มจธ.มอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. รุ่น 6 จำนวน 56 คน พร้อมทำงานในสถานประกอบการ


มจธ.มอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. รุ่น 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับคนพิการ จำนวน 56 คน ที่ผ่านหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จำนวน 41 คน และหลักสูตรผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส สำหรับผู้บกพร่องทางสายตา จำนวน 15 คน ตามโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 6 ใช้เวลาการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติรวม 6 เดือน

สุวิทย์ แซ่เตีย

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มจธ. ได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านกระบวนการฝึกอบรม-ฝึกงาน เพื่อให้คนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีสมรรถนะ มีความสามารถ มีความมั่นใจที่จะทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น โครงการฯ นี้จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และดูแลคนพิการที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีคนพิการมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะทุกคนมีความหมายที่จะทำประโยชน์ให้สังคมได้

กาญจนา สิงหาเขต

กาญจนา สิงหาเขต สาวน้อยอายุ 18 ปี จากจังหวัดสระแก้ว หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ เล่าว่า มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการฯ นี้ตั้งแต่รุ่นที่ 4 แต่ตอนนั้นอายุยังไม่สามารถสมัครได้ เมื่อโอกาสมาถึงเธอรีบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทันที โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวตามที่เธอตัดสินใจ ซึ่งเป็นการเข้ากรุงเทพฯ ครั้งแรกและคนเดียว

หลังจากได้อบรมความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านสังคม การใช้ชีวิต 2 เดือน ด้านอาชีพ 2 เดือนที่ มจธ. และได้ฝึกงานในฝ่ายบุคคลและดูแลสโตร์สินค้าที่บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จำกัด อีก 2 เดือน รวมระยะเวลาอบรม 6 เดือน ช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเอง กล้าพูดกล้าถามมากขึ้น เมื่อมีปัญหากล้าที่จะบอกและถามหัวหน้างาน และพี่ๆ ที่ทำงาน จึงทำให้งานของเราพัฒนาดีขึ้น จากเมื่อก่อนเป็นคนไม่กล้าแสดงออก หลังจากจบโครงการฯ นี้เธอจะได้เริ่มทำงานจริงที่บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จำกัดในเดือนพฤศจิกายนนี้

“อยากบอกเพื่อนคนพิการว่า สิ่งที่เราคิดและกลัวสังคมภายนอก ความจริงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิด เราทำได้อย่างคนปกติทั่วไปอยากให้เพื่อนๆ มาเข้าร่วมโครงการ” กาญจนา กล่าว

มจธ. ได้จัดฝึกอบรม-ฝึกงานในอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการและคนพิการ รุ่นที่ 6 ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง ได้แก่ บริษัท ดานิลี่ จำกัด บริษัท ศรีไทยมิยากาวา จำกัด บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรม