เนคเทค ร่วมกับ บมจ. นวนคร นำร่องใช้แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเมือง


เนคเทค ร่วมกับบมจ. นวนคร นำร่องใช้แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเมือง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) นำร่องใช้แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาขยะ, ปัญหาทางเท้า, ปัญหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานการณ์แก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้

พนิตา พงษ์ไพบูลย์

พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue จัดทำขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาของเมืองแต่ละเมืองที่มีปัญหาพื้นฐานต่าง ๆ สอดคล้องกับจุดเด่นของ Traffy Fondue ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคนและการทำงานของหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้ เช่น ปัญหาขยะ, ปัญหาทางเท้า, ปัญหาความสะอาด ปัญหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ, ปัญหาในการบริหารจัดการคน, ปัญหาในการบริหารจัดการเวลาในการแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องให้แล้วเสร็จ ระหว่างหน่วยงานและประชาชนที่อยู่ภายในเมืองแต่ละพื้นที่ได้มีการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วร่วมกันหาทางแก้ปัญหา ต่อมาทางคณะผู้วิจัยได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานในพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความสมาร์ท ยกระดับการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายภาครัฐ ในอนาคตอยากให้มีการนำแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue ไปใช้ทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศ

วสันต์ ภัทรอธิคม

แอพพลิเคชั่น Traffy Fondue แจ้งปัญหาที่พบช่วยแก้ปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น Traffy Fondueได้รับเงินทุนวิจัยสนับสนุนการดำเนินการสร้างจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยดีอีต้องการให้ทางเนคเทคคิดวิธีจัดการการจัดเก็บขยะทั้งเปียกและแห้งในพื้นที่นำร่องที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแจ้งเข้ามาว่าพื้นที่ไหนมีขยะมาก ขยะน้อย บริเวณใดบ้าง เพื่อให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บให้สะอาดเรียบร้อย และเมื่อมีการใช้ไปสักระยะหนึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนและมีการเรียกร้องให้เปิดการแจ้งปัญหาเรื่องอื่น ๆ ตามมาเช่น ปัญหาการจราจร, ปัญหาไฟฟ้าดับ, ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล ไหลน้อย

โดยในช่วงแรกของการจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ได้ให้บริการประชาชนสำหรับสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ แต่พบปัญหาการโหลดแอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุที่ยังไม่เข้าใจ โหลดยาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ให้สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Line ได้ ทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส แจ้งปัญหาที่พบที่ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นนี้

“เมื่อประชาชนมีช่องทางในการแจ้งปัญหาดังกล่าวแล้ว เขาก็มีการแจ้งข้อร้องเรียนปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาสายไฟไม่เป็นระเบียบกีดขวางทางจราจร, ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ, ปัญหาน้ำขังพื้นผิวถนน,ปัญหาเพื่อนบ้าน ปัญหาอื่นๆที่พบเห็นที่เป็นผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม และติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้” ดร.วสันต์ กล่าว

โหลดแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue

ในส่วนของการใช้งานนั้น ผู้ใช้งานโหลดแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue แล้ว เข้าสู่ระบบ ถ่ายภาพ ระบุประเภทปัญหา แจ้งรายงานปัญหา จากนั้นหน่วยงานผู้ดูแลได้รับแจ้งเตือนปัญหา รับเรื่อง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดำเนินการแก้ไขและเมื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนนั้นแล้วเสร็จ ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหาของหน่วยงานผู้ดูแลภายใน 24 ชั่วโมงโดยในขณะนี้มีหน่วยงานที่นำไปใช้แล้ว ได้แก่ เทศบาล อบต. เอกชนต่าง ๆ กว่า 234 หน่วยงานที่เข้ามาลงทะเบียน เช่น เทศบาลแม่ฮ่องสอน, เทศบาลท่าโขลง, เทศบาลนครรังสิต และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ส่วนในอนาคตกำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่น Traffy Fonde ให้ใช้งานได้หลากหลายภาษาขึ้น เนื่องจากในชุมชน ในนิคมอุตสาหกรรมมีผู้ที่อยู่อาศัยหลากหลายสัญชาติสื่อสารหลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส โดยจะรวบรวมข้อมูลปัญหาร้องเรียนเข้ามาไว้ในดาต้าเซ็นเตอร์ของแต่ละพื้นที่ที่นำไปใช้รายงานแก่ผู้บริหารที่ดูแลพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน รายเดือน และรายปี เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆให้ตอบโจทย์การอยู่รวมกันในเมืองนั้น ๆ

