คณะทำงานกำกับการดูแลการดำเนินโครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วมโครงการ Digital Lean for Industry 4.0


คณะทำงานกำกับการดูแลการดำเนินโครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วมโครงการ Digital Lean for Industry 4.

คณะทำงานกำกับการดูแลการดำเนินโครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้เข้าร่วมติดตามโครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and Competency to 4.0) ในกิจกรรมที่ 2 การสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน Lean และอุตสาหกรรม 4.0 โดยเข้าเยี่ยมชมระหว่างการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีส จำกัด เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562

โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายการดำเนินงานสำคัญ (Agenda) 5 ด้านของกระทรวงอุตสาหกรรม

การฝึกภาคปฏิบัติดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคะแนน เพื่อใช้ในการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Digital Lean ซึ่งเป็นการคัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการจากการพิจารณาแผนการปรับปรุงทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายในองค์กรของผู้เข้าร่วมโครงการเอง ซึ่งใช้เครื่องมือด้านผลิตภาพ Lean และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนพิจารณาจากบทบาทของผู้เข้าร่วมโครงการในการปรับปรุงและแผนขยายผลในองค์กร