ศิริราช -จุฬาฯ คว้า ASOCIO 2023 ICT Awards ยกระดับการให้บริการและรักษาผู้ป่วย มุ่งสู่ Smart Hospital


สมาพันธ์ ASOCIO (Asian Oceanian Computing Industry Organization) ได้จัดพิธีมอบรางวัล ASOCIO 2023 ICT Awards ให้กับองค์กรของประเทศไทยที่มีการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการใช้ดิจิทัลที่โดดเด่น มาบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้ง 8 องค์กร ภายในการประชุม ASOCIO Digital Summit 2023 ณ Westin Josun Hotel Seoul กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับ 8 องค์กรของไทยที่ได้รางวัล ASOCIO 2023 ICT Awards ในแต่ละสาขา ได้แก่  1.Outstanding Tech Company Award  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  2.Digital Transformation Award คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล3.Digital Government Award  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)  จากการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่เรียกว่า NBTC Service Portal ที่ให้บริการประชาชนแบบ End-To-End Service ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกบริการ ยืนยันตัวตน กรอกข้อมูล แนบเอกสาร แจ้งผลการพิจารณา ชำระเงิน และการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ 4.EdTech Award  บริษัท ลานนาคอม จำกัด  โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการระบบสารสนเทศและแพลตฟอร์มจัดการเรียนรู้ให้กับคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยมากกว่า 970,000 คนทั่วประเทศไทย5.HealthTech Award โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 6.Cybersecurity Award  บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด  7. ESG  Award  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  จากผลการดำเนินงานของการจัดการไร่อ้อยสมัยใหม่ “มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม” ที่กลุ่มมิตรผลได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไร่อ้อยในทุกขั้นตอนให้มีความแม่นยำมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยี GPS, ระบบฐานข้อมูล Cane MIS และแอปพลิเคชัน FarmPro และ 8.Start-Up Award  บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

สุภัค ลายเลิศ นายกสมาคม ATCI

 

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมผู้ประกอบการด้าน ICT ของไทย  (The Association of Thai ICT Industry  :ATCI)  โดยสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคม ATCI  และบุญรักษ์  สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์  ATCI ได้จัดแถลงข่าวแสดงความยินดีกับ 8 องค์กรของไทยที่ได้รับ  ASOCIO 2023 ICT Awards   ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกันพร้อมหน้า

 

98 ปียิบอินซอยนำ ITและดิจิทัลเทคโนโลยี 

มาพัฒนาการให้บริการและการบริหารขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  คว้ารางวัล  ASOCIO 2023 ICT Award ในสาขา Outstanding Tech Company Award  จากสมาพันธ์  ASOCIO   ซึ่งมอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเทคโนโลยี เช่น Blockchain, IoT, AI, Robotics, Big Data, Cyber Security & Cloud based solutions มาพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ และการบริหารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่น และประสบผลสำเร็จ

ดร.มารุต มณีสถิตย์  รองประธานสายธุรกิจ    InnovateXperience และ Head of  Strategy and Business Transformationบริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวว่า ยิบอินซอยเป็นบริษัทไอทีไทยที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมไอทีมา 98 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2469  และขยายตัวเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันยิบอินซอยมีพนักงานมากกว่า 1,500 คนและจัดตั้งศูนย์บริการแล้วกว่า 32 ที่ทั่วประเทศไทยและในเขตประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับรางวัลสาขา Outstanding Tech Company Award ที่ยิบอินซอยได้รับในครั้งนี้มาจากผลงานเรื่อง “ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์” หรือระบบ GFMIS ถือเป็นโครงการวาระสำคัญของประเทศไทยและเป็นโครงการโดดเด่นที่ยิบอินซอยได้มีโอกาสเข้าร่วม จากเดิมที่ต้องซื้อแพคเกจจากต่างชาติ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาOpen Source ในปี 2561  อีกทั้งสามารถต่อยอดมี Super App โดยทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์มากมาย เช่น กรมบัญชีกลาง   มีการจัดตั้ง  Business Transformation  Digital เพื่อให้ความรู้ด้านดิจิทัล นอกจากนี้ยิบอินซอย มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินและได้สร้างนวัตกรรม IFRS9 (Lite Version) ภายในบริษัทฯ ด้วย

 

“ศิริราช” ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และAI

เดินหน้าโครงการ Blockchain เพื่อแชร์ข้อมูลกับสาธารณสุข

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า  โรงพยาบาลศิริราชได้รับรางวัล  Digital Transformation Award จากโครงการ “ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์”  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  200 ล้านบาท ประกอบด้วย1.ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ 2.ระบบห้องฉุกเฉินอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ 3.ระบบการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G 4.ระบบผู้ช่วยการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G  5.ระบบทำนายปริมาณการใช้และการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านเครือข่าย 5G  6.ระบบเวชระเบียนกลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน 7.ระบบขนส่งกลางด้วยรถไร้คนขับ 5G 8.จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งระบบ Multi-access Edge computing (MEC)   และ9.ระบบคลาวด์แบบไฮบริด (Hybrid Cloud Infrastructure)

ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)  วันละ 1.2 หมื่นคน วีลแชร์ 7,000-8,000 คัน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก ทำให้บุคลากรทาวงการแพทย์ต้องทำงานค่อนข้างหนัก หลังจากมีการนำเครือข่าย 5G มี Smart Ambulance ใช้เวลาลดลง 20 นาที ได้รับข้อมูลติดตามผลลัพธ์ทางคลีนิคไปรับคนไข้ มีเครื่องสแกนรายละเอียดคนไข้ในเวลากลางคืน  วันรุ่งขึ้นตอนเช้าหมอตรวจและสามารถ Confirm ได้ทันที มีห้องฉุกเฉิน Smart ER ที่ทำระบบดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเข้า  ทำให้สามารถรวบรวมประมวลผลในที่เดียวกันว่าจะเข้าไปดูแลคนไข้รายใดที่วิกฤตก่อน ส่งผลให้สามารถดูแลคนไข้ก่อนส่งไปยังหอผู้ป่วย   ทำให้คนไข้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้โรงพยาบาลศิริราชพยายามให้โรงพยาบาลอื่น Subscription Model  ประหยัดค่าใช้จ่าย

