มูลนิธิทันตกรรมฯ จับมือ ทีเซลส์ ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ ให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์ได้มากขึ้น


กรุงเทพฯ – 17 มีนาคม 2564 : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง และ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ” เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัย ประสานความร่วมมือ เพื่อให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในเชิงวิชาการ และการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยได้รับเกียรติจาก วรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี พัสฐาอรีย์ แสงเดือน หัวหน้าส่วนบริการและพัฒนาธุรกิจ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม Genome ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ทีเซลส์ (TCELS) เป็นองค์กรที่สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาและผลักดันธุรกิจให้พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม โดยทีเซลส์ (TCELS) ให้การสนับสนุนและบ่มเพาะงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพสู่การใช้งานได้จริงมาโดยตลอด

ในด้านของทันตกรรม สืบเนื่องจากความสำเร็จของ “โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” และ “โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ด้วยพระราชดำรัสที่ว่า “เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” ปัจจุบัน ทีเซลส์ (TCELS) ได้ดำเนินโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 มีผู้สูงอายุได้รับบริการแล้วมากกว่า 3,000 ราย

“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผลักดันเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์ได้มากขึ้น และร่วมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการผลักดันงานวิชาการ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ และสนองตอบความต้องการของประเทศ” ดร.ศิรศักดิ์ กล่าว

วรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานวิจัย พัฒนา คิดค้นผลิต​​นวัตกรรม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และ​เวชภัณฑ์ ตลอดจน​งาน​ต่างๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับงาน​ทันตกรรม สร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ และนำไป​สนับสนุน​กิจ​กรรม การ​ออก​บริการประชาชนของหน่วย​ทันตกรรม​พระราชทาน ใน​พระบาท​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระราชกระแสด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ ทีเซลส์ (TCELS) ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบกิจกรรม และลักษณะของการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุน ต่อยอดงานวิจัย พัฒนา และผลักดันการดำเนินงานโครงการให้ได้รับการถ่ายทอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การใช้งานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน บริหารจัดการและดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งยังร่วมกันพัฒนาบุคลากรการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ และการนำไปใช้ให้ประชาชนได้รับประโยชน์” วรวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย