สสว. ร่วมกับ ส.อ.ท.และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “SME GP DAY: รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” สร้างโอกาส SME เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมกระตุ้นยอดขาย SME


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” เพื่อสนับสนุนโอกาส SME เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกระตุ้นยอดขาย SME โดยนำสินค้าและบริการของ MSME ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2566  ณ ฮอลล์ 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ถือเป็นโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ่ในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME แต่ที่ผ่านมามี SME เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงได้จัดเตรียมระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI-SME GP เพื่อให้ SME ได้เข้ามาลงทะเบียนกิจการและสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานมากกว่า 1,000,000 รายการ ซึ่งถือเป็นแหล่งสินค้าและบริการขนาดใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐจะได้ร่วมกันสนับสนุน ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองหนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  โดยการจัดงาน SME – GP Day นี้ได้ตั้งเป้าที่จะช่วยแก้ไขข้อจำกัด อุปสรรคต่างๆ ของ SME ทั้งการเสริมความรู้ด้านการทำบัญชี การมองหาโอกาสทางการตลาดทั้งในและนอกประเทศ การทำแพลตฟอร์มขายผลิตภัณฑ์บนออนไลน์ การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ การแนะนำทางกฎหมายและการนำผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายภายในงานสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในตลาดฐานรากของ SME ผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตร

“ขอเชิญชวนท่านผู้แทนส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงาน เพื่อจะได้ทราบว่าแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้นั้น จะมีผู้ประกอบการรายใดบ้างที่มาร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับแนวทางของท่าน เพื่อร่วมกันผลักดันการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้จริง ตามคำขวัญ THAI SME–GP ที่ว่า“รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” ” สุพัฒนพงษ์ กล่าว วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนับเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากถึง 1.17 ล้านล้านบาทต่อปี ผลการดำเนินมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 พบว่าหน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME ได้รวม 481,831 ล้านบาท จากเงินที่จัดซื้อจัดจ้างรวม 1,167,798 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.26 โดยปัจจุบันมี SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้ว 152,331 ราย เป็นสินค้าและบริการรวม 1,127,533 รายการ

สำหรับในปี พ.ศ. 2565 สสว. ได้ยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานของรัฐ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการทั่วไปให้มีการกระจายในระดับพื้นที่ จำนวน 1,500 ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมมุ่งเป้า สำหรับสินค้าและบริการที่มีความยากในการผลิตและต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสูง เพื่อลดการนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

ในส่วนข้อเสนอแนะสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะส่งเสริมและสนับสนุน SME นั้น ทาง สสว. เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ออกมาตรการหนุนปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกให้ SME มากขึ้นโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนและปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งกระบวนการ ขั้นตอน ในการขออนุญาตที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเริ่มดำเนินกิจการได้ รวมทั้งมาตรการช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อลดปัญหาจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ SME ไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก

“สำหรับเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ สสว. คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายและโอกาสทางธุรกิจภายใต้โครงการได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท และเกิดมูลค่าเศรษฐกิจจากมาตรการ THAI SME-GP มากกว่า 4 แสนล้านบาท การจัดงาน SME GP DAY หนึ่งปีมีครั้งเดียว มางานเดียวได้ครบทั้งความรู้และโอกาสทางธุรกิจ ยังได้อัปเดตเทรนด์สินค้าใหม่ๆ และสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจ พร้อมรับของสัมมนาคุณอื่น ๆ อีกมากมาย” วีระพงศ์ กล่าว

เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท. สนับสนุนและส่งเสริมในการร่วมจัดงานในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าและบริการด้านการแพทย์ สินค้าและบริการด้านดิจิทัล และสินค้าที่ขึ้นทะเบียน Made in Thailand  นอกจากโอกาสทางการค้าและได้จับจ่ายซื้อของภายในงานแล้ว ยังมีบริการต่างๆ จาก สสว. เพื่อให้บริการผู้ประกอบการตลอด 3 วัน เช่น การบริการขึ้นทะเบียน THAI SME-GP และ SME ONE ID การบริการสนับสนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจภายใต้โครงการ BDS (SME ปังตังได้คืน) การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปยังจะได้รับความรู้และความบันเทิงตลอด 3 วัน เช่น การอัปเดตเทรนด์การตลาดปี พ.ศ. 2567 การบริหารต้นทุนในกิจกรรมสำหรับ SME การวางฮวงจุ้ยอย่างไร ให้ออฟฟิศปัง เป็นต้น

สำหรับงาน “SME GP DAY: รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2566  ณ ฮอลล์ 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save