วว. ผนึก 9 เครือข่าย มทร. นำร่องโปรแกรมหลักสูตร Non-Degree เพิ่มทักษะวิชาชีพระบบขนส่งทางราง


27 ธันวาคม 2564  : ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล    ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  ในรูปแบบโปรแกรมหลักสูตร Non-Degree  เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ (Up skill programs)  ระหว่าง  ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กับผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ได้แก่  รศ.สมหมาย  ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  รศ.อุดมวิทย์   ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รศ.ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  รศ.พิชัย จันทร์มณี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ผศ.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   รศ.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ศ.สุวัจน์  ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และ รศ.โฆษิต  ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ในโอกาสนี้ ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์   รองผู้ว่าบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมด้วยดร.อาณัติ  หาทรัพย์   ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) วว.  ผู้บริหาร บุคลากร ของ วว. และเครือข่ายฯ ร่วมเป็นเกียรติ  

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล    ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   กล่าวว่า  นโยบายของกระทรวง อว. มุ่งดำเนินงานให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างรวดเร็ว โดยการพัฒนากำลังคนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการหลอมรวมบูรณาการสรรพกำลังในทุกมิติของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่  มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่มิติที่ดีที่สุด  โดยแผนยุทธศาสตร์ของ อว. เน้นการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณ ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ  คือ  1.การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้   2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าท้ายของสังคม 3.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ และ 4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมให้มั่นคงต่อไป

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)   กล่าวว่า

ความร่วมมือในครั้งนี้ วว. และเครือข่ายฯ จะบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันในการยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยี  และร่วมพัฒนาให้เกิดโปรแกรมหลักสูตร Non-Degree ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานด้านระบบราง ครอบคลุมทั้งงานโยธา งานทาง งานล้อเลื่อน งานบำรุงรักษา เป็นต้น พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ ทักษะปฏิบัติการ และงานวิจัย จนสามารถริเริ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านระบบรางได้อย่างเหมาะสม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านมาตรวิทยา มาตรฐานการทดสอบ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ทันที และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

สำหรับโปรแกรมหลักสูตร Non-Degree เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพระบบขนส่งทางราง พัฒนาหลักสูตร  โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด วว. จะมีการอบรมและถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบรางให้แก่มหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยจะเปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2565 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ปริญญาโท ผู้บรรยายและบุคลากรมหาวิทยาลัย  เพื่อเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิจัย ทักษะปฏิบัติการ งานวิจัยและวิชาการขั้นสูงด้านระบบขนส่งทางราง  ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite นอกจากนี้ยังจะให้ความรู้แก่นักศึกษาในการฝึกงาน เช่น การทำสหกิจศึกษาระยะเวลา 6 เดือน และการฝึกปฏิบัติงานระยะเวลา 240 ชั่วโมง” ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา  กล่าว

นอกจากการพัฒนาหลักสูตรด้านระบบรางแล้ว วว. ยังมีแผนในการจัดอบรมถ่ายทอดและทำหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิจัยและวิชาการในด้านอื่นๆ ที่ วว. มีความพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการทดสอบ วิจัย  อาทิ  การออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์สมัยใหม่  การวิเคราะห์สัญญาณในงานวิศวกรรม  เทคโนโลยีตรวจสอบรางสมัยใหม่ เป็นต้น โดยที่ วว. มีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการทดสอบและออกแบบที่ทันสมัย รวมถึงมีเครือข่ายความมือกับต่างประเทศ ที่พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนด้านระบบรางและยานยนต์ดังกล่าวให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับนานาชาติ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save