อีสท์ วอเตอร์ รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability


อีสท์ วอเตอร์ รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability

อีสท์ วอเตอร์ ปลื้มติด 1 ใน 98 บริษัทหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เน้นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบสังคม

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment 2019 : THSI ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในงาน SET Awards 2019 โดยอีสท์ วอเตอร์ เป็น 1 ใน 98 บริษัทหุ้นยั่งยืนและเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งอีสท์ วอเตอร์อยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000 – 30,000 ล้านบาท เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเป็นทางเลือกของนักลงทุน ที่คำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นอกจากนี้อีสท์ วอเตอร์ ยังได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เป็นผลมาจากการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลาย

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) กล่าวว่า จากสองรางวัลในปีนี้แสดงให้เห็นว่าอีสท์ วอเตอร์ ให้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง มุ่งมั่นพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง