สสว. ร่วมกับ ส.อ.ท. จัดงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย คาดสร้างยอดขายและโอกาสทางธุรกิจมากกว่า 1,000 ล้านบาท


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงาน SME GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย โดยนำสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เข้าร่วมงานจำนวน 100 กว่ากิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ  ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ HALL 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดว่าสามารถสร้างยอดขายและโอกาสทางธุรกิจภายใต้โครงการได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทและเกิดมูลค่าเศรษฐกิจจากมาตรการ THAI SME-GP ประมาณ400,000-500,000ล้านบาท

รศ. ดร. วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดหลางและขนาดย่อม หรือ SME ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 3แล้ว ทาง สสว. จึงได้บูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือ SME ร่วมกัน เพื่อให้ SME มีช่องทางในการนำสินค้าและบริการของผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ภาครัฐและให้แก่ SME และหน่วยงานต่างๆที่จะทำธุรกิจร่วมกับ SME  แบ่งปันตลาดการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ให้มีโอกาสเข้าถึงงบประมาณโครงการต่างๆของภาครัฐได้ง่ายขึ้น สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนไป

ในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ทาง สสว.ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐและเปิดพื้นที่นำสินค้าจำหน่ายสร้างรายได้แก่ SME ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม 17 ครั้ง ใน 16 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร บุรีรัมย์ นนทบุรี พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี นครราชสีมา สงขลา สมุทรสาคร ปราจีนบุรี เชียงใหม่ ลำปาง ขอนแก่น ชลบุรี จันทบุรี และปัตตานี

สำหรับมาตรการ THAI SME-GP เป็นมาตรการสำคัญที่กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ สสว.ส่งเสริมสนับสนุนให้ SMEเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้ SMEแต้มต่อด้านราคา 10% และหากได้รับการรับรอง Made in Thailand หรือ

MiT ของ ส.อ.ท. จะได้แต้มต่อเพิ่มอีก 5% รวมเป็น15% หากจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องซื้อจาก SME ก่อน ซึ่ง SMEที่ได้รับสิทธิจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้ว โดยในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สสว. ได้เผยแพร่มาตรการในวงกว้าง ทำให้มี SME เข้ามาลงทะเบียนในระบบ THAI SME-GP สูงถึงกว่า 150,000คน มี 5 จังหวัดที่ SME มาขึ้นทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานีและนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีสินค้าและบริการให้เลือกซื้อกว่า 1,100,000 คน จากที่ผ่านมาการจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEที่อยู่ในระดับไม่เกิน 30% สูงขึ้นเป็น 41% ของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น สสว.จึงได้ผลักดัน SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการของ SME ที่ทางภาครัฐมีความต้องการจัดซื้อจัดจ้างจากทาง SME 5 กลุ่มหลักได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน ประมาณ 78.28% เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 74.63%  อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง  72.15% เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 37.17% และอาหารขนมและเครื่องดื่ม 15.81% ปี พ.ศ. 2566 สสว. ได้จัดกิจกรรมRoadshow ทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงตลาดภาครัฐและขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้ SMEสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 45 %ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดและมีเป้าหมายจะผลักดันให้ได้ 50%ในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มการแพทย์และดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการไทยมีพัฒนาการและมีศักยภาพในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของภาครัฐและกลุ่มสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตลาดรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

“การจัดงานในขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้ามาเต็มพื้นที่แล้ว และมี SME หลาย ๆกลุ่มอยากให้ขยายการจัดงานเพิ่มพื้นที่ในส่วนกลางและต่างจังหวัด รวมทั้งเพิ่มจำนวนวันมากขึ้นเนื่องจากมองว่าการจัดงาน 3 วันระยะในพื้นที่ส่วนกลางทีกรุงเทพมหานครมีเวลาน้อยเกินไป ซึ่งทาง สสว.และ ส.อ.ท.ได้มีการปรึกษาประเมินกันว่าหากการจัดงานในปี พ.ศ.2566 นี้สร้างแรงกระตุ้นยอดขายให้ผู้ประกอบการและสร้างโอกาสให้ SME  ที่เข้าร่วมต่อยอดเชิงพาณิชย์กับคู่ค้าภายในงานมากขึ้น ในปีถัดไปอาจจะมีการขยายพื้นที่และขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มขึ้น ส่วนการจัดงานในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นจะต้อนำไปประเมินการจัดงานผ่านกิจกรรมโรดโชว์ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ก่อนที่จะจัดงาน  SME GP DAY ในอนาคตในพื้นที่ต่างจังหวัดต่อไป

อภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.ร่วมจัดงานกับสสว. ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME   ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบนระบบ THAI SME-GP โดยเฉพาะใน 8 กลุ่ม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ก่อสร้างและเครื่องมือช่าง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าและบริการทางการแพทย์ และการบริการด้านดิจิทัล ภายในงานจะมีการจัดพื้นที่เจรจาธุรกิจภายในงานระหว่างภาครัฐและ SME ภาคเอกชนและ SME รวมทั้งให้คำปรึกษาทางการเงินจากธนาคาร 7 แห่ง  จัดพื้นที่แข่งขัน Creative Idea League  ให้คำปรึกษาพัฒนาธุรกิจสำหรับ SME จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจาก สสว. และ ส.อ.ท. มีงานสัมมนาบรรยายความรู้ตลอดการจัดงานทั้ง3 วันในพื้นที่เวทีกลาง ในหัวข้อที่น่าสนใจจากทาง สสว. ส.อ.ท.และพันธมิตร เช่น สสว. ใช่สำหรับ SME ไหม บริการดิจิทัลเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การวางแนวทางการเงินสำหรับเตรียมตัวเกษียณ  โดยธนาคารออมสิน วางฮวงจุ้ยอย่างไรให้ออฟฟิศปัง เทรนด์การตลาดมาแรงในปี 2023-2324 ทิศทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ SME ในครึ่งปีหลังปี พ.ศ.2566 และโอกาสและความท้าทายจากการทำ ESG  BCG ของผู้ประกอบการ SME ไทย จากเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไป เป็นต้น พร้อมทั้งอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ BCGและ ESG สำหรับประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมช้อปปิ้งสนุกลุ้นนาทีทองสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริการนวดแผนไทย เกมแจกของรางวัลจากผู้ประกอบการที่มาออกบูธภายในงาน แจกป๊อบคอนฟรีตลอดการจัดงานและมินิคอนเสิร์ตภายในงานด้วย ทั้งนี้คาดว่าตลอดการจัดงานSME GP DAY ทั้ง 3 วัน หว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ HALL 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะสามารถสร้างยอดขายและโอกาสทางธุรกิจภายใต้โครงการได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท ช่วยสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจากมาตรการ THAI SME-GP ประมาณ 400,000-500,000ล้านบาท


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save