สยามคูโบต้า โชว์ KUBOTA Farm ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่แห่งแรกในอาเซียน


สยามคูโบต้า โชว์ KUBOTA Farm ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่แห่งแรกในอาเซียน ปลื้มปี’62 ยอดขาย 54,000 ล้านบาท เร่งนำนวัตกรรมเกษตร รองรับ Agri 4.0

สยามคูโบต้า โชว์ KUBOTA Farm ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่แห่งแรกในอาเซียน ปลื้มปี’62 ยอดขาย 54,000 ล้านบาท เร่งนำนวัตกรรมเกษตร รองรับ Agri 4.0

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชม KUBOTA Farm ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของภูมิภาคอาเซียน บนพื้นที่ 220 ไร่ อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี พร้อมเปิดทั้ง 9 โซน 40 โซลูชั่นให้เข้าชม ชูจุดเด่นของ KUBOTA (Agri) Solutions นำนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจรสร้างประสบการณ์เพาะปลูกด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ หวังให้ KUBOTA Farm เป็นโมเดลนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน พร้อมแถลงข่าวประกาศความสำเร็จ ปีพ.ศ.2532 ด้วยยอดขาย 54,000 ล้านบาท ตั้งเป้าปีพ.ศ.2563 โตขึ้น 5-10% เดินหน้าเร่งนำนวัตกรรมพัฒนาการเกษตร สู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

KUBOTA Farm สร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืช ด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่แห่งแรกในอาเซียน

สมศักดิ์ มาอุทธรณ์

สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการจัดตั้ง KUBOTA Farm ว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากบริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก (Customer Centric) โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรได้เข้าถึงทุกนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ผ่านการลงมือทำและเห็นด้วยตาตนเอง จึงได้เริ่มพัฒนา คูโบต้า ฟาร์ม ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2561 ต่อยอดจากแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ซึ่งเป็นการจัดการเกษตรกรรมครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า จัดตั้ง บนเนื้อที่กว่า 220 ไร่ ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีด้วยการใช้เทคนิคการเพาะปลูกผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังมีระบบจัดการฟาร์มที่ช่วยในการวางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขในการทำการเกษตร รวมถึงการใช้โดรนฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ทดแทนแรงงานคน โดยนำเสนอเทคโนโลยี loT (Internet of Things) และ Robot ที่ช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแม่นยำมากขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ผลผลิตและรายได้ ตลอดจนยกระดับและสร้างมาตรฐานเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก และช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรไทย

รถดำนาคูโบต้า ติดตั้งระบบ GPS
รถดำนาคูโบต้า ติดตั้งระบบ GPS

KUBOTA Farm ฟาร์มสร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ ให้ความรู้และเน้นการปฏิบัติจริงในการทำการเกษตรเต็มรูปแบบแห่งแรกในอาเซียน ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด End to End Solutions ตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง น้ำและปลายน้ำที่มีออกแบบและติดตั้งระบบจัดการฟาร์มด้วย IoT (Internet of Things) มาใช้ในระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ต้นเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรได้รู้จักและทดลองใช้งานนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอันทันสมัยของสยามคูโบต้า

KUBOTA Farm

9 โซนสำคัญใน KUBOTA Farm โดยเฉพาะโซนเกษตรทฤษฎีใหม่

KUBOTA Farm

ภายใน KUBOTA Farm มีโซนต่างๆ ทั้งหมด 9 โซน และ 40 โซลูชั่นดังนี้

1.โซนให้คำปรึกษาเกษตรครบวงจร ซึ่งจะเป็นโซนแนะนำการทำเกษตรแบบครบวงจรของสยาม คูโบต้าและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตร

2.โซนเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา การนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้การทำเกษตรมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งในโซนนี้ สยามคูโบต้ามุ่งนำเสนอ 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. Zero Broadcast (โครงการปลอดนาหว่าน) โดยแสดงตัวอย่างด้วยการส่งเสริม 3 วิธีด้วยกัน คือ การปักดำ การหยอดน้ำตม และ การหยอดข้าวแห้ง 2. KAS Crop Calendar ปฏิทินการเพาะปลูก 3. Zero Burn (โครงการเกษตรปลอดการเผา) โดยแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว 4. การปลูกพืชหลังนาเพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนา เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง หรือ ถั่วเขียว 5. การใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลผลิตในข้าว ด้วยเครื่องจักรกลอัจฉริยะอย่าง KUBOTA Intelligent Solutions (KIS) ซึ่งคือ ระบบ GPS telematics ที่จะมาช่วยให้สามารถระบุพิกัดของเครื่องจักรกลคูโบต้าและสามารถดึงข้อมูลรายงานออกมาให้เกษตรกรพัฒนาประสิทธิภาพการทำเกษตรได้ รวมทั้งยังมีการสาธิตการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตร ระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ ตลอดจนสถานีวัดสภาพอากาศ ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันบริหารเครื่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก เทคนิคการลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร ด้วยโซลูชั่นเกษตรครบวงจร แนะแนวทางการจัดการน้ำ เทคนิคการปลูกอ้อยน้ำน้อย การปรับระดับดินตามแนวความลาดชันด้วยเลเซอร์ ตลอดจนแนะนำวิธีการและนวัตกรรมเกษตรต่างๆ ที่เหมาะสมในการลดการเผาหลังจากเก็บเกี่ยว (Zero Burn)

