มจธ. จับมือ Digital Promise ครั้งแรกในไทย เร่งแก้วิกฤตการศึกษาไทย – คนวัยทำงาน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ ดิจิทัล พรอมิส (Digital Promise) ปักธงขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยบทใหม่ ที่สามารถการันตีความสามารถของผู้เรียนว่าทำได้จริง ด้วยระบบ KMUTT Micro-Credential เน้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาดผู้เรียนในทุกวัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ออกแบบ (Designer) และผู้ประเมิน (Assessor) สำหรับ KMUTT Micro-Credential ร่วมกับ ดิจิทัล พรอมิส (Digital Promise) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ Micro-Credential จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสให้เปิดเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มาเป็นวิทยากรในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร มจธ. ในการนำระบบนวัตกรรมการศึกษารูปแบบใหม่มาใช้แก้ไขวิกฤตการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ที่มีจำนวนนักศึกษาลดลงจากจำนวนที่มหาวิทยาลัยเปิดรับกว่าร้อยละ 52 (ข้อมูลล่าสุดปีพ.ศ. 2562 จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.) ในขณะที่ประชากรในกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะและวัยสูงอายุที่มากขึ้นแต่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการแรงงานกลุ่มนี้ได้เพียงพอ

รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มจธ. มีนโยบายปรับระบบการศึกษาแบบเดิมเข้าสู่นวัตกรรมการศึกษาที่เรียกว่า KMUTT Micro-Credential ที่เน้นการพิสูจน์และพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจงของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยใช้ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานเป็นตัวตั้งให้กับนักศึกษาและผู้สนใจผ่านระบบ KMUTT Micro-Credential

ระบบ KMUTT Micro-Credential

สำหรับการพิสูจน์ความสามารถนั้น ผู้ที่ทำการขอการรับรองความสามารถไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนแต่ใช้วิธีการแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงความชำนาญในการนำความรู้ไปใช้กับงานได้จริง การแก้ปัญหาจริง ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ผ่านการออกแบบและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเมื่อผ่านการพิสูจน์ความสามารถแล้ว ผู้เรียนหรือผู้ขอการรับรองจะได้รับประกาศนียบัตรดิจิทัลขนาดเล็ก (Digital Badge) ซึ่งสามารถสะสมเป็นหน่วยกิตสำหรับรับปริญญาได้ต่อไป โดย มจธ.จะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาใช้ระบบ Micro-Credential ได้จริง ภายในปีพ.ศ.2563 นี้

ระบบ KMUTT Micro-Credential