เนคเทค จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ชูแนวคิด “Data Science with KidBright”


ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright online” ครั้งที่ 3 KidBright Developer Conference 2021 (KDC21) ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด Data Science with KidBright เวทีประลององค์ความรู้การนำ KidBright (คิดไบรท์) ซึ่งเป็นบอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งและสะเต็ม เว็บแอปพลิเคชันสอนวิทยาศาสตร์ข้อมูล และแพลตฟอร์มสอนปัญญาประดิษฐ์ที่นำไปใช้สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีจินตนาการ มีแรงบันดาลใจในการใช้ความคิดสร้างองค์ความรู้ และแพลตฟอร์มใหม่ๆ

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า KidBright เป็นบอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งและสะเต็ม เว็บแอปพลิเคชันสอนวิทยาศาสตร์ข้อมูล และแพลตฟอร์มสอนปัญญาประดิษฐ์ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) คิดค้น ออกแบบและประดิษฐ์สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ระหว่างความคิดเชิงตรรกะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในลักษณะการเรียนรู้แบบ Learn and Play สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นจินตนาการสร้างความคิดใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนไทยให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมนานาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของ อว.ที่มุ่งหวังให้เกิดการสร้างบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม, เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ประชาชน รวมทั้งนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เข้าถึงประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาการเติบโตของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจที่สำคัญจะช่วยบูรณาการทุกภาคส่วนในกระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤต เช่น สถานการณ์ COVID-19 จะได้คิดค้นช่วยสร้างนวัตกรรมในการนำมาใช้ป้องกัน บรรเทา ช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆด้วยผลงานนวัตกรรมของเหล่านวัตรกรรุ่นใหม่จากกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ยินดีที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้กับทางเนคเทค สวทช. และภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุน เพื่อช่วยเฟ้นหานวัตกรรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านแพลตฟอร์ม KigBright ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เสริมสร้างองค์ความรู้ตอบโจทย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศในทุกๆโรงเรียนในประเทศไทย รวมทั้งการ Reskill และ Upskill ของครูและอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมไปพร้อมกับนักเรียนรวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการใช้เวลาว่างไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้พัฒนาศักยภาพตนเอง พัฒนาโรงเรียนและพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า ในปีพ.ศ.2560 สวทช. ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดทำ โครงการ KidBright : Coding at School Project โดยได้แจกบอร์ด KidBright จำนวน 200,000 บอร์ด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2,200 โรง และจัดอบรมการสอนโค้ดดิ้งให้กับบุคลากรผู้ฝึกสอน (ตามภูมิภาคจำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 คน และในปีพ.ศ 2563 ที่ผ่านมา สวทช.ได้รับงบประมาณสนับสนุนใน โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน จากโปรแกรม P4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต เพื่อพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โครงการได้นำบอร์ด KidBright มาต่อยอดสร้างเป็นชุดสื่อการเรียนการสอน เรียกว่า “UtuNoi STATION” สถานีวัดสภาพอากาศที่ส่งข้อมูลผ่านบอร์ด KidBright ขึ้นบนระบบอุตุน้อย เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศนำข้อมูล มาวิเคราะห์ร่วมกัน จึงเป็นที่มาของแนวคิดในงาน “Data Science with KidBright”

นอกจากนี้สวทช. ได้รับงบประมาณสนับสนุนใน โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อจัดการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมทักษะด้าน Computational Science ได้แก่ Coding, Embedded System, Internet of Things (IoT) รวมทั้งการใช้เครื่องมือจาก FabLab เช่น 3D Printer, Laser Cutter เพื่อพัฒนาชิ้นงาน/โครงการนวัตกรรมที่กำหนดขึ้นในค่ายอบรม (Workshop) โดยจะจัดอบรมให้กับครูและเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

สำหรับการจัดงาน รวมพลคน KidBright หรือ KidBright Developer Conference ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 ในรูปแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งงานในครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่มีการจัดการประกวดแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยเสียงภาษาถิ่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบ STEM แก่นักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม พ.ศ2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 95 โครงการ จากทั่วประเทศ โดยคัดเหลือผู้เข้ารอบ 40 ทีม แล้วนำมาเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ “KidBright AI x Voice Classification” เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างโมเดลด้วยเสียงภาษาถิ่น ผ่าน KidBright AI Platform จนเหลือ 8 ทีมสุดท้ายเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

“เนคเทคหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศมาสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประเทศในอนาคต” ดร.ชัย กล่าว

สำหรับผลการผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น รางวัลชนะเลิศ สุดยอด KidBright AI Bot ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท ได้แก่ ทีมตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีหัวหน้าทีม คือ ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ จำรัส และผู้ร่วมทีมประกอบด้วย องอาจ บุญประมวลและณนนท์ บุญประมวล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ ทีมตัวแทนจากใต้ โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีหัวหน้าทีม คือ เจษฎา ประวาลปัทม์กุล และผู้ร่วมทีม ได้แก่ ธนอนันท์ เฉลิมพันธ์ และปวริศ พันธุ์สถิตย์วงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ ทีมตัวแทนจากภาคกลาง โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหัวหน้าทีม คือ เชาวลักษณ์ ชาวงษ์ และผู้ร่วมทีม ได้แก่ สมควร แสงพินิจ และวงศธร ศิริ

ส่วนรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ได้แก่ ทีมตัวแทนจากภาคเหนือ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีเรวัตร วงศ์วุฒิ เป็นหัวหน้าทีม ส่วนผู้ร่วมทีมประกอบด้วย ณัฐวุฒิ กันนา และรัฐศาสตร์ หมื่นเงิน


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save