เกษตรสมัยใหม่พืชไร่

เกษตรสมัยใหม่พืชไร่

4.โซนเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการพื้นที่ 10 -15 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนารูปแบบการเกษตรสมัยใหม่ เช่น ระบบน้ำสั่งการด้วย Smart Device เทคโนโลยีวัดความหวานเพื่อเพิ่มมูลค่า เทคโนโลยีเครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีเตรียมแปลงปลูกผัก เทคโนโลยีเพาะกล้าผัก และการปลูกพืชในโรงเรือน มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้สร้างรายได้เป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น

เกษตรทฤษฎีใหม่

5.โซนก่อสร้าง นำเสนอโซลูชั่นเครื่องจักรกลสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการเกษตรแบบมืออาชีพ การขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม หรือภัยแล้ง จากวิกฤตภัยแล้งในปัจจุบัน ส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถขุดของสยามโคบูต้าเพิ่มมากขึ้น

6.โซนวิจัยเกษตรโซนปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ นำเสนอรูปแบบการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และการสร้างรายได้จากการปลูกพืชเสริมในร่อง หรือแถวระหว่างต้น

7.โซนวิจัยเกษตรครบวงจร วิจัยและพัฒนาโซลูชั่นเกษตรครบวงจรด้วยนวัตกรรมเกษตร รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดิน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

8.โซนอบรมเกษตรครบวงจร พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรครบวงจรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจเพื่อให้เกิดทักษะและนำกลับไปใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้

9.โซนสร้างประสบการณ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า พื้นที่สำหรับทดลองใช้และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร

คาดมีผู้เข้าเยี่ยมชม KUBOTA Farm มากกว่า 10,000 รายต่อปี

ความท้าทายของภาคเกษตรไทย คือ การขาดแคลนน้ำ โดยพื้นที่ 26%เป็นระบบชลประทาน อีกทั้งสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ปีที่แล้วประสบปัญหาน้ำท่วม ในส่วนของแรงงานในภาคการเกษตร ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา แรงงานหายไป 2 ล้านคน เกษตรปลอดภัยจึงมีความสำคัญและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ทำให้ตลาดเกษตรอัจฉริยะเติบโต สยามคูโบต้าจึงวางกลยุทธ์ในการนำเสนอโซลูชั่นพัฒนาฟาร์มต้นแบบ ทั้งในส่วนของ Smart Product และ Smart Experience พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจเกษตรสมัยใหม่

ที่ผ่านมามีคณะจากหน่วยงานราชการ องค์กรพันธมิตร และเกษตรกรจากทั่วประเทศและในอาเซียนให้ความสนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานแล้วกว่า 7,700 ราย รวมทั้งประเทศนอกอาเซียนอย่าง เยอรมนี และอินเดีย ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 10,000 รายในแต่ละปี ทั้งนี้ประโยชน์โดยตรงที่ได้รับจากการเปิด KUBOTA Farm คือ เกษตรกรที่มาดูงานกลับมาซื้อเครื่องจักร ส่วนประโยชน์ในทางอ้อม คือ เป็นธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ ที่ภาคเกษตรต้องนำไปใช้ เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ สอดรับกับ Agri 4.0
“เราคาดหวังว่าเกษตรกร หรือผู้เข้าเยี่ยมชมจะเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์จริง ได้มีโอกาสทดสอบ ทดลองด้วยตนเอง เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับโซลูชั่นองค์ความรู้ของสยามคูโบต้า เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในอนาคต ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์คูโบต้าเสมือนเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้าง ตามแนวคิด On Your Side พร้อมตั้งเป้าพัฒนา KUBOTA Farm ให้เป็นโมเดลนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ของอาเซียน มุ่งยกระดับภาคการเกษตรอาเซียนเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการผลิตแบบยั่งยืน” สมศักดิ์ กล่าว

สยามคูโบต้า

สยามคูโบต้าเผยยอดขาย 54,000 ล้านในปี’62 มุ่งมั่นให้”คูโบต้า” เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

ในโอกาสนี้สยามคูโบต้า ได้แถลงข่าวประกาศความสำเร็จ ปีพ.ศ.2532 ด้วยยอดขาย 54,000 ล้านบาท ตั้งเป้าปีพ.ศ.2563 โตขึ้น 5-10% พร้อมเร่งนำนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เซ็นเซอร์, GPS Telematics และ โดรนเพื่อการเกษตร มาบริหารจัดการผลผลิตในภาคเกษตรกรรม ขณะเดียวกันได้วางกลยุทธ์การตลาดแบบ On Your Side ร่วมกับการนำระบบ Omni Channel มาพัฒนาระบบจัดจำหน่าย พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รองรับตลาดพืชที่หลากหลายยิ่งขึ้น มุ่งสร้างนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

ทาคาโนบุ อาซึมะ

ทาคาโนบุ อาซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กล่าวว่า ในปีพ.ศ.2562 ที่ผ่านมา แนวโน้มการเกษตรทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องเกษตรอัจฉริยะและเกษตรอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรทั่วโลก คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยบริหารจัดการฟาร์ม เพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน ตลอดจนทำให้การเกษตรเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ซึ่งสยามคูโบต้า ได้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งให้ผลประกอบการในปีพ.ศ. 2562 มียอดขาย 54,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนในประเทศ 60% เท่ากับ 33,000 ล้านบาท และ ต่างประเทศ 40% คิดเป็นเงิน 21,000 ล้านบาท ด้วยมูลค่ายอดขายในประเทศเติบโตเกือบ 10% จากปีก่อนหน้า สำหรับปีพ.ศ.2563 นี้สยามคูโบต้าตั้งเป้าเติบโตในอัตรา 5-10% โดยยังคงเน้นการลงทุนในไทยเป็นหลัก รวมทั้งส่งออกต่างประเทศ

“ในวาระที่คูโบต้าครบ 130 ปีในปีพ.ศ.2563 คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ได้วางนโยบายและมุ่งมั่นที่จะทำให้แบรนด์คูโบต้า เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก หรือ “Global Major Brand (GMB)” ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและ Agri Solution ให้กับลูกค้าที่มีทั่วโลก โดยเปลี่ยนการจำหน่ายสินค้าเป็นโซลูชั่นครบวงจร สนับสนุนภาคการเกษตรกรให้เป็น Smart Farm ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทั้งนี้เทรนด์เกษตรสมัยใหม่มูลค่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดรนเพื่อการเกษตร เครื่องเร่งการเจริญเติบโตของข้าว ประกอบกับสังคมผู้สูงวัย ทำให้ Smart Farm โตมากขึ้น คูโบต้าได้พัฒนานวัตกรรมทเพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ ทำ Smart Farm มากยิ่งขึ้น” กรรมการผู้จัดการใหญ่ สยามคูโบต้า กล่าว

สำหรับ KUBOTA Farm บริษัทฯ ใช้งบในการลงทุน 150 ล้านบาท ไม่รวมเครื่องจักร โดยจะมีศูนย์เรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ในอนาคต ส่วนโรงงานสยามคูโบต้าที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จะเพิ่มสายการผลิตเครื่องจักรเพื่อใช้ในการเกษตรอื่น ๆ และโรงงานสยามคูโบต้าที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี จะเพิ่มสายการผลิตรถแทรกเตอร์ให้มีรุ่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สนับสนุนตลาดเกษตรอัจฉริยะเติบโตสูง

สมศักดิ์ มาอุทธรณ์

สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง น้ำท่วม ประกอบกับสงครามทางการค้าส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ทำให้ราคาสินค้าเกษตรและราคาผลผลิตปรับตัวลดลง ส่งผลให้ภาพรวมของภาคการเกษตรของไทยมีการผันผวนเล็กน้อย อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ภาคเกษตรเติบโตขึ้น 0.5% จากปีที่ผ่านมาโดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนราคามันสำประหลังและอ้อยไม่ดีนัก อย่างไรก็ตามภาครัฐได้แก้ไขปัญหาโดยการออกนโยบายด้านสินเชื่อ มาตรการประกันรายได้และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการซื้อเครื่องจักรเพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน สำหรับสยามคูโบต้าก็ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

จากปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้มีการคาดการณ์ว่า แนวโน้มตลาดเกษตรอัจฉริยะจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 19% ต่อปี สยามคูโบต้าจึงได้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เซ็นเซอร์ นวัตกรรมการถ่ายภาพที่ส่งให้เกษตรกรได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) ทำให้ติดตามความเปลี่ยนแปลงของพืชที่ปลูก ทำให้รับทราบปัญหาเพื่อแก้ไขได้ทันการณ์ นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการเครื่องจักร อาทิ ระบบ KIS (Kubota Intelligence Solutions) ที่นำ GPS Telematics มาช่วยบริหารจัดการเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำเกษตรได้อย่างแม่นยำ (Precision Agriculture) และยังมีการนำโดรนมาใช้ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรแทนแรงงานคน รวมทั้งการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในฟาร์มด้วย เนื่องจากคูโบต้าเชี่ยวชาญเรื่องผัก และผลไม้ คาดว่าในอนาคตจะมีเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับผักและผลไม้เข้าสู่ตลาดของไทย

นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมการเกษตรระดับนานาชาติ (Global AgTech Acceleration Program) ทั้งหมด 6 ราย อาทิ สหรัฐอเมริกา ไทย เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ จากนั้นจะทดลองการใช้งาน ก่อนนำมาใช้งานจริง

จับมือภาครัฐจัดตั้งโครงการเกษตรปลอดการเผา Zero Burn ลดปัญหาการเผาในภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง

สมศักดิ์ กล่าวว่า สยามคูโบต้ายังได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดการเผา Zero Burn ที่ร่วมมือกับภาครัฐลดปัญหาที่เกิดจากการเผาของภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องจักรอัดฟางข้าว สามารถจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล สร้างรายได้ 600 บาทต่อไร่ ปัจจุบันมีการเผาไร่อ้อยราว 50 % บริษัทฯ มีเครื่องริดใบอ้อย ทั้งนี้ภาครัฐตั้งเป้าภายในปีพ.ศ.2565 เกษตรกรต้องลดการเผา ซึ่งเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทฯ

โครงการเกษตรปลอดนาหว่าน Zero Broadcast ที่ส่งเสริมกลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ทำเกษตรประณีตด้วยวิธีดำนา และหยอดเมล็ด เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนอีกด้วย และในปีนี้สยามคูโบต้าจะเปิดให้บริการ KUBOTA Farm อย่างเต็มรูปแบบ โดยนำแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ซึ่งเป็นการจัดการเกษตรกรรมครบวงจรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้ามาประยุกต์ใช้จริง ผสานกับนวัตกรรมเกษตรของคูโบต้า เพื่อเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์การเกษตรสมัยใหม่ในภูมิภาคอาเซียน มุ่งยกระดับภาคการเกษตรอาเซียนเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการผลิตแบบยั่งยืน

มุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมนำ Omni Channel เชื่อมโยงลูกค้าเป็นหนึ่งเดียว

พิษณุ มิลินทานุช

ด้านพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ กล่าวว่า ภาพรวมตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรมูลค่า 6 หมื่นล้านบาท ลดลง 3% แต่สยามคูโบต้ายังเติบโต ปีนี้คาดว่าภาพรวมตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรน่าจะเติบโต 2-3% บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสในการเติบโต โดยหาตลาดใหม่ๆ เช่น เครื่องมือสำหรับการปลูกพืชไร่หลังนาที่เพิ่มรายได้ให้เกษตร

สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้จะมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการผ่านมุมมองของลูกค้า รวมถึงการใช้ Big Data สร้างเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายและศูนย์บริการ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 400 แห่ง ให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์คูโบต้าเสมือนเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้าง (On Your Side)

“ในปีนี้ได้นำแนวคิด ออมนิ แชนแนล (Omni Channel) มาใช้ในระบบการจัดจำหน่ายมีการเชื่อมโยงลูกค้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยผนวกสื่อออนไลน์เข้ากับออฟไลน์ เน้นการทำ Digital Marketing ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มุ่งเน้นใน 3 C คือ 1.Customize 2.Commitment และ 3.Communication เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Smart Farmer ตลอดจนพัฒนาแอพพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ KUBOTA Smart Application สามารถดูข้อมูลสินค้าและกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ KAS Crop Calendar ปฏิทินเพาะปลูกที่ครอบคลุมทั้ง ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด อีกทั้งนำข้อมูลที่ได้กลับมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Solutions) และการให้บริการ (Service Solutions) ที่แม่นยำตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ และนำเสนอนวัตกรรมเกษตรใหม่ๆ ที่ครอบคลุมการทำเกษตรในกลุ่มพืชที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยว พร้อมออกแคมเปญการตลาด ภายใต้แนวคิด “Best Companion” ที่จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของเกษตรกรได้สบายใจยิ่งขึ้น” พิษณุ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีบริการ Online Store สามารถซื้ออะไหล่และได้รับสินค้าภายใน 1 วัน ผ่านเว็บไซต์ ในปีที่ผ่านมา โซเซียลมีเดียเติบโต 24% มี Fan Page 1.8 แสนคน เพื่อสอดรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคเกษตร 4.0 อย่างแท้จริง

โฉมหน้าทีมผู้บริหารสยามคูโบต้า
โฉมหน้าทีมผู้บริหารสยามคูโบต้า

 


โดย สุรีย์พร วงศ์ศรีตระกูล


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save