ส.อ.ท. เปิดศูนย์ FTI Connect Learning Center ชูจุดเด่น4 โซนความรู้ พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรีแล้ว


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธุรกิจ บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนสำนักงานของ ส.อ.ท. เพื่อศูนย์นำเสนอข้อมูลทางธุรกิจผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 นี้เป็นต้นไป

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) กล่าวว่า ส.อ.ท.พร้อมเดินหน้าดำเนินงานตามกรอบพันธกิจในการพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center ขึ้นในปี พ.ศ.2565 บนพื้นที่ 81 ตารางเมตร บริเวณชั้น 1 ของอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนสำนักงานของ ส.อ.ท. เพื่อดำเนินโครงการเป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 อย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวและมุ่งหวังว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์คในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางธุรกิจผ่านเครื่องมือและนวัตกรรม เทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยของเหล่าสมาชิก ส.อ.ท. รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของ ส.อ.ท.โดยเฉพาะ SME ให้สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของไทยและรู้จัก ส.อ.ท. มากขึ้น

ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) และประธานสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)  กล่าวว่า สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 35 ปี ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 สำหรับประเทศไทย อีกทั้งยังมีส่วนในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจยกระดับมาตรฐานสากล และเพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สถาบันฯ จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนร้าน FTI Connect Shop ร้านขายสินค้าและของที่ระลึกของ ส.อ.ท. ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่จะสร้างประโยชน์แก่สังคมให้ตระหนักในการผลิตสินค้าและบริการสอดรับกระแสรักษ์โลก สามารถตรวจสอบกลับสินค้าไปยังแหล่งผลิตที่มาว่าผลิตจากโรงงานใดเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่จะนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาที่จัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ฯ จะมีธีมหลักในการจัดแสดงซึ่งจะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ๆที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นๆทุกๆปี

ศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand มีการแบ่งโซนนำเสนอออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 1.โซนแนะนำหน่วยงาน ส... สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด และกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม และหน่วยงานภายใต้ ส... เช่น สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมและสถาบันรหัสสากล เป็นต้น ให้ผู้เข้าชมงานได้รับทราบหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมงานกับ ทาง ส.อ.ท. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลตามมาตรฐานสากล 2.โซนให้ความรู้ในเรื่องวิวัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ยุคบุกเบิก Industry 1.0 ไปจนถึง Industry 4.0 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการวิวัฒนาการตามยุคสมัยของธีมหลักที่จะจัดแสดงในแต่ละช่วงเพิ่มเติมด้วยโดยนำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์ฉายผ่านจอโปรเจคเตอร์ เดินเรื่องด้วยน้องสแกนมาสคอตของสถาบัน รหัสสากล GS1 3.โซนให้ข้อมูลด้านการใช้มาตรฐานสากล GS1 ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และเรียกคืนสินค้า (Recall) โดยจะเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ของสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยเน้นให้เห็นข้อมูลที่ต้อบันทึกเข้าไปในระบบในแต่ละจุดซึ่งจะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกับการขนส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อทำให้เกิดระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด พร้อมอธิบายกลไกการสืบหาแหล่งที่มาของสินค้าเมื่อผู้บริโภคต้องการตรวจสอบและกลไกการเรียกคืนสินค้าออกจากตลาดเมื่อหน่วยงานภาครัฐที่ตรวจสอบพบความผิดปกติมีการปนเปื้อนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 4.โซนจัดแสดงนวัตกรรมการซื้อขายในอนาคต นำเสนอแนวคิดของการขายสินค้าแบบไร้สัมผัสและลดบุคลากรที่จุดขาย โดยเน้นการสื่อสารจากเจ้าของสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น ซึ่งรูปแบบการขายจะมีทั้งแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์และการซื้อขายผ่านตู้กดสินค้าหรือผ่านจออัจฉริยะ เน้นแสดงฟีเจอร์การค้นหาสินค้าที่ต้องการซื้อซ้ำด้วยการสแกนบาร์โค้ดของสินค้าที่ต้องการซื้อเพิ่ม เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ขายสามารถเก็บข้อมูลต่างๆของผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบและนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดได้ต่อไป

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าชมล่วงหน้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะจำกัดผู้เยี่ยมชมรอบละประมาณ 5-20 คน ใช้เวลาเยี่ยมชมรอบละประมาณ 30 นาที ซึ่งในแต่ละรอบจะมีวิทยากรหลักพาเยี่ยมชมและให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโซน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save