วว. ฉลองคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี เดินหน้าสร้างงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ปทุมธานี – 25 พฤษภาคม 2566 :  ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วว. ครบรอบ 60 ปี “Proud  of  TISTR  Step Up Together” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5  อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กล่าวรายงานการดำเนินงาน และ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. เสนอรายนามผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี และ 20 ปี  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างแท้จริง และขยายผลไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่า  โอกาสนี้ พลตำรวจโทพรชัย สุธีรคุณ  ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สมพร  มั่งมี  กรรมการ วว. พร้อมผู้บริหาร บุคลากร วว. และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์   ทรงศิวิไล กล่าวภายหลังพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรวว. ว่า การดำเนินงานเป็นระยะเวลา  60 ปี นับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับคน องค์กร และในหลายๆ เรื่อง เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นโอกาสที่สำคัญ วว. ถือเป็นองค์กรที่มีจุดเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานที่ยั่งยืน  หากองค์กรใดมีการฝ่าฟันมาครบ 60 ปี จะเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ ผ่านบทเรียนต่างๆ ทั้งนี้ วว. เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ แห่งแรกของไทย  จากอดีตถึงปัจจุบัน วว. ได้มีการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ  วว. อยู่ถูกที่ถูกเวลา มีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะด้านชีวภาพ ความหลากหลายทางพันธุกรรม นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับกระแสของโลกที่มุ่งไปยังด้านสิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การพัฒนาอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ วว. ยังได้รางวัลมากมายในหลากหลายสาขาทั้งด้านสังคมและการบริหารจัดการ

“ขอชื่นชมการดำเนินงานของ วว. ซึ่งจะเป็นต้นไทรใหญ่ที่หยั่งรากลึกและเติบโตอย่างยั่งยืน  จะเป็นต้นไทรที่ให้ความร่มเย็น และเป็นองค์กรที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศก้าวต่อไป” ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  กล่าว ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า   วว.มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการสร้างคน แก้ไขความยากจน และเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  และดำเนินการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยในปี 2566 วว. สนองนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  หลายทศวรรษที่ผ่านมา วว. เพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและ SMEs ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน โดยได้ขยายขอบข่ายงานวิจัยและบริการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม New S-Curve ของรัฐบาล ตลอดจนการส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในกระแสโลกปัจจุบัน และจากผลงานที่ผ่านมา วว. ได้รับรางวัลดีเด่นในหลายด้าน อันเป็นเครื่องหมายรับรองถึงผลงานเชิงคุณภาพ ผลจากความมุ่งมั่นและตั้งใจ

ตลอด 60 ปี ของ วว. ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล รวมทั้งยกระดับรายได้ชุมชนในกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เราทุกคนจะต้องปรับตัว ปรับวิถีการใช้ชีวิตและการทำงานให้คุ้นเคย และ วว. จะต้องเร่งก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ขณะนี้ วว. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top ten performance ของ 51 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย  เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว วว. ในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 60 ปี ต่อจากนี้ไป เราจะช่วยกันทำให้ วว. เติบโตต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด หรือวว. JUMP  เพื่อให้ วว. และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป”  ดร.ชุติมา   กล่าว

ในวันคล้ายวันสถาปนา วว. ครบรอบ 60 ปี นอกจากการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรแล้ว วว.ยังจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ และการร่วมบริจาคสมทบทุน “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ” ซึ่ง วว. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกวาระที่สำคัญของ วว. ในการก้าวสู่องค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save