Hitachi ABB Power Grids จะเปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Energy ต.ค.นี้ พร้อมมุ่งมั่นสร้างพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืน


ซูริค : Hitachi ABB Power Grids ประกาศจะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Hitachi Energy ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 นี้ การพิจารณาเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น จึงถือโอกาสประกาศในวันครบรอบปีแรกของบริษัท นับแต่เริ่มดำเนินการรวมกิจการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 ที่ Hitachi Ltd. ถือหุ้น 80.1 เปอร์เซ็นต์ และ ABB Ltd. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้นำด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

บริษัทผู้บุกเบิกและสร้างมรดกอันล้ำค่า ด้านวิทยาการและความก้าวหน้าทางนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และมีเสถียรภาพมานานกว่าศตวรรษ อาทิ เทคโนโลยี HVDC1 ที่ช่วยให้หลายประเทศสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณมากอย่างมีประสิทธิภาพไกลหลายพัน กิโลเมตร โดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดและลดการใช้คาร์บอน การจัดหาระบบไมโครกริดและโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บพลังงาน ที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมอัจฉริยะสุดล้ำ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถกระจาย กระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำและพัฒนาระบบพลังงานทั่วโลกให้มีความแข็งแกร่ง ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นเรื่องสำคัญและท้าทายมาก จากรายงาน2 ‘การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050’ ของ IEA พบว่า ‘ความหนาของชั้นบรรยากาศลดลงและมีแนวโน้มบางลง’ และเพื่อให้ยังคงสภาพนี้ การเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘การนำเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สะอาด และมีประสิทธิภาพจึงต้องนำมาปรับใช้ให้ มากที่สุดทันที’ ภายในปี 2030 คาดว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะขยายตัวประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่จะใช้ พลังงานน้อยลง 7 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050 ตอนนี้ ‘ภาคพลังงานจะต้องมีการนำกลับมาใช้ใหม่ ’ และ ‘กระแสไฟฟ้าจะมีสัดส่วนการบริโภคพลังงาน เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด’ – เพิ่มขึ้นเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์จากวันนี้2 การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เท่าเทียมและยั่งยืนถือเป็นเรื่องท้าทายมากซึ่งกระแสไฟฟ้าจะกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบพลังงานทั้งหมด

Hitachi ABB Power Grids ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน : ด้วยการขับเคลื่อนสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน การเปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Energy ในครั้งนี้ สะท้อนถึงการพัฒนางานด้านพลังงานที่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่ง Hitachi จะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อให้บริการลูกค้าปัจจุบันและ ลูกค้าในอนาคต การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแบบกริดจะเปิดโอกาสในด้านต่างๆ อาทิเช่น การสัญจร อย่างยั่งยืน วิถีชีวิตแบบอัจฉริยะ และศูนย์ข้อมูลต่างๆ ด้วยการผนึกกำลังผสานการนำดิจิทัลโซลูชั่นและบริการชั้นนำ เช่น Hitachi Lumada ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพลังงานที่สร้างขึ้นด้วย ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์เฉพาะทางมาใช้ บริษัทฯ จะสามารถให้บริการลูกค้าและพันธมิตร พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เกี่ยวกับการลดการใช้คาร์บอนที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน

โทชิอากิ ฮิกาชิฮาระ ประธานกรรมการบริหาร และซีอีโอของ Hitachi กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ และภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาสังคมทั่วโลกถึงสามด้าน  : สิ่งแวดล้อม ความยืดหยุ่น ตลอดจนระบบความมั่นคงและปลอดภัย เขากล่าวต่อว่า “Hitachi ABB Power Grids มีโซลูชั่นที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมเหล่านี้ ซึ่งการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Hitachi Energy เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสังคมยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง Hitachi และ Hitachi Energy จะพยายาม แก้ไขปัญหาสังคมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมในด้าน พลังงานให้เป็นจริงร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร”

เคอิจิ โคจิมะ ประธานและซีโอโอของ Hitachi กล่าวว่า เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในทุกๆด้าน ในด้านพลังงานนั้นถือว่า โครงข่ายไฟฟ้า ถือเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรม เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง และเชื่อมั่นว่า Hitachi Energy จะเป็นผู้นำในนวัตกรรมด้านนี้ Hitachi จะนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Lumada มาผสานร่วมกับเทคโนโลยีขั้นสูงด้านพลังงานของ Hitachi Energy เพื่อส่งมอบโซลูชั่นพลังงานที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

เคลาดิโอ ฟาซิน ซีอีโอ Hitachi ABB Power Grids กล่าวว่า การพัฒนาด้านพลังงานยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเรา สำหรับชื่อใหม่ ‘Hitachi Energy’ เราจะมุ่งมั่นสร้างมูลค่า สำหรับลูกค้า พนักงาน และสังคมของเราให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมามีความต้องการจากทุกฝ่ายสูง มาก แต่เราหวังว่าเราจะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“ผมภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้มีความ สามารถของเราใน 90 ประเทศ เรายังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรัก ความถูกต้อง และ วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแต่เป็นหนึ่งเดียวกัน  ขับเคลื่อนสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ช่วยให้ระบบพลังงานมีความแข็งแกร่ง ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น” อีโอ Hitachi ABB Power Grids กล่าว

ทั้งนี้ Hitachi ABB Power Grids จะเปลี่ยนชื่อเป็น Hitachi Energy ตั้งแต่เดือนตุลาคม ศกนี้ ขณะเดียวกัน จะเปลี่ยนแบรนด์ของบริษัทเป็น Hitachi เพื่อใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียน Hitachi Energy Ltd. อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังดำเนินการอย่างเป็นทางการเพื่อเปลี่ยนชื่อทั่วโลก

หมายเหตุ

  • Hitachi ABB Power Grids ใช้เวลาในการคิดค้นเทคโนโลยี HVDC นานเกือบเจ็ดทศวรรษ เพื่อช่วยส่งกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไกลหลายพันกิโลเมตร โดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
  • รายงาน‘การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ: แผนดำเนินการสำหรับภาคพลังงานทั่วโลก’


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save