รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563  หรือ ‘Digital Government Awards 2020’  เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ Data Governance และการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Data.go.th ซึ่งเป็นการยกระดับการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน มอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 รางวัล  พร้อมรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 3 รางวัล รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) 5 รางวัล และรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020   1 รางวัล

คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บนเส้นทางแห่งปีของวิกฤติ COVID-19 นับว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในปีนี้  ก.ล.ต. กวาดรางวัลไปถึง 4 รางวัล คือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563 หน่วยงานระดับกรม รางวัลการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ( Data Governance)  รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล (Open Government data)  และ รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020

      คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ผู้ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น กล่าวถึงความสำเร็จขององค์กรในครั้งนี้ว่า   “เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย  จากการที่รัฐบาลมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนทำให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง  ที่สำคัญคือทีมงานของเรามีความมุ่งมั่น มี Mindset ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา  รวมทั้งการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก Stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด    นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้พัฒนา Application ขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ลงทุน เรียกว่า  SEC Check First  ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของบริษัท หรือ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ได้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน  เพราะเราต้องการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้ง่าย เห็นได้ว่าสิ่งที่รัฐบาล และ ก.ล.ต. กำลังทำอยู่นี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการด้วยความมั่นใจและรวดเร็ว  รวมทั้งได้รับรู้ถึงความโปร่งใสในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง”

“การเป็น “ผู้นำ”  ที่ประสบความสำเร็จ ก็ต้องมาจากทีมงาน เพราะ We are the TEAM ความสำเร็จเกิดจากการทำงานร่วมกัน เรามีการติดตามความคืบหน้าพร้อมให้การสนับสนุน ร่วมกันแก้ไขปัญหาเผชิญหน้ากับอุปสรรค และต้องหมั่นติดตามข่าวสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  และพร้อมก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน”  คุณรื่นวดีสรุป

คุณปนิธิ เสมอวงษ์  รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้พัฒนา Application Programming Interface  (API)   ที่อำนวยความสะดวกหรือเป็นช่องทางพิเศษในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  และด้วยระบบ Open Data ที่มีการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย  ตอบโจทย์ตามนโยบายรัฐบาล ในการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรม ของหน่วยงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ ตามนโยบายดิจิทัลของรัฐบาล คือ  “รางวัลหน่วยงานดีเด่นการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance”   

คุณปนิธิ เสมอวงษ์  รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เล่าถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการมุ่งมั่นดำเนินการเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน  ด้วยการวางแผนตามขั้นตอนตั้งแต่เรื่องการวางนโยบาย การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการกำหนดหน้าที่ของคณะทำงานที่ชัดเจน  มีการพัฒนาและสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเรื่องระบบเครือข่าย อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความเป็นอยู่ของประชาชน การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่จำเป็น และต้องมีการพัฒนาเพื่อความสมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านของ Hardware อุปกรณ์เครื่องมือ และ Software ที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของระบบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง “บุคลากร” ที่เราต้องให้ความสำคัญเพื่อก้าวไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance”   จะเป็นกำลังใจให้ทีมงานของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  พร้อมทั้งสานต่อตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน “ทำให้เมฆรวมตัวกันตกลงมาเป็นฝน”     ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความสุขเป็นอยู่ดีอย่างยั่งยืน คุณปนิธิ สรุป.

“ความสำเร็จในการบริหารจัดการจังหวัด มาจากการที่เราเข้าถึงประชาชน  และเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยทำให้เราสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น”  คุณศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้สัมภาษณ์หลังจากได้รับ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563 หน่วยงานระดับจังหวัด

จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งในห้าจังหวัด ที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563 ในปีนี้   ลพบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ความหลากหลายและต่อเนื่องทางวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์   ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองที่มีการพัฒนาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวล้ำ นำมาใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพื่อการเข้าถึงและให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สำหรับช่องทางการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงประชาชนของจังหวัด เรามีหลายช่องทาง แต่เราต้องรู้จักใช้ให้ถูกกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นถ้าสื่อสารกับชาวบ้าน เราเข้าถึงโดยการใช้เสียงตามสาย หอกระจายข่าว หรือวิทยุชุมชน  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้วิธีสื่อสารกับชาวบ้านโดยการส่งเสียงตามสาย ทั้งเป็นรายการสด หรือการอัดเทป เพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมและบ้านเมือง  หรือการเข้าถึงข้อมูลจากทางเวปไซต์ของจังหวัด  www.lopburi.go.th ก็สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายดาย  และการที่เราสามารถเข้าถึงและแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆได้ ก็จะยิ่งช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการ หรือแก้ไขปัญหาให้บริการประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น

รางวัลที่ทางจังหวัดได้รับในปีนี้ เป็นความภาคภูมิใจของชาวลพบุรีทุกคน และจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรายังคงต้องสร้างบุคลากร ให้มีความรู้เพื่อให้เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นกัน” คุณศุภภินิมิต สรุป.


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save