สุทธิพร จันทวานิช

นิคมฯ นวนครนำแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue ใช้บริหารจัดการพื้นที่

สุทธิพร จันทวานิช กรรมการผู้จัดการและรักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ปัจจุบันอายุครบ 48 ปี เป็นบริษัทพัฒนาที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมและเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประกอบการ สาธารณูปโภคต่าง ๆ มี 2 พื้นที่ดูแลด้วยกัน ประกอบด้วยบริเวณคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนพื้นกว่า 6,500 ไร่ โดยในปี พ.ศ. 2548 ได้ขยายธุรกิจและจัดตั้งโครงการ เขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ที่อำเภอเนินสูง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ปัจจุบันเขตประกอบอุตสาหกรรมนวนครเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัทอยู่ภายในโครงการมากกว่า 200บริษัท โดยบริเวณคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีก่อนน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 นั้นมีคนเข้ามาอยู่อาศัยประมาณ 300,000 คน หลังจากน้ำท่วมก็มีคนอพยพไปอยู่ที่อื่นจนปัจจุบันนี้เหลือประมาณ 150,000 คน เป็นคนทำงานประจำอยู่ 85,000 คน ที่เหลือเป็นคนทำงานไม่ประจำ พักอาศัยอีกประมาณ 65,000 คน ส่วนพื้นที่เขตประกอบอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา จะเป็นพื้นที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมล้วนไม่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้ประกอบการแต่อย่างใด

สำหรับทั้ง 2 พื้นที่ เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารได้มีนโยบายในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนวนครให้เป็น นวนครสมาร์ทซิตี้เชื่อมโยงความเป็นอยู่ในแง่มุมต่าง ๆทั้งการทำงานภาคอุตสาหกรรม ทำให้เป็นพื้นที่สมาร์ทซิตี้ มีพื้นที่พัฒนาให้คนที่เข้ามาอยู่มีความสะดวกสบาย ด้วยการนำหลักวิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมการจัดการพื้นที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาบริหารจัดการภายในเพื่อเอื้ออำนวยการทำธุรกิจ การอยู่อาศัยแบบบูรณาการรับฟังปัญหาร่วมกัน เช่น การแก้ปัญหาเรื่องสายสื่อสารที่รกรุงรังภายใน ขณะนี้จัดการไปแล้วกว่า 80 % โดยติดตั้ง Wi-Fi สำหรับให้บริการภายในแก่ทุก ๆพื้นที่ครอบคลุมทั้งบริการฟรีและแบบจ่ายรายเดือนตามราคาที่เหมาะสมในการใช้งานของรูปแบบสถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคต่าง ๆภายในนวนครอย่างครบวงจร

“เมื่อประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมาทาง เนคเทค ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue ซึ่งเป็นระบบแจ้งซ่อมบริการและบริหารจัดการปัญหาเมือง ตอบโจทย์การบริหารจัดการเมืองตรงตามนโยบายที่เราต้องการ จึงได้มีการนำมาทดลองใช้ โดยทำงานผ่าน Line Bot มีกรุ๊ปไลน์ของบริษัทที่หัวหน้างานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาขยะ, ปัญหาน้ำประปาที่อาจจะมีความต้องการในพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ไม่เพียงพอก็จะมีการร้องเรียนเข้าในโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง, ปัญหาท่อแตก, ปัญหาทางเท้าชำรุด, ปัญหาเสาไฟฟ้าหักโค่น ปัญหาการบำบัดตามเสียตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ในแต่ละวันเรามีความสามารถในการบำบัดได้ 45,000 คิวต่อวัน และอื่น ๆ แล้วเร่งแก้ไข จากที่อดีตใช้ระบบแมนนวลในการทำงานจดปัญหา รับโทรศัพท์ การประสานงาน ก็ใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 วันกว่าจะเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ แต่เมื่อนำแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue มาใช้สามารถรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาแก้ไขแล้วเสร็จเพียง 1 วันเท่านั้น นอกจากนี้แล้วเรายังได้นำเสนอแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue นี้แก่ผู้ประกอบการภายในนวนครเข้ามาร่วมด้วยเฉพาะหัวหน้างานประมาณ 426 คน เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลทุก ๆ ปัญหาของครอบครัวนวนครอย่างดีที่สุด” สุทธิพร กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save