หอการค้าไทย-จีนมั่นใจ เศรษฐกิจไทย Q2 ฟื้นตัว แนะเร่งปรับปรุงบริการเข้าเมือง รับนักท่องเที่ยวจีน 7-8 ล้านคน


หอการค้าไทย-จีนมั่นใจ เศรษฐกิจไทย Q2 ฟื้นตัว แนะเร่งปรับปรุงบริการเข้าเมือง รับนักท่องเที่ยวจีน 7-8 ล้านคน

ณรงค์ศักดิ์  พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า หอการค้าไทย-จีน และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่น จาก คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกหอการค้าไทยจีน และประธาน ผู้บริหาร และกรรมการสมาพันธ์หอการค้าไทยจีน และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทยจีน จำนวนประมาณ 300 คน  ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566  เพื่อคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ของปี 2566 ดังนี้

รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายหลายประการ หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID- 19 ได้คลี่คลายลง ให้มีการเปิดประเทศและนักท่องเที่ยวจีนสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศ ได้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบที่เป็นกลุ่มผ่านบริษัททัวร์ มีประเทศไทยเป็นชาติหนึ่งที่ได้รับโอกาส การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนดังกล่าวย่อมมีผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว

ก่อนสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 นักท่องเที่ยวจีนมาเยือนประเทศไทยปีละประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งการเปิดประเทศของจีนในครั้งนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณการว่า จะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเยือนไทย 7 ล้านคน ในปี 2566 แต่การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยพบว่าผู้ตอบการสำรวจร้อยละ 49.3 และร้อยละ 41.8 คาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาเยือนไทยระหว่าง  7 – 8 ล้านคน และมากกว่า 8 ล้านคนตามลำดับ ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนน่าจะเกินเป้ากว่าที่ทางการคาดไว้

จากการสำรวจยังพบว่าไทยจะต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในหลายด้าน เพื่อรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน โดยมีประเด็นหลักที่ต้องเร่งแก้ไข 5 ประการ มีความสำคัญตามลำดับดังต่อไปนี้ คือ 2 ประการแรกที่ผู้ตอบการสำรวจให้ความสำคัญสูง ประกอบด้วย การปรับปรุงการให้บริการการเข้าเมืองและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน และการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างไทยและจีน ส่วนอีก 3 ประการที่ได้รับความสำคัญที่พอๆกันมาเป็นลำดับรอง คือ การจัดทำมาตรการทางด้านความสะอาดและความปลอดภัยในการเดินทางในประเทศ การจัดเตรียมความพร้อมของโรงแรมและระบบการขนส่งให้คล่องตัวมากขึ้น และการจัดให้มีศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะ เช่น สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลเป็นภาษาจีนได้

การสำรวจยังสอบถามถึงโอกาสที่นักธุรกิจจากหอการค้าไทยจีนจะเดินทางไปติดต่อธุรกิจในจีน  พบว่าร้อยละ 23.2 จะเดินทางไปติดต่อธุรกิจภายในเดือนมีนาคม ร้อยละ 30.7 จะเดินทางไปในไตรมาสที่สอง และร้อยละ 11.1 จะเดินทางไปยังครึ่งปีหลังของปีนี้ อาจกล่าวได้ว่าร้อยละ 67 ได้วางแผนที่จะเดินทางไปติดต่อธุรกิจในจีนเป็นที่เรียบร้อยในปีนี้

การสำรวจยังได้ถามถึงความมั่นใจในเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นก่อนสิ้นปี 2566 เกือบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 91.8 มีความมั่นใจในการฟื้นตัวในปีนี้ โดยพบว่าร้อยละ 34.6 มีความมั่นใจมาก ร้อยละ 8.6 มีความมั่นใจมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 48.6 มีความมั่นใจมากพอควร จึงมีคำถามต่อเนื่องถึงแผนการลงทุนและจ้างงานในปี 2566 พบว่าร้อยละ 30 จะมีการลงทุนใหม่และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.3 จะมีการลงทุนใหม่แต่ยังไม่เพิ่มจำนวนการจ้างงาน และอีกร้อยละ 28.6 ยังประกอบกิจการเช่นเดิมและมีการจ้างงานจำนวนเดิม

อย่างไรก็ตามการสำรวจได้สอบถามถึงปัจจัยเสี่ยงในการทำธุรกิจในปี 2566 พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่มาจากในประเทศคือ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผลต่อค่าครองชีพ หนี้สินของครัวเรือนและหนี้เสียของสถาบันการเงินมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และการขาดแคลนแรงงานและอัตราค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศคือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการชะลอตัวของการส่งออกเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย

นักธุรกิจหอการค้าไทยจีนมีความเห็นว่า ในปี 2566 รัฐบาลควรมีมาตรการทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อที่จะฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจไทย จากการสำรวจพบว่ามี 4 มาตรการ เรียงตามลำดับดังนี้ 1) มาตรการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน และการดึงคนไทยให้กลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงาน 2) มาตรการสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3) มาตรการที่ควบคุมราคาสินค้าและบริการ เพื่อดูแลค่าครองชีพและรวมถึงการเพิ่มสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้ประชาชน และ 4) มาตรการใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

การสำรวจความเชื่อมั่นในระยะสั้นของไตรมาสหน้า

ผลการสำรวจ การคาดการณ์ในไตรมาสที่สองโดยเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ ร้อยละ 60.4 สมาชิกหอการค้าไทยจีนและสมาพันธ์หอการค้าไทยจีนลงความเห็นว่าเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยรวมของจีนดีขึ้น และร้อยละ 62.1 มีความเห็นว่าการส่งออกของไทยไปยังจีนจะเพิ่มขึ้น และร้อยละ 63.6 คาดว่าจะมีการลงทุนจากจีนในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์เศรษฐกิจจีนที่เริ่มกลับมาดี ขณะเดียวกันร้อยละ 65 คาดว่าไทยจะนำสินค้าจากจีนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นยังมีความแนบแน่นอย่างใกล้ชิด

ในการสำรวจความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองเมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้พบว่าร้อยละ 60 ของผู้ตอบการสำรวจ มีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น และร้อยละ 29.3 คิดว่าเศรษฐกิจไทยยังทรงๆเช่นเดิม จากแนวโน้มเศรษฐกิจดังกล่าวร้อยละ 49.3 คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 35.7 คิดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาสแรกปีนี้  เมื่อได้สอบถามเรื่องความคิดเห็นกับอัตราแลกเปลี่ยนนั้นพบว่าผู้ตอบการสำรวจลงความเห็นที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถสรุปผลได้ว่าการคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save