8 องค์กรไทย รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 พร้อมนำพาประเทศมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ  หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่องค์กรผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพ นำโดย ‘ธนาคารออมสิน’ องค์กรเดียวคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2563 ตามด้วยองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (Thailand Quality Class Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) รวมทั้งสิ้น 8 องค์กร

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบรางวัล TQA จากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 กล่าวถึง ความสำคัญของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ พร้อมตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0  ระยะ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างประสิทธิผลในเชิงผลลัพธ์ และเพิ่มผลิตภาพในวิสาหกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นเครื่องมือยกระดับการบริหารจัดการ สามารถสร้างคุณค่า และเพิ่มผลิตภาพของทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ต่อประเทศดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง

“ในนามของกระทรวงอุตสาหกรรม ผมขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ขอชื่นชมผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กรเพื่อให้เทียบเท่ากับองค์กรในระดับสากล รวมถึงขอชื่นชมในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของประเทศในภาพรวม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ ‘Thailand 4.0’ เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  กล่าวว่า การจัดให้มีพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  เนื่องจากต้องการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มุ่งมั่นนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ และได้รับรางวัล โดยนับตั้งแต่การก่อตั้งรางวัล ในปีพ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน มีองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จำนวน 7 องค์กร และองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 116 องค์กร โดยในปีนี้มีองค์กรที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ และสมัครขอรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 26 องค์กรจากหลากหลายภาคส่วน

 “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติก็ถูกใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน นอกจากนี้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี ทำให้องค์กรที่นำไปประยุกต์ใช้รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรและเรื่องใดบ้าง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารขององค์กร จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กร ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจอยู่เสมอ” ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าว

ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้มีองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 องค์กร ได้แก่ ธนาคารออมสิน รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)    กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation)  และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation)

ส่วนรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) มีองค์กรที่ได้รับ 5 องค์กร คือ

กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความมุ่งมั่น และความเพียรพยายามที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองขององค์กร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัล ก็ล้วนแล้วแต่คู่ควรกับการได้รับการชื่นชมด้วยกันทั้งสิ้น

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าภารกิจสำคัญ ในการขับเคลื่อนและเคียงข้างเพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรไทยให้เปี่ยมด้วยความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และขยายโอกาสในการแข่งขัน พร้อมนำพาองค์กรไทยให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรค ทุกความไม่แน่นอน และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในระดับสากล

 


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save