วว. มอบใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว แก่ 13 หน่วยงานภาครัฐ รวม 16 แหล่งท่องเที่่ยว สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว


วว. มอบใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว แก่ 13 หน่วยงานภาครัฐ รวม 16 แหล่งท่องเที่่ยว สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

สำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบใบรองรองมาตรฐานการท่องเที่ยวแก่ 13 หน่วยงานภาครัฐใน 16 แหล่งท่องเที่ยว ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวไทย มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว, การอนุรักษ์ทรัพยากรและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวใช้สถานประกอบการที่มีมาตรฐาน เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้ยื่นขอรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065 ในฐานะหน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยตรวจประเมินและให้การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวไทย มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยเกณฑ์มาตรฐานได้ผ่านกระบวนการจัดทำตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวคิดด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จาก กรมการท่องเที่ยว

ที่ผ่านมา สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการทั่วประเทศ โดยผู้ตรวจประเมินจะตรวจการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ใน 3 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย 1.ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นศักยภาพที่ส่งผลถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากศักยภาพทางกายภาพ และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและความปลอดภัย, ความหลากหลายและต่อเนื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยว, ศักยภาพการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน, ความเหมาะสมด้านที่ตั้งที่เกี่ยวข้องและการจัดการความปลอดภัย, 2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการจัดการด้านการอนุรักษ์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวขึ้นกับมาตรฐานแต่ละประเภท เช่น ความเป็นเอกลักษณ์, ความสมบูรณ์, ความสวยงาม, ความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ, ความผูกพันต่อท้องถิ่นที่มีกระบวนการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว, การรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์พื้นที่ เป็นต้น และ 3.การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ความเหมาะสมด้านที่ตั้ง, ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอกและภายในพื้นที่, ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวก, การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว, การบริหารจัดการด้านบริการและสาธารณูปโภค, การบริหารจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ชุมชนมีส่วนร่วมและมีรายได้อย่างยั่งยืน

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

13 หน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว.

สำหรับ 13 หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ใน 16 แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย

 1. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ ระดับดีเยี่ยม
 2. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ระดับดีเยี่ยม
 3. อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด ระดับดีเยี่ยม
 4. อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน ระดับดีเยี่ยม
 5. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน ระดับดีเยี่ยม
 6. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ระดับดีเยี่ยม
 7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ระดับดีเยี่ยม
 8. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ ระดับดีเยี่ยม
 9. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ระดับดีเยี่ยม
 10. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก ระดับดีมาก
 11. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระดับดีเยี่ยมบริเวณ ยอดดอยอินทนนท์ และ ระดับดีมาก บริเวณ เส้นทางอ่างกาเนื่องจากมีพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
 12. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่านน่าน ได้รับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระดับปานกลาง
 13. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ ระดับดีเยี่ยม
 14. สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ได้รับมาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทที่มีการแสดง ระดับดีเยี่ยม
 15. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ำตก ระดับดีเยี่ยม
 16. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง ได้รับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระดับดี

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ COVID-19

บุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กว่า 155 แห่ง ซึ่งในหลายๆแหล่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเข้าไปท่องเที่ยวในแต่ละปีจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ค่อยทยอยทำการเปิดให้เข้าท่องเที่ยวได้ตามปกติ แต่มีความเข้มงวดในการจำกัดนักเที่ยงเที่ยวเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆมากขึ้น เพื่อลดจำนวนแออัดของนักท่องเที่ยวและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาตามนโยบายของรัฐบาล

“ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้าไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืชในขณะนี้ขอให้เข้าไปลงทะเบียนจองเข้าท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการตามแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทราบจำนวนนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าท่องเที่ยวในแต่ละวันแล้วนำมาประมวลผลเพื่อที่จะได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังต่างๆในการดูแลเรื่องความปลอดภัย ดูแลธรรมชาติและบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆให้เกิดความสดดุลระหว่างนักท่องเที่ยว ธรรมชาติและสัตว์ป่าในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมต่อไป” บุญเสริม กล่าว

การที่แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 16แห่ง ได้รับใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวจากทาง วว. ในครั้งนี้ถือเป็นการการันตีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อสร้างการยอมรับต่อนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเผยแพร่คุณลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆว่ามีความปลอดภัย มีคุณภาพ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆคนที่เข้ามาใช้บริการอย่างดีที่สุด


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save