“ศิริราช เราดูแลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 8 ปี  ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช สมุทรสาคร เปิดเมื่อเดือนที่ผ่านมา   ส่วน SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต   เปิด 6 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างเฟส 2  เราจะทำโครงการ Blockchain เพื่อแชร์ข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุข ในการเชื่อมโยงเครือข่ายออกนอกโรงพยาบาลศิริราช  เมื่อมีข้อมูลมากขึ้น ทำให้การดูแลคนไข้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” ศ.นพ.อภิชาติ กล่าว

 

รพ.จุฬาลงกรณ์เดินหน้าลงทุนด้านดิจิทัล

พร้อมก้าวสู่ Smart Hospital

                โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (King Chulalongkorn Memorial Hospital) เป็นโรงพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในทุกๆระบบ แบบครบวงจร  ปัจจุบันมีศูนย์ความเป็นเลิศ 27 แห่ง ที่คอยขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆให้กับวงการแพทย์

ผศ.นพ. ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการใช้เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการแพทย์ทางไกล (Tele-health) ระบบตู้คีออสอัตโนมัติในการตรวจสอบสิทธิการรักษาและออกใบกิจกรรมในวันที่รับบริการ รวมไปถึงมีการพัฒนา Mobile Application ที่ตัวผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลรับบริการของตนเอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจของผู้ป่วยและการเข้าถึงการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็น “โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)” ทำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับการยอมรับในด้านการใช้เทคโนโลยีทางด้านไอทีอย่างสร้างสรรค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแก่สังคมปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และความรู้ด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

“โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องการรักษา เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศมีความยั่งยืน  ในช่วง10 ปีที่ผ่านมา  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลน้อยมาก  แต่ในช่วง 5 ปีหลัง มีการพัฒนาด้านดิจิทัลมากขึ้น  มีการใช้เทคโนโลยีสแกนเก็บเอกสารโดยสมบูรณ์  มีความพยายามลดจำนวนบุคลากร โดยนำตู้  Smart Kiosk มาใช้  ในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา ได้เปิดในส่วนของ  Smart Kiosk  20 เครื่อง  รวมทั้ง Tele Medicine  ทำให้คนไข้ได้รับความสะดวกสบายและเข้าถึงคนไข้มากยิ่งขึ้น ทำให้ Contact Point ที่เป็น Confront ต่อคนจะหายไป Traffic และความแออัดในการรอคิวจะดีขึ้น” ผศ.นพ. ภาณุวัฒน์ กล่าว

ในส่วนของคลีนิคพิเศษ  ได้นำระบบไอทีมาช่วย มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  และข้อมูล X-ray  ที่ผ่านการสกรีนมาก่อน เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น   ในอนาคตข้างหน้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วางแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันการแพทย์ทางไกลที่ครอบคลุมและการบูรณาการ AI/IoT เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์ของผู้ป่วยต่อไป  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณด้าน Cyber Security โดยเฉพาะข้อมูลประวัติของผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญ

 

ไซเบอร์ตรอนพร้อมฝึกทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์

ให้แก่บุคลากรในทุกมิติ

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS) ซึ่งมีพื้นฐานและเป็นผู้นำในการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ครอบคลุมบริการทั้งด้านการฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษา ร่วมกับ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด (GEC) และ บริษัท ซินเน็ค อินคิวท์เบชั่น จำกัด

ดร.ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กล่าวว่า ไซเบอร์ตรอน มุ่งมั่นให้บริการเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของผู้ใช้บริการได้อย่างครบวงจรผ่านบริการ CYBER 911 หรือการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ CYBER W.A.R ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม (Simulation Platfrom) สำหรับการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรในทุกมิติ ผ่านการจำลองสถานการณ์จริงด้วยระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเสมือน ซึ่งสามารถจำลองสถานการณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติผ่านโจทย์ต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้าน Offensive, Defensive, Audit และ Forensic เหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติแบบผู้ใช้งานคนเดียว (Single User Mode) และแบบผู้ใช้งานหลายคน (Multi-User Mode) ร่วมกับระบบจัดเก็บและประเมินผลการเรียนรู้ มีระบบการให้คะแนนที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการแข่งขัน (Cyber Contest) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสมรรถนะของ National Cybersecurity Workforce Framework

ที่ผ่านมา ไซเบอร์ตรอนได้นำผลิตภัณฑ์ Cyber W.A.R. ไปให้บริการแก่หน่วยงานด้านความมั่นคง ธนาคาร สถาบันการเงิน การประกันภัย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) อีกทั้งยังได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017 ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) เพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนงาน หรือรูปแบบธุรกิจโดยมีโครงสร้างพื้นฐาน ICT สนับสนุน

 

วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง

ตอบโจทย์โซลูชันใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในไทย

เจษฎา วานิชสัมพันธ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การได้รับรางวัล ASOCIO 2023 Start-Up Award ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้งของบริษัทฯ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้ระบบ etax.one.th ความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโซลูชันที่มีนวัตกรรมและแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยetax.one.th ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับในวงกว้างให้เป็นผู้นำด้านโซลูชันใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save