DFTประกาศผล “Agri Plus Award 2024” ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ


กรมการค้าต่างประเทศ (DFT) กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล รางวัลAgri Plus Award 2024 ภายใต้แนวคิด Innovate For An Inspired Future เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขันขยายตลาดสำหรับสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยสู่การเชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใหม่ ๆแก่เกษตรกร

ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ได้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล รางวัลAgri Plus Award 2024 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ตามนโยบายของรัฐบาล “เกษตรนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”  ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเกษตรของไทยซึ่งเป็นหัวใจขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต่อยอดสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง

สำหรับการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้การส่งเสริมเทคโนโลยีและการตลาดเข้ามาส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเกษตรกรไทยในโครงการดังกล่าวฯ และส่งผลต่อเกษตรกรและภาคส่วนต่างๆ สามารถนำสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรของไทยก้าวไปสู่ระดับสากล รวมทั้งนำไปสู่การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนา และเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ เช่น ด้านไลฟ์สไตล์ อาหาร สะท้อนวัฒนธรรมของประเทศ ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อย SMEเติบโต ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยไม่ใช่แค่ 3 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ฯเท่านั้น แต่รวมถึงสินค้าและนวัตกรรมไทยที่มีอยู่ในทุกๆภูมิภาคของประเทศมีศักยภาพ มีโอกาส สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มด้วยแรงบันดาลใจและแนวทางสู่ความยั่งยืน สร้างรายได้แก่เกษตรกรในชุมชนมากขึ้น รวมทั้งสร้างอาชีพและสร้างโอกาสแข่งขันภาคการเกษตรไทยได้ในระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

รณรงค์ พูลพิพัฒน์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการAgri Plus Award เป็นการดำเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่เดิมและคิดค้นใหม่ตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีความสามารถ นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรในทุก ๆช่องทางอย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 โดยเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค 3 แห่ง เพื่อเป็นการสรรหานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าเพิ่มเติมเพื่อนำมาต่อยอดการค้าระดับประเทศและระดับสากลต่อไป ได้แก่ จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งมีผู้ส่งผลงานผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวด 198 ผลงาน เพิ่มขึ้นจากการประกวดในครั้งที่ผ่านมาประมาณ 20% ใน 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation) จำนวน 79 ผลงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) จำนวน 59 ผลงาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star) จำนวน 60 ผลงาน และได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 23 คน ตัดสินผลงานผ่านเข้ารอบตัดสินจำนวน 25 ผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ ติดอาวุธเข้าค่ายฝึกอบรม และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดในรอบ Final ภายใต้แนวคิด “Global Value: การยกระดับการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล” เป็นระยะเวลา 2 วัน 2 คืน

สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง 3 ประเภท และได้เข้ารับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กราโนลาข้าวก่ำล้านนา บริษัท กินนร จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องดื่มถั่วแระญี่ปุ่นปรุงสำเร็จชนิดผง บริษัท เอดะซามะ จำกัด
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาและเศษอาหาร บริษัท ฟาร์มป๋า จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อาหารว่างสำหรับสุนัขและแมว บริษัท สยาม ไบโอ อินเซ็คท จำกัด

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ที่กำลังเริมต้นธุรกิจ รวมถึงกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมได้แสดงศักยภาพและความคิด (Rising Star) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Pure Dark Chocolate 100% Cacao วันมอร์ไทยคราฟท์ช็อกโกแลต รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ แพลตฟอร์มการประเมินโภชนาการและผลิตอาหารแบบเฉพาะบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบตัดสินทั้ง 25 ผลงาน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX – Anuga Asia 2024 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการขายในหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทย เป็นต้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save