อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน


อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

30 ตุลาคม 2562 : สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งอยู่ด้วย

 สุริยา จินดาวงษ์ และศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน และศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ดังกล่าวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคผ่านการศึกษาและวิจัย การเสริมสร้างขีดความสามารถประเทศสมาชิกอาเซียน และการส่งเสริมการหารือและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายในอาเซียนและกับภาคีภายนอกของอาเซียน ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ และถือเป็นมรดกของการลงทุนของไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของอาเซียน
,