วว. จับมือ วช.-สวทช.- มทร. 9 แห่ง และสถาบันการศึกษาชั้นนำ 6 แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วย วทน.


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัย โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของทั้ง 18 หน่วยงาน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

 

18 หน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ใช้วทน.ในทิศทางเดียวกัน

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า  กระทรวง อว.  มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผนวกรวมกับศิลปศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า  “BCG Economy Model”  ซึ่งต้องอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง นำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ที่ผ่านมา กระทรวง อว. ได้เร่งผลักดันและระดมสรรพกำลังจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม (วทน.) โดยมีมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่เป็น “อว. ส่วนหน้า” ในการประสานความร่วมมือ ทำงานในพื้นที่ร่วมกับทุกจังหวัด นำ BCG Model ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลงานสำคัญที่เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรม คือ โครงการ U2T

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน   โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งความร่วมมือของทุกหน่วยงานในวันนี้จะเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากโครงการ U2T เพื่อให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างอาชีพให้กับประชาชน ช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน

“สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัย โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของทั้ง 18 หน่วยงานในวันนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญที่จะได้ร่วมกันการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนำศักยภาพของบุคลากรและองค์ความรู้ ตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆ ขององค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของทุกๆหน่วยงาน ผนวกเข้ากับการสนับสนุนจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความแข็งแกร่ง และสามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก  กล่าว

 

ลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงาน ร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้วยวทน.และนวัตกรรม

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจของทั้ง 18 หน่วยงาน ได้แก่  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง  9  แห่ง, มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์,  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สนับสนุนการหาแนวทางการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  ขยายผลและต่อยอดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบ

การด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้ง  18  หน่วยงาน เพื่อสร้างศักยภาพบุคลากรบัณฑิตของประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างภายในหน่วยงานเองและถ่ายทอดสู่ภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจในอนาคตต่อไป

 

วว.ผนึกกำลัง 17 หน่วนงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทำงานวิจัยใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ระยะเวลา 2 ปี

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว วว.  มีความพร้อมในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมกับ 17 หน่วยงานพันธมิตรตลอดการทำงานร่วมกันภายใต้บันทึกความเข้าใจในระยะเวลา 2 ปี จากนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทำงานวิจัยใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์รวมในประเทศ ร่วมคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ลดการซ้ำซ้อนของการทำวิจัยร่วมกับทั้ง 17 หน่วยงานที่ร่วมลงนาม นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการในประเทศทั่วทุกภูมิภาคให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์จริงทั้งเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save