ส.อ.ท. จับมือ depa ประกาศความสำเร็จ ดันผู้ประกอบการปี ’65 รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จำนวน 51 ราย


ส.อ.ท. จับมือ depa ประกาศความสำเร็จ ดันผู้ประกอบการปี ’65 รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จำนวน 51 ราย

กรุงเทพฯ – 21 กุมภาพันธ์ 2566:  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดพิธีปิดโครงการและมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการตามมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลาน ThaiBev (VDO Wall) ชั้น 10 ส.อ.ท.

ส.อ.ท. จับมือ depa ประกาศความสำเร็จ ดันผู้ประกอบการปี ’65 รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จำนวน 51 ราย

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สร้างผู้ประกอบการคุณภาพในอุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานสากล จำนวนทุน 51 ราย ซึ่งเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ และมีผู้สนใจสมัครมากกว่า 100 ราย จนผ่านการพิจารณาคัดเลือก และดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 จนถึง ธันวาคม 2565 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จำนวนทั้งสิ้น 51 ราย ครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการเทียบเท่ามาตรฐานสากล เดินหน้าเปิดโอกาสสู่ตลาดภาครัฐ

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันต้องการการขับเคลื่อนไปสู่ Industry Transformation เพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำหน้าการผลิต ซึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาจากผู้ประกอบการที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในปัจจุบันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและต้องการการส่งเสริมในด้านต่างๆ

“การส่งเสริมที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาองค์กร พัฒนาแนวคิด พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานให้เป็นระบบ และมีศักยภาพในการแข่งขันกับองค์กรต่างๆ ได้ มาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนากระบวนการและการบริหารเหล่านี้ โดยมาตรฐานมุ่งเน้นส่งเสริมการทำงานที่เป็นระบบ พัฒนากระบวนการเชิงลึกภายในองค์กร และมุ่งต่อยอดในการสร้างพื้นฐานของระบบงานและนวัตกรรมในองค์กรผ่านกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้น การส่งเสริมมาตรฐานให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญอันดับต้นๆ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย” ประธานส...กล่าว

 

เกรียงไกร กล่าวต่อว่า การเตรียมความพร้อม SMEs ก้าวสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากดิจิทัลมีมิติในอนาคตในการเข้าถึงสินเชื่อ ทำให้ SMEs ที่ไม่มีหลักประกัน สามารถใช้ดิจิทัล เพื่อกู้ยืมเงินได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้นการที่ SMEs เปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล จึงเป็นแต้มต่อสำหรับ SMEs

 

ในการประชุม APEC 2022 Thailand ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมามีการหยิบยกหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุม ซึ่งหนึ่งในหัวข้อนั้น คือ Go Digital เมื่อเทียบประเทศไทยกับ 21เขตเศรษฐกิจ นับได้ว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและเหนือกว่าประเทศอื่น และเป็นตัวอย่างในการนำแพลตฟอร์มสำหรับ SMEs มาใช้ในช่วงที่ประเทศประสบภาวะวิกฤต

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa )

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa )  กล่าวว่า มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านมาตรการต่างๆ ของสำนักงาน และยังเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตาม ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ กลไกยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ซึ่งล่าสุดมีในปี 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสาระสำคัญเรื่องการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยมุ่งหวังให้เป็นมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมเปิดโอกาสสู่ตลาดภาครัฐ

นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ยังเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ (Software) ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อให้ผู้ประกอบการ  SMEs ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% (Tax) โดยมาตรการภาษีนี้ เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ ERP โปรแกรมบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร, CRM โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า, POS โปรแกรมบริการ ณ จุดขาย, MRP โปรแกรมบริหารจัดการและวางแผนการผลิต และ Account โปรแกรมบัญชี เป็นต้น

“ผู้ประกอบการ SMEs สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ถึง 2 เท่า สำหรับค่าซื้อหรือจ้างทำ หรือค่าใช้บริการ Software as a service ที่จ่ายให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างทำ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 สามารถต่อยอดไปสู่สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น”  ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว

มาตรฐาน ISO/IEC 29110 เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดตลาดภาครัฐและเอกชน ดังนั้น depa ได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับผู้ประกอบ

การผ่านมาตรฐานดิจิทัลในระดับสากลดังกล่าว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 ได้มีการส่งเสริมผู้ประกอบการที่พัฒนาซอฟแวร์ (Basic Profile) และผู้ประกอบการที่พัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะของบริการดิจิทัล (Service Delivery) ให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 แล้วทั้งสิ้น 313 บริษัท ในปี 2561 จำนวน 104 บริษัท ปี 2563 จำนวน 33 บริษัท ปี 2564 จำนวน 125 บริษัท และปี 2565 จำนวน 51 บริษัท ทั้งนี้ depa จะเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานดิจิทัลในระดับสากลต่อไป อันจะเป็นอาวุธสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล และนำไปสู่การส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save