กกพ.สนับสนุน AEITF เปิดตัวโครงการ Solar Move ดึงบ้านจัดสรร 1,0000 หลังร่วมใช้พลังงานสะอาด


กกพ.สนับสนุน AEITF เปิดตัวโครงการ Solar Move ดึงบ้านจัดสรร 1,0000 หลังร่วมใช้พลังงานสะอาด

กรุงเทพฯ -13 กุมภาพันธ์ 2563 :มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) เปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน (Solar Move ) ในกรุงเทพฯและปริมณฑลในหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 200 โครงการ ประมาณ 10,000 ครัวเรือนให้มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด

โครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

สุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์

สุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าตามมาตรา 97(5) ผ่านการดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน (Solar Move ) ในกรุงเทพฯและปริมณฑลในหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 200 โครงการ ประมาณ 10,000 ครัวเรือนให้มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด

นอกจากนี้ ต้องการให้ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้มีแนวทางในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า โดยมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานสะอาดจากการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถทดลองใช้งานจริงผ่านรถนิทรรศการเคลื่อนที่ในรูปแบบ Active Learning

“ที่สำคัญเพื่อร่วมกันลดภาวะโลกร้อนจากการลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตโดยเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 75% (ก๊าซธรรมชาติ 58% และถ่านหิน/ลิกไนต์ 17% ) เทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีสัดส่วนเพียง 10% ซึ่งตามการวางแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปีพ.ศ.2561-2580 (PDP 2018) จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในปี พ.ศ.2580” สุเมฆ กล่าว

ปัจจุบันสาขาครัวเรือนหรือกลุ่มที่อยู่อาศัยมีอัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าถึง 10.1% (พิจารณาจากตัวเลขการใช้ไฟฟ้าเมื่อ พ.ย.2562) โดยมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าถึง 26% หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้ไฟมากเป็นอันดับ 2 รองจากสาขาอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า 45% และหากมีการรณรงค์หรือส่งเสริมให้ภาคครัวเรือน รวมทั้งหมู่บ้านจัดสรรได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชนของ กกพ.ที่ส่งเสริมให้มีการติดตั้งปีละประมาณ 100 เมกกะวัตต์ หรือเป็นการติดตั้งปีละ 10,000-20,000 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าได้ 4,000 ล้านบาท/ปี และหากมีการติดตั้งครบ 10 ปีตามแผน PDP2018 ก็จะมีกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดถึง 1,000 เมกกะวัตต์ ซึ่งกระทรวงพลังงานคาดว่า จะมีประชาชนติดตั้งSolar Rooftop ตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชนประมาณ 200,000 ครัวเรือน

กิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล

กิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประธานในงานเปิดตัวโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนกล่าวว่า โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชนฯเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ ตาม “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ซึ่งมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน เป็นการจัดกิจกรรมเชิงรุก นำความรู้ภาคทฤษฎีถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้จริง ผ่านกิจกรรมสื่อเคลื่อนที่ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้มีส่วนร่วมและทดลองปฏิบัติ จากสื่อที่ทันสมัย ทั้ง Interactive, สื่อวีดิทัศน์ และโมเดลจำลอง โดยประชาชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้สัมผัสและทดลองการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาต่อกับอุปกรณ์ง่ายๆภายในบ้าน เพื่อสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึก และเกิดการมีส่วนร่วมในเรื่องพลังงานสะอาด โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ซึ่งต้องการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน

ทั้งนี้ได้มีการจัดแสดงสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่ Solar Moveซึ่งจัดแสดงอยู่บริเวณลานหน้าหอศิลป์ ภายใน Solar move จะมีการนำเสนอความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ การติดตั้งแผง Solar Roof ที่ถูกต้อง จะลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนได้อย่างไร Solar ดีอย่างไร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมไทยในเรื่อง “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” โครงการนำเสนอ “พลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อลงกรณ์ พลบุตร

อลงกรณ์ พลบุตร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) กล่าวว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีสัดส่วนเพียง 10% โดยจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็น 30% ในปี พ.ศ.2580ตามการวางแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปีพ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) นับเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนจาก Climate Change เป็น Climate Extreme ที่จำนวนประชากรโลกมากกว่าครึ่ง ราว 4 พันล้านคนอาศัยอยู่ในเมือง ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป และความแออัดของประชากรในเมือง มีการขนส่งใช้รถ ทำให้เกิดมลพิษ เช่น ฝุ่น PM 2.5ในปัจจุบัน

“ในอนาคตอาจจะได้เห็นเอทานอล 100% ซึ่งตามเป้าหมายไม่น่ายาก รวมทั้งรถไฟฟ้า (EV) และรถไฮบริด ช่วยตอบโจทย์ความต้องการพลังงานสะอาด” อลงกรณ์กล่าว

ขณะนี้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 3.3 ล้านราย หากมีการรณรงค์หรือส่งเสริมให้ภาคครัวเรือน รวมทั้งหมู่บ้านจัดสรรได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ตามโครงการโซลาร์ภาคประชาชนของ กกพ. ผ่านสื่อรถ Solar Move จะช่วยส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักด้านพลังงานทดแทน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ในด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ต่อไป

อสังหาฯ ชั้นนำพร้อมใจส่งบ้านจัดสรร 10,000 หลังเข้าร่วมโครงการ Solar Move

อสังหาฯ ชั้นนำพร้อมใจส่งบ้านจัดสรร 10,000 หลังเข้าร่วมโครงการ Solar Move

สำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน (Solar Move ) ประกอบด้วยบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น และบมจ. เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง

ที่ผ่านมาบริษัทกานดาฯ ได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรร่วมกับกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วนำมาใช้ในตอนกลางคืน นอกจากนั้นมีการทดลองติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่สำนักงานขาย ขนาด 10 KW ทำให้ประหยัดไฟเดือนละหลายพันบาท สำหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Solar Rooftop เข้าสู่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนประมาณ 3 โครงการ รวมกันประมาณกว่า 1,000 ครัวเรือน ประกอบด้วยโครงการไอลีฟ พาร์ค พระราม 2 กม.14 จำนวน 379 หลัง โครงการสยามเนเชอรัลโฮม พระราม 2 กม.17.5 จำนวน 283 หลัง และโครงการไอลีฟ พาร์ค วงแหวน-รังสิตคลอง 4 จำนวน 422 หลัง

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ได้ส่งโครงการบ้านจัดสรรเข้าร่วมโครงการSolar Move ประมาณ 19 โครงการ ประมาณ 4,000 หลัง ซึ่งมีบ้านหลายแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ บ้านเดี่ยวแบรนด์มัณฑนา, ชัยพฤกษ์, พฤกษ์ลดา, ชลลดา และอินิซิโอ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) หรือ QH ได้ส่งโครงการบ้านจัดสรรเข้าร่วมโครงการSolar Moveประมาณ 30 โครงการ ประมาณ 3,000 หลัง

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A ได้ส่งโครงการบ้านจัดสรรเข้าร่วมโครงการSolar Moveประมาณ 10 โครงการ ประมาณ 1,000 หลัง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ได้ส่งโครงการบ้านจัดสรรทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมเข้าร่วมโครงการSolar Moveประมาณ 10 โครงการ ประมาณ 1,000 หลัง อาทิ เสนาพาร์ควิลล์ รามอินทรา , เสนาทาวน์ 1 รามอินทรา, เสนาช็อปเฮาส์ บางแค-เทิดไท และโครงการเสนาอเวนิว บางกะดี่ ฯลฯ

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH ได้ส่งโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวเข้าร่วมโครงการSolar Moveประมาณ 10 โครงการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save