สจล.จับมือ ม.สแตรธไคลด์ เปิดหลักสูตรปั้น “นักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่” ครั้งแรกในไทย พร้อม 3 ทางเลือกการเรียนแนวใหม่ รับสมัครรอบแอดมิชชัน ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค.นี้


กรุงเทพฯ –  7 พฤษภาคม 2564 :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ เปิดหลักสูตรนานาชาติ “เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม” (Industrial and Engineering Chemistry: IEC) ครั้งแรกของหลักสูตรที่ขมวด 2 ศาสตร์ความรู้ด้านเคมีและเคมีวิศวกรรม สู่การผลิตนักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตสารเคมีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ร่วมแก้ปัญหาอุตสาหกรรมภาคการผลิตไทยแบบตรงจุด โดยผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ หลักสูตร 4 ปีที่ สจล. พร้อมรับ 1 ใบปริญญาจาก สจล., หลักสูตร 3+1 เรียน 3 ปี ที่ สจล. และ 1 ปี ที่สกอตแลนด์ และหลักสูตร 2+2 เรียน 2 ปีที่ สจล. และ 2 ปี ที่สกอตแลนด์ พร้อมรับประสบการณ์พิเศษ! แลกเปลี่ยนความรู้เคมีอุตสาหกรรม ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน ประเทศจีน  สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. โดยคณะวิทยาศาสตร์ จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตนวัตกรรม “มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์” (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ เปิดหลักสูตร “เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ” (Industrial and Engineering Chemistry) หรือ “IEC” ครั้งแรก หลักสูตรที่ขมวดรวมศาสตร์ความรู้ด้านเคมีและเคมีวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลิตนักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และตระหนักถึงกระบวนการผลิตสารเคมีแบบ “เริ่มต้นจนจบ” (Start to Finish) ตั้งแต่ความรู้ด้านเคมีและวิศวกรรมพื้นฐาน จนถึงกระบวนการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาทางเคมีทางวิศวกรรมในระดับอุตสาหกรรมภาคการผลิตแบบรอบด้าน หลังพบข้อจำกัดด้านองค์ความรู้และการสื่อสารระหว่างปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียว อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก

รศ. ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ได้ปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทั้ง 2 สายงาน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้มีองค์ความรู้เป็นของตนเอง (Research and Development) สามารถเรียนรู้ การใช้งาน และการประยุกต์ความรู้ทางเคมีได้อย่างลึกซึ้ง โดยคำนึงถึงภาพใหญ่ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าว ยังมาพร้อมแผนการเรียนแนวใหม่ ที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียนให้สามารถออกแบบเส้นทางการศึกษา เลือกวุฒิการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาใน 3 รูปแบบ ดังนี้

 • แบบที่ 1 หลักสูตร 4 ปีที่ สจล. ระยะเวลาเรียน 4 ปี ที่ สจล. โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 1 วุฒิการศึกษา คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (Sc. in Industrial and Engineering Chemistry) จาก สจล. อีกทั้งยังได้ประสบการณ์การแลกเปลี่ยน (Exchange Program) และฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย อาทิ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน ประเทศจีน (Harbin Institute University) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Advanced Institute of Science and Technology)
 • แบบที่ 2 หลักสูตร 3+1 ระยะเวลาเรียน 3 ปี ที่ สจล. และอีก 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (Sc. in Industrial and Engineering Chemistry) จาก สจล. และ ใบประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (Certificate of Higher Education in Applied Chemistry จาก University of Strathclyde)
 • แบบที่ 3 หลักสูตร 2+2 ระยะเวลาเรียน 2 ปี ที่ สจล. และอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (Sc. in Industrial and Engineering Chemistry) จาก สจล. และ ใบประกาศนียบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (B.Sc. in Applied Chemistry จาก University of Strathclyde)
 • หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรนานาชาติ (B.Sc. Polymer Technology และ B.Sc. Petrochemical Technology) ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดยปรับปรุงเนื้อหาให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ผ่านการเพิ่มเติมวิชาทางด้านวิศวกรรม พร้อมยกระดับมาตรฐานความเป็นนานาชาติด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม อันเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการทำงานที่มากกว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีทั่วไป

สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ ใน TCAS รอบแอดมิชชัน (Admission) ได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission  ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม ศกนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โทร. 02-329-8000 ต่อ 8411 เว็บไซต์ www.inter.science.kmitl.ac.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/SciKmitl หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/kmitlofficial


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save