สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ NAC 2021 ชูแนวคิด “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16 (16th NSTDA Annual Conference: NAC2021) ภายใต้แนวคิด “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยจัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564

นอกจากนี้ยังจัดสัมมนาจากนักวิชาการ ภาคเอกชนที่ร่วมทำงานกับ สวทช.มาถ่ายทอดความรู้หัวข้อที่น่าสนใจด้านวิชาการกว่า 34 หัวข้อ รวมทั้งจัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์โซนเทิดพระเกียรติครบรอบ 20 ปี ความร่วมมือไทย-เซิร์น (CERN) โซน BCG Model ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1.เกษตร 2.อาหาร 3.พลังงานและวัสดุ 4.ยาและวัคซีน 5.เครื่องมือแพทย์ 6.ท่องเที่ยว 7.เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
8.ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

สวทช.จัดงาน NAC 202 1 ครั้งที่ 16 บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ 25-30 มี.ค.นี้

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติให้สามารถจัดงานหรือทำกิจกรรมที่มีคนหมู่มากมาร่วมงาน ดังนั้นการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช.จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16 (16th NSTDA Annual Conference: NAC2021) ภายใต้แนวคิด “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จะจัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่สวทช.และพันธมิตรทางวิชาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมทำงานกับทาง สวทช.ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีความหลากหลายรูปแบบจากนักวิชาการที่มีความชำนาญในแต่ละด้านทั้งจากทางด้านอาหาร, การเกษตร, สุขภาพและการแพทย์, พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ, การท่องเที่ยวและอื่นๆ นำผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นได้มาจัดแสดงมาแนะนำขั้นตอนการคิดค้นถ่ายทอดสู่สาธารณชนเพื่อประโยชน์องค์รวมในการนำไปต่อยอดความคิดนำไปพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคส่วนทางต่างๆของประเทศต่อไป

ที่สำคัญในพิธีเปิดงาน NAC2021 ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” จากการที่ประเทศไทยได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับเซิร์น (The European Organization for Nuclear Research: CERN) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดําริและทรงเล็งเห็นว่าหากนักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกับเซิร์น ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงชั้นนําระดับโลก ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

นำผลงานที่น่าสนใจมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มากกว่า 34 หัวข้อ

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สำหรับหัวข้อการสัมมนาจากนักวิวิจัยและทีมวิชาที่ได้คิดค้นบ่มเพาะผลงานวิจัย โดยนำผลงานที่น่าสนใจมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น่าสนใจภายในงานมากกว่า 34 หัวข้อ เช่น การพัฒนาวัคซีนCOVID-19, นาโนโรโบติกพิชิตมะเร็ง, การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่งในระบบรางเพื่อเสริมการก่อสร้างโครงการคมนาคมของประเทศ, ธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า นำกลับมาใช้ใหม่ให้ทรงคุณค่า เพิ่มมูลค่ายอดขาย ที่สำคัญช่วยลดขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาระดับโลกต่อสภาพแวดล้อม สัตว์ทะเลต่างๆ เป็นแนวทางสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ในส่วนของนิทรรศการออนไลน์ ประกอบด้วยโซนเทิดพระเกียรติครบรอบ 20 ปี ความร่วมมือไทย-เซิร์น (CERN)และ โซน BCG Model แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1.เกษตร 2.อาหาร 3.พลังงานและวัสดุ 4.ยาและวัคซีน 5.เครื่องมือแพทย์ 6.ท่องเที่ยว 7.เศรษฐกิจหมุนเวียน และ 8.ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในแต่ละนิทรรศการแต่ละเรื่องจะมีนักวิจัยเจ้าของผลงานมานำเสนองานวิจัยในรูปแบบ VDO Online ทั้งหมด 100%

นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference ของซิสโก้ (Cisco)และ เว็บเอ็กซ์ มีทติ้ง (Webex Meeting) เป็นต้น

“สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้นั้นอยากให้ทุกๆคนเข้าได้เข้าร่วมงาน ทั้งนักวิชาการ นักธุรกิจภาครัฐ เอกชน ประชาชน นิสิตนักศึกษาในหัวข้อที่ตนเองสนใจ ซึ่งสามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ล่วงหน้าและเลือกหัวข้อที่สนใจตามวันและเวลาที่สะดวก ระบบจะส่ง Link URL ไปให้ทาง E-mail เพื่อใช้เข้าร่วมฟังการสัมมนา” ผู้อำนวยการ นาโนเทค กล่าว

จัดกิจกรรม
Open House ให้ผู้ประกอบการ

เยี่ยมชมออนไลน์ผ่านห้องวิจัย 12 ห้องวิจัย

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม Open House หรือการเปิดบ้านให้ผู้ประกอบการนักลงทุนได้เยี่ยมชมแบบออนไลน์ถึง 2 วันเต็ม คือในระหว่างวันวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2564 จะมีการเปิดห้องวิจัย 12 ห้องวิจัยสำคัญให้ผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมผ่านระบบออนไลน์แบบใกล้ชิดและมีคำถามก็สามารถส่งข้อความสอบถามได้ทันที เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสและแรงบันดาลใจสามารถนำไปเป็นแนวทางต่อยอดธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมีการนําเสนอ 47 เรื่องไฮไลต์ใน 8 กลุ่มธุรกิจสําคัญของ BCG โมเดลและกิจกรรมรับสมัครงานในตำแหน่งงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค New Normal โดยเปิดรับสมัครในรูปแบบออนไลน์จาก 30 บริษัทชั้นนำของไทย มากกว่า 2,000 อัตรา

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อกิจกรรมสัมมนาพิเศษ Knowledge Sharing ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงานในสายวิทยาศาสตร์ การสร้างธุรกิจนวัตกรรมในแบบของตนเองที่ประสบความสำเร็จในระดับสากล

สถานีวัดสภาพอากาศ หรือ อุตุน้อย Playground ด้วยบอร์ด KidBright

สำหรับตัวอย่างผลงานวิจัยที่จะนำมานำเสนอภายในงานครั้งนี้ เช่น ผลงานด้านสื่อการเรียนการสอนสำหรับเยาวชน จะมีการนำผลงาน สถานีวัดสภาพอากาศ หรือ อุตุน้อย Playground ด้วยบอร์ด KidBright
นำเสนอแก่ผู้สนใจ ซึ่งอุตุน้อยนี้จะเป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังระบบคลาวด์ สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลแบบ Real-time ทุกๆ 5 นาที

ZpecSen เครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาราคาประหยัด

ผลงาน ZpecSen เครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพาราคาประหยัด ที่ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน สามารถตรวจวัดคุณสมบัติเชิงแสงวัสดุทั้งของแข็งหรือของเหลว ตรวจวัดความยาวคลื่นในช่วง 450-700 นาโนเมตร หรือตรวจวัดแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน ZpecSen app เหมาะสำหรับสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแสง และสเปกตรัม ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 หรือใช้แทนเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการที่มีราคาแพง

M-Pro Jelly Drink : เครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดเจลจากโปรตีนถั่วเขียว

สำหรับผลงานด้านอาหารทางเลือก : ผลงาน M-Pro Jelly Drink เครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดเจลจากโปรตีนถั่วเขียว ที่มีปริมาณโปรตีนสูงมากกว่า 20% มีการเสริมแคลเซียมกว่า 10% เหมาะสำหรับคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ผลิตภัณฑ์พัฒนาขึ้นโดยอาศัยกระบวนการที่เหนี่ยวนำให้เกิดโครงสร้าง และขนาดอนุภาคของโปรตีนตามต้องการ ร่วมกับการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการพยุงโครงสร้าง และช่วยในการกระจายตัวของโปรตีน ทำให้ได้เครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดเจลจากโปรตีนพืชที่มีลักษณะปรากฏเป็นเนื้อเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช (Plant-based chicken meat)

ผลงานผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืช (Plant-based Chicken Meat) พัฒนาขึ้นโดยอาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของอาหาร และคุณสมบัติของโปรตีน ประกอบกับการใช้สารที่ทำหน้าที่ยึดเกาะ และเส้นใยอาหารที่เหมาะสมในการสร้างเนื้อสัมผัสให้คล้ายคลึงกับเนื้อไก่ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่ายภายหลังการปั่นผสม และสามารถนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแช่แข็ง เช่น วิธีการทอด ย่าง ผัด หรือ แกง ทำให้ง่ายต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มีปริมาณโปรตีนประมาณ 10-16% ใยอาหารประมาณ 6-10% และไขมันจากพืชที่ปราศจากไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลประมาณ 6-9% โดยปริมาณสารอาหารและผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจาก Mycoprotein หรือเนื้อเทียมประเภท “มัยคอโปรตีน”ไม่มีคอเลสเตอรอลและมีไขมันอิ่มตัวต่ำ นวัตกรรมสำหรับต่อยอดในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

บ้านน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ UF

ผลงานด้าน Big DATA เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้าของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ครอบคลุมการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานของสถาบันฯ Eco system ตั้งแต่ระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำและด้านนาโนเทคโนโลยี เช่น นวัตกรรมตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อชุมชน โดยผลงาน “บ้านน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ UF” เป็นเทคโนโลยีการกรองด้วยเมมเบรนละเอียด เหมาะสำหรับผลิตน้ำดื่ม สามารถกรองเชื้อโรคในน้ำได้ดีและสามารถคงแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์ได้มากกว่าระบบรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis – RO) ผลงานดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยพลังงานสะอาดร่วมกับระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะช่วยผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย ยังช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานด้านน้ำในพื้นที่ และลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ทำให้สามารถเป็นกลไกหนึ่งในการขยายการเติบโตของเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน NAC 2021สามารถรับชมผ่านโปรแกรม Webex Meeting ซึ่งติดตั้งได้  ทั้งบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างๆ เมื่อมีข้อสงสัยในประเด็นใดก็ยังสามารถที่จะส่งคำถามในระหว่างการออนไลน์สัมมนาหัวข้อนั้นๆหรือส่งภายหลังได้ โดยจะมีนักวิชาการที่เป็นเจ้าของหัวข้อสัมมนาส่งคำตอบในข้อสงสัยกลับไป และหากไม่สามารถเข้าร่วมฟังในเวลาที่ลงทะเบียนไว้ได้ ก็สามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save