EEC จับมือ 4 พันธมิตรพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลในพื้นที่ EEC นำร่องระยองสู่ Factory 4.0


EEC จับมือ 4 พันธมิตรพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลในพื้นที่ EEC นำร่องระยองสู่ Factory 4.0

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) ร่วมด้วย บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มาเวนเนีย ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท 5จี แคททะลิซท์ เทคโนโลยีส์ จำกัด  และบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี (5G & Digital Talent Development in EEC)” เพื่อผลักดันส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5G ต่อเนื่อง จากที่ EEC ได้ร่วมกับภาคเอกชนทั้ง 4 บริษัทดังกล่าว นำร่องใช้เทคโนโลยี 5G ในเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง สู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart city) และเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะบุคลากร ควบคู่การส่งเสริมประยุกต์ใช้ดิจิทัล และ 5G แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 

ต่อยอดความร่วมมือกับ 4 บริษัท นำร่องระยองสู่โรงงานอัจฉริยะ Factory 4.0

ต่อยอดความร่วมมือกับ 4 บริษัท นำร่องระยองสู่โรงงานอัจฉริยะ Factory 4.0

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) กล่าวว่า การลงนามฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความร่วมมือ เพื่อผลักดันส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5G ต่อเนื่อง จากที่ EEC ได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มาเวนเนีย ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท 5จี แคททะลิซท์ เทคโนโลยีส์ จำกัด  และบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) นำร่องใช้เทคโนโลยี 5G ในเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง สู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ได้เริ่มปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งหมด โดยคาดว่าในสิ้นปี พ.ศ. 2564 จะมีการติดตั้งเสา 5G Smart Pole แล้วเสร็จรวม 160 ต้น ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บ้านฉาง จังหวัดระยองทั้งหมด นำร่องสู่โรงงานอัจฉริยะ Factory 4.0 ก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชมบ้านฉางครบมิติ นอกจากนี้ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะบุคลากร ควบคู่การส่งเสริมประยุกต์ใช้ดิจิทัล และ 5G แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

 

โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่เดิมและที่จะเข้ามาทำงานใหม่ในพื้นที่ EEC ในอนาคต ทั้งด้านเพิ่มทักษะใหม่ ยกระดับ ปรับทักษะบุคลากร New – Up-Reskill ตามแนวทางสร้างคนให้ตรงกับความต้องการ (Demand Driven) ในภาคแรงงาน ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 คน ภายใน 3 ปี เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกและช่วยให้ของประเทศไทย GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าที่ภาครัฐวางไว้

ดร.คณิต กล่าว

 

ชี้ 5 G ช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น

ชี้ 5 G ช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) กล่าวว่า เทคโนโลยี 5G ถือเป็นนวัตกรรมสำคัญ ช่วยสนับสนุนและขยายโอกาสการสรรค์สร้างบริการดิจิทัลให้กว้างขวาง ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความเร็วสูงของสัญญาณ 5G ให้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ มีความแม่นยำสูงและความผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) ซึ่งปัจจุบัน EECได้ขับเคลื่อนคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่โรงงานอัจฉริยะ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Digital Manufacturing 4.0 ไม่น้อยกว่า 10,000 โรงงาน ภายใน 5 ปี โดยบุคลากรในพื้นที่ EEC จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากพันธมิตรที่ลงนามความร่วมมือในวันนี้ เพื่อสร้างความพร้อม และจูงใจผู้ประกอบการทั่วโลกให้สนใจลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ EEC 

      ในอนาคตคาดหวังว่าจะมีภาคเอกชนในอีกหลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมสนับสนุนขับเคลื่อน EEC ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมากขึ้น

 

เร่งพัฒนาคนให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

เร่งพัฒนาคนให้ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร (EEC HDC) กล่าวว่า EEC ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การแพทย์สมัยใหม่ หุ่นยนต์อัจฉริยะและดิจิทัล 5G อย่างต่อเนื่อง และวันนี้ ได้ต่อยอดความสำเร็จจากการร่วมกับ 4 พันธมิตรดังกล่าว พัฒนาบุคลากร ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล ที่จะเร่งเดินหน้าผลิตคนให้ตรงความต้องการอุตสาหกรรมซึ่งต้องไปปรับสร้างโครงสร้างการศึกษาทั้งระบบให้สอดรับการผลิตนิสิตนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC 

