ผู้บริหาร DGA เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ


ผู้บริหาร DGA เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา โดยพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ การบูรณาการและการมีส่วนร่วมต่างๆ ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้บริหาร DGA เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

ในงานดังกล่าว DGA ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐที่สำคัญ เช่น ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจผ่านเว็บไซต์ bizportal.go.th แอปพลิเคชัน CitizenInfo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการภาครัฐได้อย่างง่ายดาย และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk” ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม, การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), เช็คเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ร่วมออกบูธนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจทางด้านรัฐบาลดิจิทัลแก่ข้าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงให้บริการด้านดิจิทัลภาครัฐแก่ประชาชน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล

ผู้บริหาร DGA เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