สวทช.-กศน.และ มสพช. จัดทำโครงการ “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ”


สวทช.-กศน.และ มสพช. จัดทำโครงการ “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ร่วมลงนามความร่วมมือ “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ” เพื่อบูรณาการสร้างความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรภาคีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ในรูปแบบของเว็บไซต์ “รวมพลัง” (www.thaisynergy.org) ซึ่งบรรจุข้อมูลและช่องทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งความรู้ที่จำเป็น รวมไว้ ณ จุดเดียว เสมือนเป็น one-stop-service เช่น เรื่องสิทธิและบริการสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ, คลังปัญญา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนมุมความรู้สำหรับคนทำงาน โดยจะมีการคัดเลือกข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บุคลากรติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะระบบคลังปัญญา-ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีหน้าจอเข้าสู่ระบบ และนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ “รวมพลัง” ให้เห็นได้อย่างชัดเจน

สำหรับแนวคิดในการออกแบบระบบสารสนเทศนั้นเพื่อการใช้งานที่สะดวก สำหรับกลุ่มบุคลากรนักวิชาชีพ, ภาคประชาสังคม, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มคนพิการ, ครอบครัว ตลอดจนผู้ดูแล ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ง่ายและสะดวก เพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการดูแลด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รับรู้ถึงสถานการณ์ที่อาจจะมีความอ่อนไหว พร้อมประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นทุนฐานรากของสังคมไทยเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสภาวะภัยพิบัติทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้น

โดย สวทช. ได้กำหนดรูปแบบการบำรุงรักษา ระบบความปลอดภัย การทำงานของระบบที่เสถียร เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์ได้ในพื้นที่ทั่วประเทศได้ต่อไป

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า เครือข่ายบุคลากร กศน. ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทุกระดับต่างมีบทบาทการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต โดยเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมสังคมสูงอายุ ซึ่งสอดรับภายใต้นโยบาย กศน. WOW ซึ่งส่งผลให้บุคลากร กศน. สามารถจัดการรวบรวม จัดทำเนื้อหาและร่วมบริหารจัดการข้อมูลคลังปัญญา-ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายใต้การดำเนินงานของภาคีเครือข่าย กศน. ครอบคลุมในพื้นที่

สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้กับ สวทช.และ มสพช. เพื่อสานต่อความต่อเนื่องของการดำเนินการร่วมกันเรื่องระบบข้อมูลบูรณาการและช่องทางสื่อสาร คือ สาระที่ได้จากการจัดการความรู้บนเว็บไซต์รวมพลัง (www.thaisynergy.org) ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยได้เชื่อมโยงกับเว็บไชต์ของ กศน. (www.nfe.go.th) และ มสพช. (www.thaiichr.org)

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) กล่าวว่า ภารกิจหลักของ มสพช.คือ การสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนที่เชื่อมต่อกับนโยบายรองรับสังคมสูงอายุของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคีที่ดำเนินงานทั้งภาครัฐ, ชุมชน, ท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่และส่วนกลาง ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นวาระนโยบายและแนวทางการทำงานของ มสพช. ประการหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของทีมนำการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานผู้สูงอายุบูรณาการ, การจัดการความรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากพื้นที่เชื่อมโยงกับทิศทางนโยบาย, การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลคลังปัญญา-ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนางานผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบการสื่อสารสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดผลต่อคุณภาพการพัฒนาเครือข่ายงานผู้สูงอายุในระดับพื้นที่และสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะต่อไป