DITP ประกาศผลการแข่งขัน “แฮกกาธอน : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” เตรียมนำโมเดลพัฒนาระบบ สร้างโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ


นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ประกาศผลการแข่งขัน “แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” เผย 3 ทีมชนะการประกวด ออกแบบโมเดลทางเทคนิคพัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบมาตรฐาน ด้วยปัญญาประดิษฐ์ คว้าเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท เดินหน้านำโมเดลที่เสนอไปพัฒนาระบบข้อมูล Big Data หวังสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน

ภายในงาน ประกาศผลการแข่งขัน “แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” ได้รับเกียรติจาก วรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ และประกาศผลการแข่งขัน ร่วมด้วย ปวิช ใจชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มในด้านการสนับสนุนทางอุปกรณ์และเทคนิค โดยมี ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ที่ปรึกษาโครงการ, วสุพล ธารกกาญจน์ Cloud Marketing Business Group Lead บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด,ธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ ผู้จัดการโครงการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด, และพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก

วรรณภรณ์ เกตุทัต

วรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด จัดการแข่งขัน “แฮกกาธอน” (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักเศรษฐศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเสนอแนวทางในการออกแบบโมเดลทางเทคนิคเพื่อการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงพัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบมาตรฐานด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Arfiticial Intelligence :AI) เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการด้านการค้าระหว่างประเทศของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากเปิดรับสมัคร มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 15 ทีมๆ ละ 3-5 คน ซึ่งแต่ละทีมล้วนมีความสามารถ โดยใช้เวลาแข่งขันตามโจทย์ที่กำหนดเป็นเวลา 2 วัน (17-18 ส.ค.2562) จนกระทั่งได้สุดยอดทีมที่เป็นเลิศ สามารถออกแบบโมเดลการใช้ข้อมูล Big Data เพื่อค้นหาโอกาสในการค้าระหว่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จำนวน 3 ทีม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Rial and Friends” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ทีม “Salted egg” จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง : ทีม “คิดไม่ออกบอกสาม” จากธนาคารไทยพาณิชย์ รับเงินรางวัล 30,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งหมด 160,000 บาท

แฮกกาธอน : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน

สำหรับทีม “Rial and Friends” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอหัวข้อเรื่อง การนำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศมาวิเคราะห์ตามพันธกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ เพื่อแสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพสินค้าในการส่งออก โดยมีรูปแบบการทำงาน คือ การขยายช่องทางการตลาดแก่สินค้าและบริการของไทย พร้อมแสวงหาโอกาสจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน มีการเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศและดูสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศนั้น ดูความต้องการของสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกประเทศหรือเฉพาะประเทศไทย เพื่อแสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพสินค้าในการส่งออก

ขณะที่ทีม “Salted egg” จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เสนอหัวข้อเรื่อง นำเสนอข้อมูลการค้าระหว่างประเทศการขยายตัวของการส่งออก สินค้าศักยภาพและวัฏจักรของสินค้า โดยจะดูอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทย และนำมาเปรียบเทียบกับสินค้าศักยภาพโดยจัดกลุ่มตาม HS Code 4 digits และดูวัฏจักรการหดตัวและขยายตัวของแต่ละประเทศ นำมาเปรียบเทียบกับแนวโน้มของตลาดโลก พร้อมแนะนำตลาดและสินค้าที่ควรจะการส่งออก และสินค้าที่นำเข้าจากทั่วโลกปริมาณมาก แต่นำเข้าจากไทยน้อยจะมีวิธีการเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้า

ส่วนทีม “คิดไม่ออกบอกสาม” จากธนาคารไทยพาณิชย์ เสนอหัวข้อเรื่อง ข้อมูลการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ โดย ใช้ GDP และ Community Trade และใช้ Predictive Model เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์การส่งออก โดยจะนำข้อมูลสินค้าส่งออกของประเทศไทยแต่ละปีที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสูง พร้อมคัดเลือกสินค้าศักยภาพ และหาประเทศคู่ค้าของไทย เพื่อการวางกลยุทธ์ในการส่งออก และเปรียบเทียบกับ Supply ของประเทศแล้วสรุปออกมาเป็นคะแนนเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

วรรณภรณ์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน ทุกส่วนราชการได้มีตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนา ระบบสารสนเทศในส่วนงานบริการต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน แต่ยังขาดการออกแบบโมเดลหรือแนวคิด ในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (Business AI) เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันแฮกกาธอนในครั้งนี้

“กรมฯ จะนำไอเดียและแนวคิดที่ได้จากผู้ชนะการแข่งขัน ไปใช้ในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในแต่ละสาขา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการให้บริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” วรรณภรณ์ กล่าว

ปวิช ใจชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษาบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นโครงการต้นแบบ ซึ่งไม่เพียงต้องการองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคด้วย ไมโครซอฟท์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จึงพร้อมสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญ และผลิตภัณฑ์ Microsoft Azure โดยนำข้อมูลของ DITP มาอยู่บน Cloud เพื่อให้ผู้แข่งขันได้ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) นักเทคโนโลยี Data Scientist รวมถึงสนับสนุนสถานที่จัดการแข่งขัน ทั้งนี้ไมโครซอฟท์ มองว่า บทบาทของบริษัทฯ คือ ช่วยเต็มที่เพื่อให้นำไป Utilize ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อเปิดวาร์ปเส้นทางใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

“โครงการนี้เกิดขึ้นได้ ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ไมโครซอฟท์ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการบูรณาการต่อยอดการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม” ปวิช กล่าว

จากซ้าย วสุพล ธารกกาญจน์  ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร  และ ธนิศร์ พิริยะโภคานนท์
จากซ้าย วสุพล ธารกกาญจน์ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร และ ธนิศร์ พิริยะโภคานนท์

ธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ ผู้จัดการโครงการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด กล่าวว่า แบ็คยาร์ด ยินดีที่ได้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งพยายามจำลองการทำงานของนักเศรษฐศาสตร์ ทำให้ไม่มีขีดจำกัดในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงรับและเชิงรุก และได้นำเสนอไอเดียในการจัดงานแฮกกาธอนในครั้งนี้ เนื่องจากโครงการนี้ เป็นโครงการต้นแบบ ที่ยังต้องการไอเดียและแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จึงช่วยตอบโจทย์ในส่วนนี้ และยังได้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ DITP ในฐานะหน่วยงานรัฐ ซึ่งริเริ่มดำเนินตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาระบบ, นักเศรษฐศาสตร์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอดในการพัฒนาโครงการ หรือสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักพัฒนาและ DITP ในโอกาสต่อไป

วสุพล ธารกกาญจน์ Cloud Marketing Business Group Lead บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันไมโครซอฟท์ เป็น Cloud Platform Provider ซึ่งจะช่วยสนับสนุน Cloud Platform เพื่อเป็นTool ให้สามารถทำตั้งแต่งานง่ายๆ จนถึงระดับ Advance สำหรับคนที่มีความรู้ความสามารถ เช่น Data Scientist และ Developer มาต่อยอดและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้

ความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการแข่งขัน “แฮกกาธอน (Hackathon) : เปิดวาร์ปเส้นทางการค้าด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน” ครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำอย่างเป็นรูปธรรมว่า DITP ได้มุ่งดำเนินตามยุทธศาสตร์ในเชิงรุก เพื่อการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save