ที่ผ่านมา EEC ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ที่สำคัญๆ เรื่อง เช่น หลักสูตร 5G ICT และ Digital ภายใต้ Huawai ASEAN Academy ดำเนินการอบรมทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล 30,000 คนภายใน 3 ปี ความร่วมมือ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ผลักดัน EEC Automation Park เน้นการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ เป้าหมาย 8,000 โรงงานใน EEC เป็นต้น 

 

ซิสโก้พร้อมร่วมพัฒนาบุคลากรไอทีรองรับพื้นที่ EEC

ซิสโก้พร้อมร่วมพัฒนาบุคลากรไอทีรองรับพื้นที่ EEC

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)  กล่าวว่า ซิสโก้ เห็นถึงความสำคัญของการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ที่จำเป็นในการทำงาน และการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิม (Upskill) ให้ดีขึ้น โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีมาปรับใช้ในการทำงาน และสร้างฐานความรู้ด้านต่างๆในพื้นที่ EEC เช่น ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมและระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบไร้สายแบบต่างๆสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเมืองอัจฉริยะ ระบบศูนย์ข้อมูล ตลอดจนระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่ควบรวมทั้ง IP และ 5G ให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นต้น โดยบริษัทฯ พร้อมจะร่วมพัฒนาแรงงานยุคใหม่  (New Workforce) ที่มีศักยภาพสูง พร้อมผลักดันองค์กรธุรกิจให้เติบโต พร้อมรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 

 

มาเวเนียฯ พร้อมสร้างเครือข่ายแห่งอนาคตในพื้นที่ EEC

มาเวเนียฯ พร้อมสร้างเครือข่ายแห่งอนาคตในพื้นที่ EEC

มร.นอร์แมน โดนัลด์ ไพรซ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค ธุรกิจเกิดใหม่ และ หน่วยธุรกิจองค์กร บริษัท มาเวนเนีย ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมาเวเนียฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายแห่งอนาคต ด้วยซอฟต์แวร์คลาวด์เนทีฟ ระบบคลาวด์ที่ทำงานบนคลาวด์ใดๆ และเปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมต่อสื่อสารในโลกปัจจุบัน การลงนาม MOU ครั้งนี้ ถือเป็นความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนในระดับในภูมิภาคนี้ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานให้มีด้วยทักษะที่จำเป็น และแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของเทคโนโลยี 5G ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

5จีฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนรับเทรนด์ดิจิทัลใหม่ ๆ

5จีฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนรับเทรนด์ดิจิทัลใหม่ ๆ

ชาริณี กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 5จี แคททะลิซท์ เทคโนโลยีส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท 5จี แคททะลิซท์ เทคโนโลยีส์ เป็นบริษัทสตาร์ทอัปคนไทยที่พร้อมร่วมพัฒนาศักยภาพของแรงงานในพื้นที่ EEC ให้เรียนรู้การปรับตัวเปลี่ยนวิถีคิด วิธีทำงานรับเทรนด์ดิจิทัลใหม่ๆ บนโครงข่าย 5G ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในอนาคตที่จะช่วยให้การเชื่อมโยงการทำงานสะดวก รวดเร็ว ง่ายยิ่งขึ้น และส่งต่อประโยชน์ทางอาชีพและเศรษฐกิจ ประชาชนแบบยั่งยืน เบื้องต้นบริษีทฯตั้งเป้าจัดโครงการฝึกอบรม 5G Connected Tech เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรปีละ 300 คน

แพลนเน็ตฯ สร้าง Smart City Data Platform – IOT Platform

แพลนเน็ตฯ สร้าง Smart City Data Platform - IOT Platform

ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เน้นสร้างฐานความรู้และแพลตฟอร์มสำหรับ Smart City Data Platform และ IOT Platform ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนด้านการศึกษาในพื้นที่ EEC และช่วยให้ EEC HDC ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี และการลงทุนในพื้นที่ EEC เพื่อยกระดับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากร ด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากลรองรับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น AI Robotics Data Big Data Smart Healthcare และ Smart City เป็นต้น พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกผลักดันให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save