ACE ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานไฟฟ้ารวม 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปีข้างหน้า


ACE ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานไฟฟ้ารวม 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปีข้างหน้า

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) ซึ่งดำเนินธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าจาก 4 เชื้อเพลิงหลัก ประกอบด้วย เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงขยะชุมชน (Municipal Solid Waste : MSW) เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร โรงงาน (Solar Rooftop) บนพื้นดิน (Solar Farm) และบนผิวน้ำ (Solar Floating) ตั้งเป้าภายในปีพ.ศ. 2567 จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานไฟฟ้ารวม 1,000 เมกกะวัตต์ จากที่ปัจจุบันมีธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอีก 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมที่ 210.19 เมกะวัตต์

ACE

ACE
จิรฐา ทรงเมตตา (ที่2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร และทีมผู้บริหาร ACE

จิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า ACE เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) โดยดำเนินธุรกิจในการผลิตไฟฟ้าจาก 4 เชื้อเพลิงหลัก ประกอบด้วย เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงขยะชุมชน (MSW), เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงาน (Solar Rooftop) บนพื้นดิน (Solar Farm) และบนผิวน้ำ (Solar Floating) ซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติที่มีศักยภาพสูง สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้จากธุรกิจของ ACE ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม การรับจ้างกำจัดขยะโดยผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า และจำหน่ายไอน้ำให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 จวบจนถึงปัจจุบัน

ACE มีโครงการทั้งหมด 32+1 โครงการ กำลังการผลิตรวม 411.47+9.9 เมกะวัตต์

ปัจจุบัน ACE มีโครงการทั้งหมด 32+1 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 411.47+9.9 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอีก 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) มีทั้งหมด 24 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ประมาณ 53 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลของประเทศไทย เพราะสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีความชื้นสูงถึง 65% คือ มีปริมาณน้ำ 65 ส่วน เนื้อชีวมวล 35 ส่วน นำมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ใช้เดินเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายเดินเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 435 วัน ไม่ต้องหยุดซ่อมบำรุง ,โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ประมาณ 146 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย บนพื้นที่ประมาณ 302 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่ประมาณ 56 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด บนพื้นที่ประมาณ 82 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี บนพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์, โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บนพื้นที่ประมาณ 123 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บนพื้นที่ประมาณ 69 ไร่ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ นอกจากนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 14 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ EIA 1 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้ง 291.0 เมกะวัตต์

2.) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (MSW) เป็นโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแบบปิด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีฝุ่นละออง และมีระบบบำบัดน้ำเสียจากขยะ ด้วยการนำน้ำขยะที่มีลักษณะเป็นโคลนข้นสีดำ มาผ่านการบำบัดด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) จะทำให้น้ำใสเหมือนน้ำดื่มบรรจุขวด จากนั้นจึงนำไปใช้ในขบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าขยะ โดยไม่มีการปล่อยออกนอกโรงงาน คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 11.0 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 1โครงการ ที่เทศบาลตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กำลังการผลิตติดตั้ง6.0 เมกะวัตต์ โดยใช้ขยะกว่า 400 ตันต่อวันในการนำมาเผาเพื่อเป็นเชื้อเพลิง และอีก 1 โครงการที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 3) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ประมาณ 195 ไร่ ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต์ และ 4.) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5.02 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1.73 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กำลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิตติดตั้ง 0.73 เมกะวัตต์ และอีก 4 โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

ผลดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี’62 กำไรสุทธิ 342 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการ ACE มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยภาพรวมผลการดำเนินธุรกิจ 3 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ACE มีรายได้ปี พ.ศ. 2559 รวม 2,161 ล้านบาท ส่วนปี พ.ศ. 2560 มีรายได้รวม 4,346 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2561 มีรายได้รวม 4,849 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 50% ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท สำหรับกระแสเงินสดของ ACE มีประมาณ 2,000 ล้านบาท จ่ายหนี้สินต่าง ๆ ปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท

ACE ตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2567 ACE จะขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าใกล้เคียงกับประเทศไทย เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมของ ACE ให้ได้ 1,000 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่าจากปัจจุบัน

นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต

นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ธีรวุฒิ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า สำหรับความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทั้งในประเทศและในระดับสากล ของ ACE นั้นมาจากการนำระบบ Auto Load Control (ALC) มาใช้ควบคุมการผลิตไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเครื่องจักร ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการสูญเสียที่ไม่เกิดประโยชน์ มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตภายในโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลด้วย Big Data เข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรใช้งานแต่ละตัวเพื่อนำผลไปวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อออกแบบพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพตามการใช้งานและระยะเวลาการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม อีกทั้งมีการควบคุมระบบการทำงานออนไลน์ผ่าน Artificial Intelligence Cyber Command Center ซึ่งเครื่องจักรที่ใช้จะเป็น MARTIN จากประเทศเยอรมนี พร้อมด้วยทีมวิจัยของ ACE และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมศึกษาวิจัยหาเชื้อเพลิงที่เหมาะสมนำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ ACE ที่จะเข้าไปตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ได้ดีอีกทางหนึ่งด้วย โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบที่จังหวัดขอนแก่น ที่มีการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดกลิ่น ไร้ควัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปล่อยของเสียและน้ำเสียกลับสู่ชุมชน (Zero Discharge) พร้อมตั้งเป้ามีปริมาณการปล่อยคาร์บอนเท่ากับศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593

พรเมตต์ ทรงเมตตา

ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากลด้านผลิตความปลอดภัย -สิ่งแวดล้อม

พรเมตต์ ทรงเมตตา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า ACE ได้รับหนังสือรับรอง (Certificate) มาตรฐานสากลเรื่องสิ่งแวดล้อมมากมาย เช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐานเรื่องการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ISO 9001 และมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน OHSAS 18001 เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าขยะของ ACE ยึดหลัก Environmental Social and Governance (ESG) และ Total Societal Impact (TSI) โรงไฟฟ้าขยะของ ACE จึงอาสา (Volunteer) ขอส่งผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศก่อนปล่อยออกปล่อง (CEM) ทั้ง 4 เครื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเก็บบันทึกไว้ตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องถึงปัจจุบัน และประชาชนโดยทั่วไปสามารถเปิดเข้าไปตรวจดูได้ตลอดเวลานับตั้งแต่เดินเครื่องถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยกระทำผิดมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้

นอกจากนี้ได้รับรางวัล 3Rs Awardในปี พ.ศ. 2559 จากการที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างพลังงานสะอาดแก่ประเชาชน สิ่งแวดล้อม และรอบ ๆ โรงงานของ ACE ในทุก ๆ พื้นที่

ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ

ACE เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลายปีนี้

ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE กล่าวว่า ACE คาดว่าจะสามารถกำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในปี พ.ศ. 2562 นี้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ACE ได้เดินสายโรดโชว์ต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศไปแล้ว 20 กว่าราย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมากและพร้อมเตรียมโรดโชว์แก่นักลงทุนทั่วไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16.56% ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ ACE นอกจากนี้ ACE พร้อมจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจชุมชนในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐเตรียมกำหนดออกมา เนื่องจาก ACE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของไทย และได้ประสานงานร่วมกับชุมชนจนมีเกษตรกรเป็นสมาชิกของ ACE จำนวนมาก จึงพร้อมที่จะลงทุนหากรัฐเปิดโครงการขึ้นในปี พ.ศ. 2563 นี้ โดยคาดว่าจะประกันราคารับซื้อชีวมวลที่เหมาะสมแก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมนำพืชผลทางการเกษตรที่ ACE สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการนำไปผลิตไฟฟ้าได้ เช่น อ้อย หญ้าเนเปียร์ แกลบ ขี้เลื่อย และอื่น ๆ ราคาประมาณ 1,200 บาทต่อตัน

แปลงวิจัยสำหรับทดลองปลูกเชื้อเพลิงของ ACE
แปลงวิจัยสำหรับทดลองปลูกเชื้อเพลิงของ ACE


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save