วว. เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย แบบใช้ครั้งเดียว และหน้ากาก N95ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ – รองรับความต้องการผู้ผลิต


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยกลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทั้งแบบใช้ครั้งเดียว และหน้ากาก N95 มุ่งลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ โดยใช้มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่ผลิตหน้ากากอนามัย ดังนี้

1.การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 และ ASTM F2100 ให้บริการทดสอบ ประกอบด้วย

-คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง

-การทดสอบความแตกต่างความดัน

-การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว

-การทดสอบการลามไฟ

-การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง

-การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง

เครื่องทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว

 

2.การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากาก N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ มอก.2480-2562 และ ASTMF 2100 และ NIOSH 42 CFR Part 84 ให้บริการทดสอบ ประกอบด้วย

-คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง

-การทดสอบความต้านการหายใจ

-การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว

-การทดสอบการลามไฟ

-การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง

-การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง

-การรั่วของวาล์วระบายอากาศออก

เครื่องทดสอบการต้านการหายใจ

โดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบทั้งสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล นอกเหนือจากการให้บริการทางวิทยาศาสตร์แล้ว กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ยังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม วว. โทรศัพท์. 0-2577- 9000,0-2577- 9344 ในวันและเวลาราชการ