วช. จัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 โชว์งานวิจัยกว่า 133 ผลงาน ใน 9 สาขาวิชาการ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”


วช. จัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 โชว์งานวิจัยกว่า 133 ผลงาน ใน 9 สาขาวิชาการ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”

กรุงเทพฯ – 21 กันยายน 2563 : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม จัดประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 โดยมีผลงานที่ส่งประกวดร่วมจัดแสดงกว่า 133 ผลงาน ใน 9 สาขาวิชาการ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร 1 พร้อมเดินชมนิทรรศการแสดงผลงานที่ส่งประกวดร่วมจัดแสดงกว่า 133 ผลงาน ใน 9 สาขาวิชาการ โดยมีทีมผู้บริหารวช. อาจารย์ วิทยากร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า วช.จัดให้มีกิจกรรมงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายน เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานรางวัลการวิจัยแห่งชาติในงบประมาณปี 2564 โดยการจัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อให้คณะทำงานประเมินรางวัลฯ ได้ซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานเพิ่มเติมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงาน ซึ่งจะทำให้นักประดิษฐ์ได้มีโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาผลงานต่อไป

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564

ปัจจุบัน นวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และเป็นเครื่องมือนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วช. นับเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 ใน 7 ของประเทศ พร้อมกันนี้ยังให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เป็นนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564

“วช . มุ่งให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์ได้นำเสนอผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยมีผลงานที่ส่งประกวดร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวนกว่า 133 ผลงาน ใน 9 สาขาวิชาการ จากทั้งหมด 161 ผลงาน ” รองผู้อำนวยการ วช. กล่าว

วีลแชร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยศีรษะ
ไพลรัตน์ สำลี อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยกับ “ผลงาน “วีลแชร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยศีรษะ” 1 ใน 133 งานวิจัยที่จัดแสดง

นอกจากนี้ วช. ยังได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2563 เพื่อนำความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การสำรวจการลาดตระเวน การถ่ายภาพพื้นที่ทางอากาศ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีการนำโดรนมาใช้ในงานแปลอักษรในกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปลอักษรได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย โดยมีทีมเข้าอบรมกว่า 40 ทีม

เซรั่มลดเลือนริ้วรอยจากสารสกัดเปลือกเงาะสีชมพู โดย ผศ.ดร.กรวินท์พิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี
เซรั่มลดเลือนริ้วรอยจากสารสกัดเปลือกเงาะสีชมพู โดย ผศ.ดร.กรวินท์พิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี

สำหรับกิจกรรมงานประกวดผลงานประดิษฐ์ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ณ ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช. 1 และบริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร วช. 4 โดยในวันที่ 22 กันยายน จะมีพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save