ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตฯ สานต่อภารกิจยกระดับผลิตภาพองค์กรไทย


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมีมติแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ และควบคุมทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้นำด้านผลิตภาพ (Productivity) สร้างสรรค์องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและวงการอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงด้วยมาตรฐานที่ทัดเทียมระดับสากล

ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ เคยดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ประจำและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษในระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ, การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ให้อีกหลายสถาบัน ทั้งยังมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร, การปรับปรุงองค์กรด้วยหลักการลีน, การปรับปรุงระบบโลจิสติสก์ และการพัฒนาโซ่อุปทานแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ผศ.ดร.อธิศานต์ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน และอนุกรรมการด้านเทคนิค รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมการันตีความรู้ความสามารถในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Information Security และ Cyber Security (CISA) จาก ISACA รวมถึงได้รับ 6 Sigma Black Belt จาก Institute of Industrial Engineer ประเทศสหรัฐอเมริกา