สจล. เปิดตัว “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” เฟ้นหาตัวตน มุ่งจัดการศึกษาที่ดีที่สุด – ไร้ข้อจำกัดทุกช่วงวัย


สจล. เปิดตัว “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” เฟ้นหาตัวตน มุ่งจัดการศึกษาที่ดีที่สุด - ไร้ข้อจำกัดทุกช่วงวัย

กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดตัวโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” หรือ Kids University By KMITL ไร้ขีดจำกัด มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็กทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติที่ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย เพื่อให้ได้รับทักษะที่เหมาะสมต่อการสร้างพัฒนาการที่ดีในการต่อยอดไปกับการจัดการศึกษาสมัยปัจจุบัน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สจล. ในปีพ.ศ.2563 สจล.จึงเปิดตัวโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” หรือ Kids University By KMITL ไร้ขีดจำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และได้รับทักษะที่เหมาะสมต่อการสร้างพัฒนาการที่ดี โดยเน้นไปที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ในด้านที่ 4 คือ Quality Education ซึ่งหมายถึงการรับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” หรือ Kids University By KMITL

“สจล. มีเป้าหมายเพื่อการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดและไม่มีข้อจำกัดต่อคนทุกช่วงวัย (Best Education : No Limit of Education) ควบคู่กับการเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์การเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ผ่านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบพิเศษ การพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ การจัดอบรมระยะสั้น การได้รับประกาศนียบัตร หรือการได้รับสะสมเครดิต เพื่อต่อยอดการเรียนในสถาบันการศึกษาที่ตนเองสนใจ ซึ่งการจัดทำมหาวิทยาลัยเด็กเล็กยังสามารถสร้างเครือข่ายไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าว

โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” หรือ Kids University By KMITL จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และได้รับทักษะที่เหมาะสมต่อการสร้างพัฒนาการที่ดี โดยเน้นไปที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติที่ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 4- 12 ปี เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และสามารถต่อยอดไปกับการจัดการศึกษาสมัยปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรตามช่วงอายุ ได้แก่ หลักสูตร 1 การค้นหาความสามารถพิเศษ (Talent Finder) สำหรับเด็กเล็ก, หลักสูตรที่ 2 Online Master Class สำหรับทุกช่วงวัย, หลักสูตร 3 Short courses for transfer and credits collection in Credit Bank Program สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตร 4 Short courses as Non-credit course (certification) สำหรับทุกช่วงวัย

โดยช่วงแรกจะเปิดอบรมเฉพาะหลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม จนถึง 22 กุมภาพันธ์ 2563 แบ่งเป็นการจัด 3 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงเช้าของวันเสาร์ ที่ 1, 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 100 คน ฐานละไม่เกิน 50 – 60 คน และจะแบ่งย่อยไปเรียนแต่ละกิจกรรม 15-20 คน

นอกจากนี้ ผู้สมัครยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะต่าง ๆ ของ สจล. ซึ่งแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ตามความถนัดของเด็ก อาทิ รถแข่งพลังลม (คณะวิศวกรรมศาสตร์), หุ่นยนต์แปรงสีฟัน (วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง), Mission to the moon (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ), KMIDS Science & Robotics (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), จุดเริ่มต้นสู่นักโปรแกรมรุ่นจิ๋ว (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ), นักจัดการตัวน้อย (คณะการบริหารและจัดการ), คัพเค้กหรรษา (คณะอุตสาหกรรมเกษตร), นักศิลป์ตัวน้อยกับนักสืบสัตว์น้ำ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร), My Ambulance (คณะแพทยศาสตร์), สวนเสียง (วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต), มหัศจรรย์เครื่องบินจำลอง (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ), ภูเขาไฟจากสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว (คณะวิทยาศาสตร์), โปรแกรมสำรวจแววความสามารถและความสนใจของลูก (วิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา) และ Lego Robot (สำนักบริกรคอมพิวเตอร์) ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งอาจารย์ นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จาก สจล. ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก” หรือ Kids University By KMITL มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 6 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงที่ 1 อายุระหว่าง 4-6 ปี ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ช่วงที่ 2 อายุระหว่าง 7-9 ปี ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2563 ช่วงที่ 3 อายุระหว่าง 10-12 ปี ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 ช่วงที่ 4 อายุระหว่าง 13-15 ปี ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 ช่วงที่ 5 อายุระหว่าง 16-18 ปี ดำเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563 และช่วงที่ 6 อายุ 18 ปีขึ้นไป ดำเนินการะหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563

“โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประสบผลสำเร็จในหลายๆ ประเทศ และมีเครือข่ายทั่วโลก ปัจจุบันมีการขยายผลไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย จะเห็นได้จากมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเด็กทอยโทแลป (Teutolab) ณ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ (Bielefeld University) ประเทศเยอรมนี” ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save