IDC เผยแอพพลิเคชันของ IFS เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขึ้น 18%

IDC (International Data Corporation) เผยผู้ใช้งานแอพพลิเคชันของ IFS มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 18% และสามารถบรรลุถึงจุดคุ้มทุนของการลงทุนภายในเวลาเพียง 15 เดือน