ศิริราช – กสทช. – หัวเว่ย ร่วมเปิดโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ ระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G


กรุงเทพฯ : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศิริราชต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G (Siriraj World Class 5G Smart Hospital)”  โดยมี ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เศรษฐกิจ และสังคม ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย รศ. นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รศ. นพ.เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  และผู้บริหารร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G ว่า  ตนมีความยินดีและภูมิใจที่ประเทศไทยกำลังก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยระบบ 5G และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับใช้ในต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ของศิริราช โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีจึงได้มีนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งให้ทุกภาคส่วนตลอดจนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและความเท่าเทียมทางด้านดิจิทัลของประเทศไทย 

“วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ 5G ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานของแพทย์ ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ โดยจะนำร่องด้วยโรงพยาบาลศิริราชและจะขยายไปโรงพยาบาลอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ และหวังว่าทุกอย่างจะได้รับการสานต่อสู่ต้นแบบของการเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะทั่วทั้งประเทศไทย” พลเอก ประยุทธ์ กล่าว

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว ว่า  ศิริราชดำเนินโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างต้นแบบ “โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)” ร่วมกับเหล่าพันธมิตรในการนำเทคโนโลยี 5G Cloud AI  และ Digital Disruption มาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพการรักษาพยาบาล สร้างประสบการณ์ที่ดีในการมารับบริการ ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับตติยภูมิขั้นสูงของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบในการให้บริการทางการแพทย์รูปแบบใหม่แก่วงการสาธารณสุขของโลก

นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในการจัดตั้ง Innovation Lab และแพลตฟอร์มนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะโครงการนวัตกรรมใหม่ในอนาคต ประกอบด้วย 9 โครงการย่อย ดังนี้ 1. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ : Smart EMS 2. ระบบห้องฉุกเฉินอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ : Smart Emergency Room 3. ระบบการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G : Pathological diagnosis system with 5G and artificial intelligence 4. ระบบผู้ช่วยการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G: 5G AI Platform for NCD 5. ระบบทำนายปริมาณการใช้และการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านเครือข่าย 5G: Smart Inventory Management 6. ระบบเวชระเบียนกลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน : Permission based block chain for personal health record 7. ระบบขนส่งกลางด้วยรถไร้คนขับ 5G: Smart Logistic with 5G Self-Driving car 8. จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งระบบ Multi-access Edge computing (MEC)  และ9. จัดหาติดตั้งระบบ Hybrid Cloud โดยแต่ละโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และได้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน และคาดว่าทุกโครงการจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

“การดำเนินการครั้งนี้จึงถือได้ว่า ศิริราชเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย ในการพัฒนาโครงการต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ (Smart Hospital with 5G Cloud AI Solution) เป็นการนำร่องในรูปแบบบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ และความศรัทธาสู่ประชาชนคนไทย” ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯ ว่า กสทช. ในฐานะผู้กำกับดูแลในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อรองรับการสื่อสาร
ไร้สายความเร็วสูงในยุคเทคโนโลยี 5G ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในภาคส่วนต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาล ภายหลังจากคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการนำร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) เป็นโครงการต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G โดยได้เล็งเห็นศักยภาพของโรงพยาบาลศิริราชที่ประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบอัจฉริยะ (Smart Hospital) ให้สามารถเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ได้ ดังนั้น กสทช. และสำนักงาน กสทช. จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ รวมทั้งประสานงานการใช้งานคลื่นความถี่ และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้รองรับการขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นสูงของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลต่อไป

ด้านอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า หัวเว่ยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลศิริราชเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับโลกด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G พร้อมเปิดตัวศูนย์ Innovation Lab ที่อาคาร
ศรีสวรินทิรา เป็นการต่อยอดจากโครงการที่หัวเว่ยช่วยวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน 5G ให้กับทางโรงพยาบาลเมื่อ
ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยเป็นโมเดลต้นแบบให้แก่การยกระดับภาคสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้การสนับสนุนช่วยศิริราชในการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ เป็นไปตามพันธกิจของหัวเว่ยที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย สนับสนุนช่วยเหลือประเทศไทย

หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย กล่าวว่าหากประเทศไทยมีความจำเป็นใดที่ประเทศจีนสามารถสนับสนุนได้ จีนจะยังคงมอบความช่วยเหลือให้ประเทศไทยเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดต่อไป นอกจากนี้ เขายังเชื่อมั่นเรื่องความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยด้านสาธารณสุขอัจฉริยะในอนาคต 

“ความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในด้าน 5G ได้กลายเป็นโมเดลตัวอย่างสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งช่วยให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคนี้ที่สามารถเปิดตัวการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในเชิงพาณิชย์ได้ ประเทศจีนพร้อมร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายและการพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมสนับสนุนหัวเว่ยและบริษัทสัญชาติจีนอื่น ๆ ในการส่งเสริมให้เกิดโรงพยาบาลอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและประชาชนจีนให้ดียิ่งขึ้น” หาน จื้อเฉียง กล่าว

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะส่งเสริมและยกระดับบริการของโรงพยาบาลศิริราชด้วยการก้าวสู่การเป็นศูนย์การแพทย์อัจฉริยะที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการผสมผสานโครงสร้างพื้นฐาน 5G, AI, Big Data และการประมวลผลแบบ Cloud Edge เพื่อประโยชน์ต่อการติดตามผู้ป่วย การวิเคราะห์โรคด้วยการใช้เทคโนโลยี AI       บน Cloud การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดสรรทรัพยากร ซึ่งล้วนเป็นการตอบโจทย์ในการก้าวสู่วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการเป็น “สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่   มวลมนุษยชาติ” และเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save