สกมช.ผนึก เทรนด์ไมโคร ผลักดันการ “รู้ รับ ป้องกัน ภัยไซเบอร์” เร่งปั้นบุคลากรไซเบอร์ 2,250 คน ในปี’65


กรุงเทพฯ – 30 กันยายน 2564 : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency (NCSA) ร่วมกับ บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรไซเบอร์” มุ่งเน้นผลักดันให้องค์กร หน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีความรู้และเข้าใจ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อเหตุการณ์ เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกภาคส่วนของประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ประกาศความร่วมมือกับบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก ในการสนับสนุนทางวิชาการ ตาม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรไซเบอร์” หนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญในโครงการ Thailand National Cyber Academy ในการสร้างทักษะ ขีดความสามารถ และความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร จำนวน  2,250 คน ภายในปีพ.ศ. 2565

พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า สกมช. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยสกมช.มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ ภายใต้โครงการ Thailand National Cyber Academy ในการสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับผู้ฝึกสอนผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะสามารถรับมือและเข้าใจกับสถานการณ์เมื่อเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเอาตัวรอดจากการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี

 สิ่งที่ สกมช. มองหาก็คือพันธมิตรที่จะเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการ ความรู้ด้านต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการอบรมด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นสากล รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นฐานความรู้ที่สกมช. สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของนโยบายการสร้างบุคลากรและกำหนดทิศทางในเรื่องการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

พลเอก ดร.ปรัชญา กล่าว

ปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เทรนด์ไมโคร ในฐานะบริษัทผู้นำด้านระบบป้องกันภัยไซเบอร์ระดับโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบริบทด้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและบุคลากรที่พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา โดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ความรู้ในระดับพื้นฐานที่ถูกต้อง และสามารถพัฒนาไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตต่อไป

วันนี้เรากำลังเดินหน้าไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล หนึ่งในกุญแจที่จะพาเศรษฐกิจไทยไปถึงจุดนั้นได้เราต้องมีความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์และสามารถเข้าใจและแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดการโจมตีได้

ปิยธิดา กล่าว

สำหรับเนื้อหาการอบรม แบ่งออกได้ 3 หลักสูตร ต่อไปนี้

 1. หลักสูตร Build a Strong Security Awareness Program (สำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 3 ชั่วโมง และ สำหรับสร้างผู้ฝึกสอน 2 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
 2. หลักสูตร Next Gen Information Security Leaders (1 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทของผู้บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน
 3. หลักสูตร Cyber Security Capability Skill Building 5 วัน เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความเข้าใจผลกระทบของภัยคุกคามไซเบอร์ในองค์กร

ทั้งนี้ ในแต่ละหลักสูตร สกมช. และ เทรนด์ไมโคร ได้ทำการกำหนดช่วงเวลาการอบรมไว้ในทุกเดือน โดยที่จะเริ่มหลักสูตรเบื้องต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถติดรายละเอียดได้ทาง Facebook  NCSA Thailand และ Thailand National Cyber Academy

การมีเทรนด์ไมโคร เข้ามาเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนทางวิชาการ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคคลากรทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างความรู้ในระดับมาตรฐานสากลรวมถึงได้รับทราบถึงแนวโน้มและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจในความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและภายในองค์กร พร้อมทั้งสามารถเตรียมตั้งรับและแก้ไขสถานการณ์อย่างถูกวิธี

เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save