เอ็มเทค ส่ง‘เปลความดันลบ’ ให้บุคลากรทางการแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 อีก 3 ชุด พร้อมมอบ รถส่งของ ‘อารี’ ลดเสี่ยงแพร่เชื้อในรพ.


กรุงเทพฯ – 20 พฤษภาคม 2564 :  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยทีมวิจัยเอ็มเทค ได้แก่ ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ และ ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ ร่วมกันส่งมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง: เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 3 ชุด และรถส่งของบังคับทางไกล “อารี” เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับใช้ขนส่งสัมภาระให้ผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อรับมือสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ณ โถงชั้น 1 อาคาร สวทช. (โยธี) ถนนพระรามที่ 6 

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการเอ็มเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม เอ็มเทค  ได้สร้างนวัตกรรมเปลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID -19 หรือ ‘PETE (พีท) เปลปกป้อง’ โดยออกแบบส่วนแคปซูลไร้โลหะ แข็งแรง ปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID -19 สามารถนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์-ซีที สแกนปอด ขณะอยู่บนเปลเพื่อคัดกรองอาการในสถานพยาบาล หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาล

PETE (พีท) เปลปกป้อง’ ความดันลบ ออกแบบส่วนแคปซูลไร้โลหะ แข็งแรง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ COVID -19

โดยวันนี้ได้มอบเปลความดันลบ สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID -19 ซึ่งทีมวิจัยได้เร่งผลิตเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนที่ต้องการบริจาคเปลความดันลบ ให้กับโรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ บริจาคโดย สมบัติ สามิตสมบัติ 2. โรงพยาบาลกลาง กทม. และ 3. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กทม. ทั้งนี้โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งมี ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาอีกหลายท่านและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีอยุธยา ร่วมบริจาคอุปกรณ์นี้ เพื่อใช้ในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปจากการแพร่กระจายเชื้อ COVID -19 รวมถึงลดภาระในการทำความสะอาด

รถส่งของบังคับทางไกล “อารี” เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้  เอ็มเทค  ได้ร่วมกับ บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด และบริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ยังส่งมอบ รถส่งของบังคับทางไกล “อารี” เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1 ชุด เพื่อใช้ในการขนส่งสัมภาระแทนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การส่งอาหาร และยาให้แก่ผู้ป่วย COVID -19 ที่พักภายในหอผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม เอ็มเทค  กล่าวว่า ทีมวิจัยรู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถพัฒนาเปลความดันลบ มาช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 ได้ทันท่วงที โดยก่อนหน้านี้ได้มีการส่งมอบเปลความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนไปใช้งานแล้ว 5 แห่ง ซึ่งมีผลตอบรับในการใช้งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID -19 อย่างดีมาก ทั้งในด้านการใช้งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เน้นความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  รวมถึงความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางแพทย์ในขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ซึ่งสวทช. เป็นองค์กรวิจัยที่คิดค้นนวัตกรรมโดยคำนึงถึงและปฏิบัติตามมาตรฐานทางการแพทย์และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนวัตกรรมเปลความดันลบนี้ ทีมวิจัย เอ็มเทค สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย ให้กับ บริษัทสุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดการผลิตและนำไปใช้งานได้ทันกับสถานการณ์การระบาดต่อไป

ด้าน ดร.ภัทรารัตน์ ตันนุกิจ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ในฐานะตัวแทนผู้มีจิตศรัทธา กล่าวว่า โดยปกติแล้วการส่งต่อคนไข้โรคทั่วไปก็จะมีความยากลำบากอยู่แล้ว ยิ่งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 ยิ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งต่อผู้ป่วยมีความยากลำบากในการหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองไปอีกหลายเท่า ดังนั้นเปลความดันลบของเอ็มเทค ที่ผลิตโดยผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและนำไปใช้ได้จริงแล้ว จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริจาคเห็นตรงกันว่าควรช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ทำงานที่สะดวก ปลอดภัย ในการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 สังกัดโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ หรือโรงพยาบาลสนามแห่งอื่นๆ ก็ตาม ซึ่งเดิมรับผู้ป่วย COVID -19 จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย (ระดับสีเขียว) และเมื่อมีเคสผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยง มีโรคร่วมที่สำคัญ (ระดับสีเหลือง) เปลความดันลบจึงเป็นคำตอบที่จะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ ถือเป็นการปกป้องทั้งคนทำงานและผู้ติดเชื้อให้ได้รับการดูแลรักษาโรคในทันที


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save