Taiwan Excellence โชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปพลาสติกและยางรุ่นใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมด้านรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการแพทย์ บรรจุภัณฑ์ และการก่อสร้าง ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องจักร ที่สามารถแปรรูปพลาสติกและยางมากขึ้น ประกอบกับสังคมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอัตราการรีไซเคิลขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในอนาคตของอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง ไต้หวัน มีชื่อเสียงในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องจักรแปรรูปพลาสติกและยางคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มียอดการส่งออกเครื่องจักรแปรรูป พลาสติกและยาง เป็นอันดับที่หกของโลก ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรแห่งไต้หวัน…

SMEA ไต้หวัน จับมือ สสว. จัดสัมมนา APEC O2O Forum: MSMEs Servitization in the Context of O2O ยกระดับ SME ไทยสู่ระดับสากล

องค์กรบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEA จากประเทศไต้หวัน จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ APEC O2O Forum: MSMEs Servitization in the Context…