บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินในรูปแบบลีสซิ่งประเภทเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเป็นการให้บริการแบบครบวงจรทั้ง 3 บริหารหลัก ได้แก่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) บริการสัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และบริการสัญญาเช่าดำเนินการ (Operating Lease) แก่ลูกค้านิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการผลิตในอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์
Business Profile:

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทของ​ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ในขณะนั้นใช้ชื่อว่าบริษัทไทยฟาร์เมอร์ เฮลเลอร์แฟคเตอริ่ง จำกัด ปัจจุบันบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินในรูปแบบลีสซิ่งประเภทเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบครบวงจรทั้ง 3 บริการหลัก ได้แก่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสัญญาเช่าการเงิน และบริการสัญญาเช่าดำเนินงาน แก่ลูกค้านิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการผลิตในอุตสาหกรรมทุกประเภท

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด

บริษัทมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกณ์ จึงสามารถเป็นตัวกลางระหว่างกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องจักร และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาเงินทุนเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อดำเนินธุรกิจ โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองกลุ่ม

Address: อาคารพหลโยธิน ธนาคารกสิกรไทย 400/22 ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel.: 02-2902900

Send Message:

บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด