoT (Internet of Things)  B = Block chain (บล็อกเชน), Digital Money  C = Cloud Computing (ระบบจัดเก็บข้อมูล) และ D = Data Analysis (การบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ขณะเดียวกัน ก็ได้เข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาคการศึกษาให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีกลุ่มดังกล่าว และมีความรู้ความสามารถในการต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งล่าสุด บริษัทฯได้สนับสนุนโครงการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (AI Laboratory หรือ AI Lab) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น หนึ่งในโรงเรียน Best Practice ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ซึ่งซีพี ออลล์ ได้สนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกลุ่มABCD เพื่อให้ AI Lab ดังกล่าว กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งใหม่ ที่ช่วยสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน ควบคู่กับการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ถือเป็นโรงเรียนที่มีความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและชิ้นงานด้านเทคโนโลยีอย่างโดดเด่นตั้งแต่ก่อนบริษัทฯ จะเข้าไปสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ทางโรงเรียนมีการวางแผนงานให้เยาวชนและคนในชุมชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์หรือ Robotics โดยตรง บริษัทฯเชื่อว่าการเข้ามาสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้โรงเรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ New Normal และสร้างรายได้จากการจำหน่ายนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และอาจพิจารณาสนับสนุนโรงเรียนภายใต้ CONNEXT ED ที่มีศักยภาพ เช่นโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น Crowd Funding ต่อไปในอนาคต

โอกาสและการเรียนรู้ใน AI Lab ของรร.บ้านหนองแสงโคกน้อย 

ทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
ทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

ทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย กล่าวว่า ที่ผ่านมาโอกาสในการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มักไม่ครอบคลุมถึงนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนเมือง การสนับสนุนจากซีพี ออลล์ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ขั้นพื้นฐาน การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การเขียนโค้ด การเรียนรู้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ตลอดจนการพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัวและ AI อย่างง่ายผ่าน AI Lab ที่ได้รับการสนับสนุน

น้องๆ มัธยมต้น เรียนรู้การทำงานของสมองกล
น้องๆ มัธยมต้น เรียนรู้การทำงานของสมองกล

 

น้องๆ มัธยมต้น เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์
น้องๆ มัธยมต้น เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์

“เราตั้งเป้าให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จะสร้างระบบนิเวศด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน เปิดให้บริการสำหรับนักเรียน ครู บุคคลทั่วไปทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ใช้ฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถ ไปประกวดในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ หวังว่าในอนาคตที่นี่จะเป็นเสมือน Digital Park เป็นแหล่งรวมชาว AI ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สร้างระบบนิเวศด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม” ทิพวัฒน์ กล่าว

AI Lab ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน
AI Lab ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน

สำหรับภายใน AI Lab  ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน เช่น  โซนหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้และการแข่งขัน มีหุ่นยนต์ 5 ประเภทได้แก่ หุ่นยนต์สนามเขาวงกต, หุ่นยนต์สนามโลจิสติกส์, หุ่นยนต์ เรสซิ่ง, หุ่นยนต์ระดับกลาง สพฐ.ปี 2562 และหุ่นยนต์ บังคับมือ โดยหุ่นยนต์ทุกตัวมากด้วยวิทยาการและระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง เส้นสีต่างๆ ได้อย่างแม่นยำในระดับมาตรฐานสากล โซนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี ประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ด้าน AIที่ทา งโรงเรียนพัฒนาขึ้น เช่น ราวตากผ้าอัตโนมัติ, เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ, ถังขยะอัจฉริยะ, เครื่องเตือนไฟรั่ว เป็นต้น

 โครงการ  CONNEXT ED ช่วยให้นร.รู้จักเขียนโค้ดสร้างหุ่นยนต์

 

สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ดูแลโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ดูแลโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ดูแลโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ถือเป็นโรงเรียนเดียวในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ที่นำเสนอโครงการเป็นแนววิชาการด้านเทคโนโลยี จากที่เด็กความรู้ AI เป็นศูนย์ ตอนนี้เด็กได้รู้จักการเขียนโค้ด การสร้างหุ่นยนต์รูปแบบตามที่เขียน สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้อย่างเป็นระบบ ถือเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมพร้อมเด็กก้าวสู่โลกอนาคต ล่าสุดโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยาการคำนวณและหุ่นยนต์อีกด้วย เพื่อให้เด็กที่ชื่นชอบเรื่อง AI มาเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

สิ่งที่นร.ได้จาก AI Lab เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ – ศึกษาต่อด้าน AI 

วุฒิสิทธิ์ นนทสาร หรือน้องที นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และสมาชิกชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
วุฒิสิทธิ์ นนทสาร หรือน้องที นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และสมาชิกชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

วุฒิสิทธิ์ นนทสาร หรือน้องที นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และสมาชิกชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย กล่าวว่า จากความชอบในการเล่นเกมส์แนวแอคชั่น ทำให้เห็นถึงความสามารถของตัวละครในเกม ซึ่งเกิดจาก AI ที่อัจฉริยะมาก และเป็นแรงบันดาลใจให้อยากศึกษาเรื่องเหล่านี้ จึงได้พยายามศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จนได้มีโอกาสเขียนโค้ดดิ้งหุ่นยนต์และเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น Line Tracking Robot Contest 2020 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ อนาคตต้องการศึกษาต่อด้าน AI เพิ่มเติมในระดับชั้นที่สูงขึ้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save