โซเชียลแล็บ จับมือ สจล. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมฝีมือคนไทย ภายใต้แบรนด์ CEE.Store by Social Lab พร้อมผลักดันสู่เชิงพาณิชย์


กรุงเทพฯ ประเทศไทย : บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ประกาศความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. ได้ลงนามข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการกับ ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด เพื่อร่วมมือวิจัยและพัฒนาการออกแบบสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้แบรนด์ CEE.Store by Social Lab  ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกศักยภาพของนักนวัตกรรมไทยเปลี่ยนงานวิจัยขึ้นหิ้งกลายเป็นสินค้านวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง และสามารถสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ ผลักดันให้การพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม มีประสิทธิผลมากขึ้น จากโจทย์ความต้องการของตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า 2. สร้างและส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการด้านงานออกแบบและสร้างสรรค์ รวมถึงให้ความสนับสนุนทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุม เกี่ยวกับทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้านวัตกรรม 3. ร่วมวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการดีไซน์ให้ตรงความต้องการของ ผู้บริโภคมากขึ้น และ4.คัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพในการพัฒนา ผลิตและผลักดันออกจัดจำหน่าย พร้อมจัดหาพันธมิตรเพื่อขยายผลงานวิจัยสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ทั้งใน และต่างประเทศ

ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด  กล่าวว่า บริษัทโซเชียลแล็บมีนโยบายในการช่วยยกระดับสังคมไทยผ่านสื่อทุกประเภทมาตลอด ตั้งแต่ปี 2019 โดยได้ริเริ่มโครงการ C.Space กับทางทรูดิจิทัลพาร์ค และพันธมิตรที่เป็นผู้นำเข้าชั้นนำของประเทศ เรามองว่าการสร้างสินค้านวัตกรรมเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดตลาดโลก ซึ่งนักออกแบบและนักสร้างนวัตกรรมจะต้องทำความเข้าใจและมองไปในทิศทางเดียวกัน

ในฐานะ Techonology Promoter ที่มีโอกาสเดินงานสินค้านวัตกรรมของต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี ทำให้ได้เห็นวิสัยทัศน์และปัญหาของแต่ละประเทศ ที่นำเสนอผ่านวิธีการคิดในการแก้ปัญหาออกมาเป็นสินค้านวัตกรรมต่างๆ ทุกประเทศพยายามนำไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของคนในชาติมาเป็นจุดตั้งต้นในการคิดค้นสินค้าขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดแบบสร้างสรรค์ ไทยเราเองก็ควรมุ่งเน้นด้านนี้เช่นเดียวกัน เพื่อผลักดัน Soft Power ในด้านของนวัตกรรม

“การร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในครั้งนี้ บริษัทโซเชียลแล็บรู้สึกดีใจและยินดีมาก ที่จะได้ร่วมช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจการออกแบบสินค้าเชิงนวัตกรรม เพื่อให้ได้มีสินค้านวัตกรรมไทย ฝีมือคนไทยนำขายในตลาดไทยเพิ่มขึ้น เรามองว่าเราควรเริ่มจากการบ่มเพาะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในประเทศเราก่อนเมื่อมีความพร้อม เราก็เชื่อว่าการนำสินค้าไปสู่ต่างประเทศนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มเหล่านี้มีการตื่นตัวและเท่าทันเทรนด์จากต่างประเทศ เพื่อส่งออก

ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญที่เราพร้อมส่งเสริมในทุกๆปี” ฉัตรปวีณ์ กล่าว

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล.ยินดีที่ได้ร่วมมือกับบริษัทโซเชียลแล็บ ซึงเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญในการนำเสนอข่าวสารด้าน เทคโนโลยีด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แบบครบวงจร รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมไทยไปสู่สากล ความร่วมมือในครัั้งนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนา ในการออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้คณาจารย์และนักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในการออกแบบสินค้านวัตกรรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ ในด้านนี้และเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านนวัตกรรมของไทย

ร้านCEE.Store ชั้น 4 สยามพารากอน

 

สำหรับความร่วมมือนี้เกิดขึ้นผ่านการทำงานร่วมกันของบุคลากรจากทั้งสองฝ่ายในการ ออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า โดยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการรีดีไซน์ หรือออกแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการผลิตและนำออกจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

“สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มุ่งเน้นผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วิจัย โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก “The World Master Of Innovation” และพร้อมพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพสูง ขับเคลื่อน สจล. ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน กล่าวสรุป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save